« на головну 02.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЗАЯВА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОФСПІЛОК ДО САМІТУ УКРАЇНА-ЄС У КИЄВІ

ЗАЯВА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОФСПІЛОК ДО САМІТУ УКРАЇНА-ЄС У КИЄВІ

У Києві відбулася голов­на планова подія року у відносинах України та ЄС. Точніше, навіть дві події: саміт Україна-ЄС та спільне засідання Єврокомісії та Уряду.

Напередодні Саміту Україна-ЄС Європейська кон­федерація профспілок та її членські організації зробили Заяву європейських профспі­лок до саміту Україна-ЄС, у якій висловили всебічну під­тримку Україні у її боротьбі з російською агресією, а також закликали Уряд України до негайного дотримання прин­ципів міжнародних трудових стандартів, припинення насту­пу на права трудящих і проф­спілок та повного виконання своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі за Угодою про асоціацію та ПВЗВТ.

«Ми закликаємо Уряд, – ска­зано у заяві, – відкликати зако­нопроєкт щодо профспілково­го майна, зупинити будь-які процеси відчуження профспіл­кового майна та зловживання з боку слідчих органів, а також відновити соціальний діалог. Нещодавні зміни до трудового законодавства мають бути не­гайно відкликані. Уряд пови­нен проводити змістовні кон­сультації з соціальними парт­нерами щодо всіх реформ тру­дового законодавства та залу­чати профспілки до всіх про­грам, спрямованих на віднов­лення та реконструкцію Укра­їни. Це в інтересах України та її народу, а також в інтересах Європейського Союзу та його народів.

ЄС має чітко заявити укра­їнському Уряду, що процес вступу до ЄС має ґрунтуватися на дотриманні фундаменталь­них цінностей ЄС – соціальної ринкової економіки, соціаль­ного діалогу та ролі соціаль­них партнерів, а також на за­безпеченні повної поваги до прав профспілок та соціаль­них прав.

Атаки на профспілки та соціальні права повинні припинитися!

Ми вимагаємо від україн­ського Уряду поважати кон­венції Міжнародної організа­ції праці (МОП) та захищати права всіх трудящих незалеж­но від розміру підприємства, на якому вони працюють.

Ми вимагаємо від робото­давців України поважати пра­ва своїх працівників, включа­ючи справедливу заробітну плату, безпечні умови праці та право на колективні пере­говори.

Ми закликаємо Європей­ський Союз підтримати трудя­щих та профспілки в Україні та сприяти забезпеченню гід­ної праці, заснованої на колек­тивних переговорах та повазі до прав трудящих.

Ми закликаємо міжнародну спільноту забезпечити захист працівників у зонах бойових дій та підтримати їхні права і добробут.

Ми закликаємо уряди забез­печити права біженців.»

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ЛИСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ EPSU ЯНА ГУДРІААНА ЩОДО СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ТА ПРАВ ПРОФСПІЛОК В УКРАЇНІ З ОГЛЯДУ НА САМІТ УКРАЇНИ ТА ЄС

З огляду на проведення саміту Україна-ЄС я звертаюся до вас, щоб знову висловити серйоз­не занепокоєння EPSU (також поділяється ETUC ) щодо постійних нападів української влади на профспілки та права працівників, що порушують цінності та принципи ЄС. Наша стурбованість зосереджена на діях та пропозиціях уряду та Верховної Ради України щодо запровадження регресивного трудового законодавства без змістовних консультацій із соціальними партне­рами, та шляхом неправомірного використання ситуації воєнного стану, включаючи експропрі­ацію майна профспілок державою.

Вам добре відомий Закон України, який дис­кримінує працівників організацій, в яких працює менше 250 осіб, позбавляє їх охорони праці та дозволяє таким організаціям ігнорувати існуючі колективні договори.

4 листопада 2022 року Верховна Рада ухва­лила в першому читанні внесений Кабінетом Мі­ністрів України законопроєкт про фактичну екс­пропріацію державою майна профспілок. Спро­би експропріювати профспілкове майно є дав­ньою справою і є предметом скарги ILO CFA (ко­мітету експертів МОП), і влада явно безпідстав­но використовує ситуацію воєнного стану.

Крім того, через спеціальну слідчу комісію Рада ініціювала арешт профспілкового майна незалежно від законодавчих процесів. Процес відчуження майна профспілок вже триває, на­віть якщо він оскаржується в судах, в тому числі в ЄСПЛ. Неповага до національного законодав­ства та юридичної практики протягом 30 років, міжнародних норм і, зрештою, до потреб україн­ських працівників викликає обурення, тоді як відсутність прозорості та правових підстав для дій може призвести лише до корупційних ризи­ків, оскільки деякі державні службовці вже по­чали обговорювати, що робити з конфіскованим приміщенням, в тому числі продавати його тре­тім особам.

Фактично соціального діалогу на національ­ному рівні немає. З серпня минулого року не від­булося жодного засідання Національної трис­торонньої соціально-економічної ради, оскільки її голова не призначений.

Профспілкових лідерів переслідують, органі­зовують кампанії наклепу і залякування, проф­спілкові документи вилучаються, представни­ків профспілок викликають на допити. Це відво­лікає і ускладнює основну профспілкову роботу, або унеможливлює її.

Оскільки саміт Україна-ЄС відбудеться в Киє­ві, уряд України необхідно закликати – невід­кладно дотримуватися принципів міжнародних стандартів праці, припинити атаки на права працівників та профспілок, та повністю викону­вати свої міжнародні зобов'язання.

Також закликати Уряд відкликати законо­проєкт, що стосується активів профспілок, при­пинити будь-які процеси відчуження активів профспілок та зловживання слідчими повнова­женнями та відновити соціальний діалог. Остан­ні зміни до трудового законодавства мають бути негайно відкликані. Уряд повинен змістов­но консультуватися з соціальними партнерами щодо всіх реформ трудового законодавства та залучати профспілки до всіх програм, спрямо­ваних на відновлення та відбудову України. Це в інтересах України та її народу, в інтересах Євро­пейського Союзу та його людей.

Єврокомісія повинна чітко дати зрозуміти українському уряду, що процес вступу має озна­чати також дотримання фундаментальних цін­ностей ЄС соціальної ринкової економіки, засно­ваних на соціальному діалозі та ролі соціальних партнерів, а також забезпечення повної поваги прав профспілок та соціальних прав. Атаки на профспілки та соціальні права мають припини­тися!

З повагою,

Ян Віллем Гудріаан, Генеральний секретар EPSU

 

ПІД ПАТРОНАТОМ INDUSTRIALL


Відбулася онлайн зустріч глобальних та європей ­ських профспілок союзу IndustriALL та україн­ських афілійованих профспілок.

На початку зустрічі зі вступним словом виступили керівники гло­бального союзу IndustriALL (Атле Хойе та Кемаль Озкан).

На порядку денному зустрічі обговорили ситуацію Україні з до­триманням українського законодавства та позицію профспілок в частині відстоювання прав і соціальних гарантій людини праці.

Присутні на даному заході представники українських профспі­лок розповіли про ситуацію на підприємствах відповідних галу­зей промисловості у зв’язку з військовими діями на території України.

Також в зустрічі взяли участь представники МОП та моніто­рингової місії ООН з прав людини в Україні, котрі озвучили питання щодо дотримання прав працівників, порушення цих прав на місцях, зокрема, на тимчасово окупованих територі­ях, а також про дотримання конвенцій МОП в умовах війни.

Представник Профспілки працівників вугільної промисло­вості України подякував Глобальному союзу IndustriALL за надану фінансову та гуманітарну допомогу українським профспілкам, і зокрема, Укрвуглепрофспілці.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

 

10.03.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання