« на головну 24.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ДЕПУТАТИ ПРОВАЛИЛИ ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ ДО ФАКТИЧНОГО ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ДЕПУТАТИ ПРОВАЛИЛИ ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ ДО ФАКТИЧНОГО ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ» 7 грудня пізно увечері парламент ухвалив Державний бюджет України на 2018 рік. Майже впер­ше у практиці законотворчої діяльності Верховної Ради України це зроблено вчасно. В Уряді ко­шторис назвали бюджетом економічного зростання, яким передбачено ріст ВВП на 3%.

Документ поки що офіційно не опублікований, але вже зараз можна зробити оцінку щодо враху­вання у ньому профспілкових вимог і пропозицій, спрямованих на соціальний захист працівників.

Коментує Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

«П рофспілки традиційно із само­го початку бюджетного проце­су, ще на етапі формування весною Бюджетної резолюції, активно включились до роботи над ним. У по­слідовному діалозі з урядовцями, народними депутатами нам вдалось довести профспілко­ві пропозиції і вимоги до Держбюджету. Пред­ставниками ФПУ у Верховній Раді України Сергієм Капліним і Вадимом Івченком усі вони були передані до законопроекту і під час його підготовки до другого читання основні соціальні показники підтримав бюджетний комітет ВР. Депутати з порозумінням поста­вились до необхідності пошуку можливостей підвищення соціальних гарантій і стандартів: величини прожиткового мінімуму, мінімаль­ної зарплати, фінансування підприємств вугільної промисловості й лісового госпо­дарства, освітньої сфери, охорони здоров’я, на чому особливо наполягали профспілки. Зазначу, що загальна сума додаткових виплат бюджету на їх реалі­зацію становила, за розрахунками Мін­фіну, близько 400 млрд грн на рік.

Але цього разу постатейного обговорен­ня депутатських пропозицій до Держбю­джету у сесійній залі не відбулось, тому ми можемо говорити лише про часткове враху­вання наших вимог в ухваленому остаточно документі.

У бюджеті передбачене на 16% підвищення мінімальної зарплати – з 3200 до 3723 грн, що перевищує прогнозований рівень інфляції на 2018 рік – 9%. Однак, цей розмір зарплати є меншим, ніж об’єктивно розрахований ФПУ на основі чинної законодавчої бази розмір про­житкового мінімуму – 4023 грн. Встановлення саме такої мінімальної зарплати з 1 січня 2018 року вимагали профспілки. Незважаючи на те, що парламент нас не підтримав, все ж таки вдалося досягнути компромісу, а саме: пунк­том 17 Прикінцевих положень Держбюдже­ту–2018 передбачено, що Уряд зобов’язаний на основі моніторингу виконання Держбюджету за підсумками першого кварталу розглянути можливість додаткового підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

Нагадаю, що і Прем’єр, і Президент неодноразово заявляли, що цей показник на 2018 рік має становити 4100–4200 грн. Якщо таке підвищення відбудеться вже навесні, а не наприкінці наступного року, це було б для нас задовільним результатом. Але ми пови­нні бути готові як до переговорів з цього при­воду, так і до активних дій.

Потрібно зазначити, що у процесі підго­товки проекту Держбюджету до другого чи­тання деякі видатки на соціальні потреби було збільшено, зокрема віднайдено комп­роміс стосовно фінансування навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації, трудові ко­лективи яких проводили активні дії біля стін Кабміну й були підтримані профспілка­ми. Фінансування їх діяльності з Держбю­джету здійснюватиметься у разі згоди при­єднатися до закладів III–IV рівня акредита­ції. На це потрібно більш як 5 млрд грн.

З чим категорично не погоджуються профспілки?

Насамперед з тим, що тарифна ставка пер­шого розряду працівника бюджетної сфери за­лишається на рівні трохи більше1700 грн, що є менше 50% від розміру мінімальної зарплати. Фактично за межею бідності лишаються освітя­ни, медики, працівники сфери культури, соці­ального забезпечення – майже 0,6 млн спілчан.

Наша позиція: базова ставка ЄТС має бути підвищена до рівня мінімальної зарплати. Тому профспілки й надалі боротимуться за це. Ми вже розпочали консультації з урядовцям стосовно запровадження окремих систем оплати праці в освіті (згідно з новим законом про освіту), охороні здоров’я, інших бюджет­них галузях. Сподіваюсь, що така робота вже буде проведена у І півріччі наступного року, щоб до початку нового бюджетного процесу на 2019 рік нам підійти з напрацьованими пара­метрами і механізмами формування заробіт­ної плати бюджетників.

Хочу закликати роботодавців до усвідом­лення того, що у разі непідвищення зарплати українським працівникам до розмірів, що є на ринку інших країн, це призведе до відтоку робочої сили з нашої країни та непоправної втрати трудових ресурсів. На мій погляд, зарплата для кваліфікованого працівника на сьогодні має бути не менш ніж 500 євро на мі­сяць. Наразі за статистикою, за рівнем зарплат Україна посідає останнє місце серед єв­ропейських країн. Середньостатистичний український працівник сьогодні отримує на руки приблизно 190 євро, тоді як у наших су­сідів, країнах ЄС – від 400 до 800 євро, а у ста­лих країнах Євросоюзу – від 1800 до 4200 євро.

Профспілки також не задоволені тим, що фінансування освіти у Держбюджеті на­ступного року передбачається в обсязі 6,7% ВВП, що є меншим, ніж передбачено зако­ном про освіту – 7%, а це втрата майже 5 млрд грн. Тим не менше відбудеться підви­щення зарплати вчителям на 25% (у 2017 році було на 50%).

Серед галузей соціального сектору най­гірше фінансування в охорони здоров’я – лише на рівні 3,5% ВВП, тоді як законом ви­значено 5%, а відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, бюджетне фінансування має бути не менш як 7% від ВВП держави.

Профспілки не задовольняють обсяги фі­нансування вугільної промисловості. Неви­рішеним лишається питання фінансування лісового господарства у південних регіонах України. Фактично заморожена програма кредитування доступного житла, на що в бю­джеті передбачено лише 100 млн грн при по­требі щонайменше 1 млрд грн та ін.

Пропозиції профспілок щодо збіль­шення фінансування соціальних ста­тей бюджету не підтримуються ніби­то через відсутність для цього ко­штів. Хоча насправді ми знаємо, які колосальні резерви приховані у тіньо­вій економіці, які вони є у вдоскона­ленні фіскальної політики, у диферен­ціації розміру податків залежно від стат­ків, як це робиться в європейських краї­нах, в оподаткуванні капіталів, що виво­зяться до офшорів тощо. Натомість ми ба­чимо, що у бюджеті на наступний рік пе­редбачено значне підвищення – не на від­сотки – видатків на фінансування народ­них депутатів України, діяльності Адміні­страції Президента, Генеральної прокура­тури, правоохоронних органів, ДФС та ін.

На мій погляд, це лише ілюструє, що ставлення до працюючої людини, яка ство­рює ВВП країни, у нас поки ще не є головним пріоритетом державної політики. Тому профспілки, як правозахисні організації, ма­ють наполегливо переконувати владу і біз­нес, що саме гідна праця і зарплата мають стати домінуючими цінностями для того, щоб в Україні існували соціальна справед­ливість та повага до людини праці.

Хочу запевнити, що з прийняттям Держ­бюджету по всіх питаннях, що порушують профспілки, роботу не завершено. Зокрема, у протоколі доручень після зустрічі пред­ставників профспілок з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом 7 листо­пада ц.р. дано конкретні доручення керівни­кам центральних органів виконавчої влади: продовжити роботу з пошуку можливих шляхів вирішення зазначених проблем. Ця робота перебуває на постійному контролі ФПУ і галузевих профспілок, подальшу так­тику дій визначить Президія ФПУ, яка збе­реться на засідання 21 грудня ц. р.».

Записав Олексій КОРЕЦЬКИЙ,

Прес-центр ФПУ

 

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ: ФПУ НЕ ПРИЧЕТНА ДО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Служба безпеки України опрацювала інфор­маційний запит ФПУ від 21 листопада 2017 року і надала відповідь, в якій зазначається: «Повідомляємо, що на даний час інформація щодо можливої причетності Федерації про­фесійних спілок України до фінансування те­рористичних організацій у Службі безпеки України відсутня».

Н агадаємо, що у зв’язку з тим, що в деяких вітчизняних ЗМІ була розповсюджена не­достовірна інформація про причетність ФПУ до фінансування терористичних ор­ганізацій, Голова СПО об’єднань профспілок, Го­лова Федерації профспілок України Григорій Осо­вий звернувся до Служби безпеки України з про­ханням повідомити ФПУ, чи відомі СБУ будь-які факти або інформація щодо причетності Федера­ції профспілок України до фінансування терорис­тичних організацій.

З повним текстом відповіді СБУ можна ознайомитися на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua

 


ЗМІНИ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ: ЧОГО ОЧІКУВАТИ ПЕНСІОНЕРАМ?

Цьому питанню була присвячена робоча зустріч членів СПО об’єднань профспі­лок з представниками Пенсійного фон­ду України, що відбулась 7 грудня за іні­ціативи профспілок.

С півпраця ФПУ і ПФ відбувається у рамках Угоди, укладеної між СПО об’єднань профспілок і ПФ. У зустрічі взяли участь заступник голови прав­ління ПФ Владислав Машкін та директор де­партаменту пенсійного забезпечення ПФ Оле­на Охріменко.

Представники ПФ зазначили, що з 11,7 млн пенсіонерів пенсії з 1 жовтня перераховано 10,2 млн. Середній розмір пенсії збільшився з 1886,78 до 2447,95 грн. Перераховані також пен­сії по інвалідності та втраті годувальника вна­слідок нещасного випадку на виробництві та профзахворювання.

З 1 жовтня ц.р. відновлено виплату пенсій в по­вному розмірі працюючим пенсіонерам.

Починаючи з 2019 року пенсії щорічно будуть індексуватися не менш ніж на 50% індексу спо­живчих цін та 50% зростання середньої зарпла­ти в країні.

Керівники ПФ презентували інформаційні та статистичні матеріали, відповіли на числен­ні запитання представників профспілкових організацій.

Управління соціального страхування і

пенсійного забезпечення апарату ФПУ

Детальніше – на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua

 

 

 

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання