« на головну 25.07.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1111)
17
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

Глобальний союз IndustriALL закликає українську владу відкликати законопроєкт № 2681

Глобальний союз IndustriALL закликає українську владу відкликати законопроєкт № 2681

Генеральний секретар IndustriALL Вальтер Сан­чес, який представляє по­над 50 млн працівників гірничої, енергетичної та виробничої галузей кра­їн світу, в тому числі Укра­їни, звернувся до Прези­дента України Володимира Зеленського із закликом негайно відкликати за­конопроєкт № 2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань ді­яльності професійних спілок)» як такий, що порушує базові трудові права.

У своєму зверненні Вальтер Санчес висловив глибоку стурбова­ність щодо законопроєкту № 2681: «Ми закликаємо негайно відкликати цей законопроєкт, який порушує базові трудові права. Глобальний союз IndustriALL приєднується до своїх членських організацій в Україні, українських профоб’єднань та Міжнародної конфедерації профспілок, висловлюючи рішучий про­тест проти нав’язування нового антипрофспілкового законопроєкту № 2681, який 27 травня був схвалений парламентським Комітетом з пи­тань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

На наше глибоке переконання, цей законопроєкт суперечить Консти­туції України, основоположним конвенціям Міжнародної організації праці, зокрема Конвенції № 87 про свободу об’єднання та захист права на організацію і Конвенції № 98 про право на організацію та ведення ко­лективних переговорів, а також положенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Ми дуже занепокоєні з приводу потенційних наслідків прийняття да­ного законопроєкту для профспілок та працівників. Положення законо­проєкту в його нинішньому вигляді істотно підірвуть свободу об’єднання в Україні, оскільки цей проєкт:

l допускає існування максимум двох профспілкових організацій на підприємстві;

l встановлює мінімально необхідну кількість членів профспілки на рівні 10 осіб, що позбавить працівників малого бізнесу права на створен­ня або вступу до профспілки;

l передбачає створення зовнішніх «контрольних комісій» з невизна­ченими повноваженнями щодо профспілок;

l виключає з колективних переговорів профспілки, до складу яких входить «керівний» персонал;

l скасовує зобов’язання роботодавця в тижневий строк надавати профспілкам інформацію, необхідну для колективних переговорів;

l підриває тристоронні зобов’язання в рамках соціального діалогу;

l передає державі профспілкове майно, яке перебувало у володінні профспілок протягом майже 30 років після здобуття Україною незалеж­ності.

Крім того, в разі прийняття цього законопроєкту буде зруйновано сис­тему соціального діалогу в Україні, що лежить в основі європейської соціальної моделі, частиною якої намагається стати ваш уряд.

Наш глобальний союз очікує, що Ви поставите права й очікування людей вище ділових та економічних інтересів. Тому ми закликаємо Вас невідкладно відкликати даний законопроєкт і діяти в повній відповід­ності з міжнародними конвенціями у сфері праці, ратифікованими Україною, та Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Десятки мільйонів наших членів у всьому світі підтримують і солі­дарні з українським народом, працівниками та профспілками в їхній законній боротьбі за свої базові права. Ми наполегливо закликаємо ваш уряд сісти за стіл переговорів з профспілками і знайти рішення про­блем, якщо вони є, шляхом справжнього конструктивного діалогу.

Очікуємо ваших швидких дій та відповіді».

«Ми хотіли б нагадати Вам, що в розпал кризи, виклика­ної пандемією COVID - 19, центральну роль у подоланні поточних викликів відіграють демократія, демократичні правила і демократичне управління. Профспілки є клю­човими гравцями у побудові й розвитку демократичної інфраструктури у вашій країні, як і в інших куточках сві­ту. Я закликаю створити необхідні сприятливі умови для належного функціонування профспілок, а не встанов­лювати перед ними бар’єри», – йдеться у Зверненні.

 

Шаран Барроу: «Просування законопроєкту № 2681 підриває міжнародну репутацію України»

Генеральний секретар Міжнародної конфе­дерації профспілок, що представляє 200 млн працівників із 163 країн та територій та має 332 членські організації, серед яких Федерація профспілок України, Шаран Барроу закликала Президента України Володимира Зеленсько­го та керівників української влади припинити будь - яке подальше обговорення законопроєк­ту № 2681 та інших проєктів трудових законів, розроблених з порушенням міжнародних тру­дових норм, а також звернутися за технічною консультацією і допомогою до Міжнародної організації праці для аналізу законопроєкту № 2681, водночас роблячи конкретні кроки для проведення змістовних консультацій з пред­ставницькими профспілками.

У листі наголошуєть­ся, що МКП із зане­покоєнням стежить за спробами поспіш­но прийняти зако­нопроєкт № 2681 та інші проєк­ти трудових законів з пору­шенням відповідних міжна­родних трудових норм, і вже мала нагоду на початку цього року висловити це занепоко­єння уряду та парламенту України: «Однак, наскільки ми розуміємо, 27 травня зако­нопроєкт № 2681 був розгляну­тий Комітетом Верховної Ради України з питань соці­альної політики та захисту прав ветеранів, що є черговим кроком до його прийняття як закону. Ми нагадуємо, що вже звертали вашу увагу на дуже серйозні порушення конвен­цій №№ 87 та 98 Міжнародної організації праці у цьому за­конопроєкті, в тому числі:

l обмеження реалізації права на свободу об’єднання шляхом необґрунтованого зменшення кількості первин­них профспілкових організа­цій на одному підприємстві;

l позбавлення керівного персоналу права утворювати або вступати в профспілку;

l встановлення мінімаль­ної кількості членів первин­ної профспілкової організації на рівні, який підриває право працівників створювати або вступати в профспілки за власним вибором, особливо працівників малих та серед­ніх підприємств;

l створення нового проф­спілкового наглядового органу з широкими та непідзвітними повноваженнями щодо контролю діяльності профспілок;

l скасування зобов’язання роботодавця надавати проф­спілкам інформацію, необхідну для колективних переговорів;

l скасування системи утримання роботодавцем із за­робітної плати членів проф­спілок профспілкових внесків та надання уряду повнова­жень конфіскувати майно профспілок підриває незалеж­ність та самостійність проф­спілок.

Ми глибоко занепокоєні відсутністю будь - якої значи­мої участі представницьких профспілок у роботі над цим законопроєктом, і хоча зако­нопроєкт № 2681 про діяль­ність профспілок внесений до парламенту окремими народ­ними депутатами, уряд зобов’язаний забезпечити, щоб проєкт відповідав Кон­ституції та міжнародним зобов’язанням України.

Ми вкотре наголошуємо, що саме уряд України несе від­повідальність перед Міжна­родною організацією праці за дотримання своїх зобов’язань. Також на національному рівні Ви, пане Президенте, є Гаран­том Конституції України. Уряд не може нехтувати свої­ми національними та міжна­родними зобов’язаннями.

Відповідно до букви та духу принципів свободи асоціацій, що лежать в основі Статуту МОП та Конвенції МОП 1976 року про тристоронні консуль­тації (№ 144), Уряд України зобов’язаний забезпечити, щоб законодавство, яке впли­ває на реалізацію трудових та профспілкових прав, розро­блялося з повним та змістов­ним залученням представ­ницьких профспілок.

Крім того, ми посилаємось на пункт 5 (с) Рекомендації 1976 року щодо тристоронніх консультацій (діяльність Міжнародної організації пра­ці) (№ 152), що зобов’язує дер­жави-члени проводити кон­сультації з представницькими профспілками «щодо підго­товки та здійснення законо­давчих або інших заходів для застосування міжнародних конвенцій і рекомендацій з праці».

Ми закликаємо Вас спільно з керівництвом українського парламенту припинити будь-яке подальше обговорення цього законопроєкту, невід­кладно звернутися за техніч­ною консультацією та допомо­гою до МОП для аналізу зако­нопроєкту, водночас роблячи конкретні кроки для прове­дення змістовних консульта­цій з представницькими проф­спілками. Будь - яке подальше просування законопроєкту № 2681 без повного і змістовно­го залучення профспілок, а та­кож його невідповідність між­народним трудовим нормам та Конституції України піді­рвуть репутацію України як надійного міжнародного та торгового партнера.

Розраховуємо на вашу співпрацю».

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ АПАРАТУ ФПУ

  • КОМЕНТАР

Шаран БАРРОУ, генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок:

«Будь-яке подальше просу­вання законопроєкту № 2681 без повного і змістовного за­лучення профспілок, а також його невідповідність міжна­родним трудовим нормам та Конституції України підірвуть репутацію України як надійно­го міжнародного та торгового партнера».

 

 

15.06.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

17.07.2021 17:44

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання