« на головну 05.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

Профспілки призупиняють свою участь у роботі правлінь фондів соціального страхування

Профспілки призупиняють свою участь у роботі правлінь фондів соціального страхування

Спільний представницький ор-

ган репрезентативних всеукра-

їнських об’єднань профспілок

на національному рівні 30 трав-

ня на своєму засіданні обгово-

рив та прийняв Заяву у зв’язку

з грубим порушенням представ-

никами держави у фондах дер-

жавного соціального страху-

вання принципів соціального

діалогу при здійсненні управлін-

ня соціальним страхуванням.

З аяву було підготовлено робочою

групою СПО об’єднань профспі-

лок. Під час обговорення тексту

документа більшість членів СПО

об’єднань профспілок, присутніх

на засіданні, наголошували, що на їх пере-

конання, останнім часом у страхових фон-

дах спостерігаються деструктивні процеси,

коли державною стороною в особі Міністер-

ства соціальної політики України цілеспря-

мовано руйнується соціальний діалог у сис-

темі загальнообов’язкового державного со-

ціального страхування, порушується пари-

тетність в управлінні фондами соціального

страхування. Через це профспілки фактично

усунуто від прийняття принципово важли-

вих для людей рішень, що позбавляє їх як

соціальних партнерів можливості результа-

тивно реалізувати свої законні права із за-

хисту інтересів застрахованих осіб.

Затвердження бюджетів фондів соціаль-

ного страхування, статутні та кадрові пи-

тання стосовно призначення чи звільнення

їх керівників уже майже виведені з-під три-

стороннього управління та здійснюються

державною стороною одноосібно чи в змові

з представниками роботодавців.

Триває практика нецільового викорис-

тання коштів Фонду соціального страху-

вання на випадок безробіття. Так, значна

частина коштів його бюджету використо-

вуються на утримання державних уста-

нов. Тобто, за рахунок страхових коштів

утримується не лише багатотисячний

штат Державної служби зайнятості Укра-

їни, а й інші державні структури.

Однак і цього мало, вже готується на-

ступний крок – законодавчі пропозиції щодо

одержавлення майна фондів соціального

страхування, яке було придбане за страхові

кошти застрахованих осіб. Під тиском дер-

жавної сторони належні фондам приміщен-

ня протиправно реєструються як державна

власність. Немає сумніву, що там незабаром

поселяться різні держустанови або ж ці

об’єкти буде розпродано.

Профспілкова сторона рішуче заявила

про призупинення своєї участі в роботі прав-

лінь Фонду соціального страхування Украї-

ни та Фонду загальнообов’язкового держав-

ного соціального страхування України на

випадок безробіття.

У Заяві також містяться вимоги до

Прем’єр-міністра України Володимира

Гройсмана щодо проведення невідкладної

зустрічі з представниками СПО об’єднань

профспілок для вирішення критично важ-

ливих питань:

– з метою унеможливлення прийняття

рішень в обхід позиції жодної із сторін від-

новити паритетність в управлінні фонда-

ми соціального страхування шляхом вне-

сення змін до нормативних актів стосовно

порядку прийняття правлінням рішень

більшістю голосів від кожної представ-

ницької сторони;

– внесення змін до законів з питань

загальнообов’язкового державного соціаль-

ного страхування щодо формування складу

правлінь страхових фондів на двосторонній

основі, а саме – представниками профспілок

та роботодавців, залишивши за державою

здійснення державного нагляду і контролю

за діяльністю фондів соціального страху-

вання, що дозволить усунути конфлікт ін-

тересів серед представників держави;

– законодавче встановлення з метою га-

рантування дієвого соціального захисту

застрахованих осіб, передбачених ратифі-

кованими конвенціями МОП, Європей-

ським кодексом соціального забезпечення

та Конституцією України мінімальних

норм матеріального забезпечення та соці-

альних послуг, зокрема відновлення сана-

торно-курортного лікування, у системі со-

ціального страхування.

У разі нереагування Прем’єр-міністра

України Володимира Гройсмана на зазначе-

ні у Заяві пропозиції керівники всеукраїн-

ських репрезентативних профоб’єднань

звернуться із скаргою про порушення прав

профспілок у соціальному діалозі до Між-

народної організації праці та доведуть дану

інформацію до відома Європейського соці-

ально-економічного комітету.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ __

 

За січень – квітень

погашено 441 млн 134,1 тис.

грн зарплатних боргів

Упродовж січня – квітня 2018 року в ре-

зультаті заходів, проведених спільно На-

ціональною службою посередництва і

примирення та Федерацією профспілок

України у ході сприяння вирішенню ко-

лективних трудових спорів (конфліктів)

та запобігання їх виникненню, погашено

заборгованість із виплати заробітної пла-

ти в сумі 441 млн 134,1 тис. грн, або 53,8%

від загальної суми боргу (819 млн 856,1

тис. грн), що є основною причиною ви-

никнення спорів та конфліктних ситуацій.

У продовж січня – квітня п. р. НСПП сприяла

вирішенню 189 КТС(К) (3 – на національно-

му, 3 – на галузевому, 4 – на територіально-

му, 179 – на виробничому рівнях), участь в

яких брали майже 1,5 млн працівників 6748

суб’єктів господарювання. Загалом у зазначених 189 спо-

рах найманими працівниками було висунуто 386 вимог,

з яких: 42,2% – щодо невиконання вимог законодавства

про працю; 30,3% – щодо виконання колективного дого-

вору, угоди або окремих їх положень; 24,9% – щодо вста-

новлення нових або зміни існуючих соціально-еконо-

мічних умов праці та виробничого побуту; 2,6% – щодо

укладення або зміни колективного договору, угоди.

Також загалом з початку року відбулось 29 акцій

соціального протесту та 5 страйків, у яких взяли

участь понад 10 тис. працівників.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

ТА КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ

 

Прожитковий мінімум

в цінах квітня 2018 року

Законодавчо встановлений на квітень

2018 року прожитковий мінімум (1700 грн)

занижено у 2,2 раза порівняно з його фак-

тичним розміром, або на 2064 грн, а для

працездатної особи (1762 грн) – у 2,4 раза,

або на 2451 грн.

В ідповідно до статті 5 Закону України «Про

прожитковий мінімум» Міністерство соці-

альної політики України повідомляє, що

фактичний розмір прожиткового мінімуму

у цінах квітня 2018 року в розрахунку на мі-

сяць на одну особу становив:

– з урахуванням суми податку на доходи фізичних

осіб та військового збору – 3764 грн (без урахування

платежів – 3282 грн);

– для дітей віком до 6 років – 3125 грн;

– для дітей віком від 6 до 18 років – 3836 грн;

– для працездатних осіб з урахуванням суми

обов’язкових платежів відповідно до чинного законо-

давства – 4213 грн (без урахування платежів –3391 грн);

– для осіб, які втратили працездатність, – 2772 грн.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання