« на головну 24.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ

М іжнародний день боротьби за лікві­дацію бідності щорічно відзначаєть­ся з 1993 року, після прийняття Гене­ральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 22 грудня 1992 року резолю­ції 47/196, яка оголосила 17 жовтня Міжнарод­ним днем боротьби за ліквідацію бідності і за­кликала всі держави присвячувати цей День пропаганді і проведенню заходів, пов’язаних з ліквідацією злиднів та бідності.

Викорінення бідності, боротьба з нерівніс­тю та захист прав кожної людини є першочер­говим завданням Цілей сталого розвитку (2015–2030), затверджених на Саміті ООН у ве­ресні 2015 року.

Скорочення бідності та посилення соціаль­ної єдності, впровадження в Україні європей­ських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі задекларовано у стра­тегічних програмних документах країни – Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, Стра­тегії подолання бідності до 2020 року.

На сьогодні боротьба з бідністю в Україні залишається вкрай важливим та актуальним питанням, обумовленим загостренням соці­ально-економічної ситуації в країні, що супро­воджується погіршенням матеріального ста­новища переважної частини населення.

Украй невтішним є ключовий для еконо­мічного розвитку показник ВВП на душу на­селення (визначається Міжнародним валют­ним фондом), за яким Україна в 2016 році посі­ла 138-ме місце серед 189 країн, перебуваючи в групі найбідніших країн.

Підвищення вдвічі розміру мінімальної зарплати та одночасно запровадження Урядом законодавчих змін, якими знівельовано понят­тя оплати за просту некваліфіковану працю та вкрай знецінено кваліфіковану працю, не за­безпечили адекватного зростання трудових до­ходів працівників. У бюджетній сфері базовий тарифний розряд складає лише 50% від міні­мальної заробітної плати. Середня заробітна плата у липні ц. р. становила 7339 грн, або 242 євро, що ледве перевищує розмір мінімальних заробітних плат у країнах ЄС (найнижча з яких у Болгарії – 235 євро).

За повідомленням постійного представника ООН в Україні, 60% українців проживають за межею бідності, а кожен п’ятий працюючий є бідним.

Проблема бідності серед працюючих погли­блюється постійним зростанням заборгованості з виплати заробітної плати, яка станом на 1 серп­ня п. р. сягнула 2377,2 млн грн, з яких 1312,0 млн грн – борги економічно активних підприємств.

На низькому рівні також залишається матері­альне забезпечення в сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Разом з тим, лише за останні 3 роки україн­ський ринок праці втратив понад 2 млн осіб. За офіційною статистикою, рівень безробіття се­ред молоді до 25 років становить 17,7% еконо­мічно активного населення. Серед зайнятого населення 22,3% (або 3,5 млн) зайняті у нефор­мальному секторі економіки.

Триває зростання чисельності громадян України, які змушені шукати кращого жит­тя за кордоном. Крім того, Україна ввій­шла до першої шістки країн (Сирія, Ери­трея, Ірак, Сомалі і Нігер), звідки над­ходять прохання про притулок в ЄС.

Міжнародною організацією праці визначено показник крайнього зубо­жіння для людини як проживання на суму менше 1,25 дол. США на день (приблизно 975 грн на місяць). В Україні мінімальна пенсія стано­вить 1312 грн, усього на 35% вище за рівень крайнього зубожіння. Зволі­кання з осучасненням та належною індексацією пенсій призвело до того, що у розмірі нижче фактичного про­житкового мінімуму (в липні 2017 року – 2562 грн) отримують виплати до 90% всіх пенсіонерів.

Постійне необґрунтоване підвищення цін на житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та поштові послуги, введення абонент­ських плат за газ та електроенергію без узго­дження з профспілками та без урахування ре­ального розміру заробітних плат більшості на­селення впливає на купівельну спроможність громадян, обумовлює заборгованість населення із сплати за спожиті житлово-комунальні послу­ги та загострює соціально-економічне станови­ще у країні, залишаючи за межею бідності біль­ше половини населення країни.

Зважаючи на необхідність здійснення першо­чергових заходів у сфері подолання бідності, підвищення рівня життя населення та належно­го соціального захисту вразливих верств сус­пільства, визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України,

ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ ЗАКЛИКАЄ:

Президента України – підтримати зако­нодавчі ініціативи, спрямовані на підвищення рівня життя населення та належний соціаль­ний захист вразливих верств суспільства.

Верховну Раду України:

1. Прийняти проекти законів України, які забезпечать підвищення соціального захисту населення, захисту трудових прав та інтересів працівників, зростання рівня зайнятості укра­їнських громадян (№№ 2245, 2677, 4631, 4844, 6038, 6731, 7002, 7003).

2. Провести парламентські слухання із зві­том Уряду, НКРЕКП за участю органів місце­вого самоврядування щодо узгодженості ціно­вої політики та політики доходів населення, економічної обґрунтованості встановленої ціни на природний газ та тарифів на житлово- комунальні послуги, а також достатності за­ходів соціального захисту громадян.

Верховну Раду України та Кабінет Мі­ністрів України – при підготовці та прийнят­ті нових законів дотримуватися норм Консти­туції України, конвенцій Міжнародної органі­зації праці, Європейської соціальної хартії (пе­реглянутої) та національного законодавства щодо забезпечення трудових прав і інтересів працівників, не допускати звуження змісту та обсягів прав і свобод громадян, громадських організацій та профспілок.

Кабінет Міністрів України:

1. Розробити за участю соціальних партне­рів та внести на розгляд Верховної Ради Укра­їни законопроекти щодо:

– змін до Держбюджету на 2017 рік стосовно забезпечення дофінансування бюджетних та вугільної галузей у повному обсязі та збіль­шення відповідних бюджетних видатків для погашення в повному обсязі заборгованості із зарплати на державних підприємствах та в бю­джетних організаціях;

– створення умов для скорочення тіньової зайнятості та зростання легальної праці, яким передбачити розробку механізмів стимулю­вання роботодавців до використання легальної праці та підвищення ефективності державного нагляду (контролю) за дотриманням трудового законодавства;

– нових підходів до методології визначення прожиткового мінімуму відповідно до крите­ріїв, передбачених конвенціями МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечен­ня та № 117 про основні цілі та норми соціаль­ної політики;

– скасування пункту 5 Прикінцевих поло­жень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VІІІ, яким обмежується авто­номне право сторін на ведення колективних переговорів.

2. Подати до Верховної Ради України на ра­тифікацію у повному обсязі Європейської со­ціальної хартії (переглянутої) частину ІІІ Кон­венції МОП № 173 про захист вимог працівни­ків у випадку неплатоспроможності робото­давця та створення інституту гарантування грошових вимог працівників з урахуванням європейської практики.

3. Забезпечити встановлення у Державно­му бюджеті на 2018 рік розміру прожиткового мінімуму, розрахованого відповідно до Ме­тодики визначення прожиткового мінімуму, затвердженої спільним наказом Мінсоцполі­тики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 № 178/147/31, на основі оновлених наборів продуктів харчування, непродо­вольчих товарів і послуг (постанова Кабіне­ту Міністрів України від 11.10.2016 № 780).

4. Міністру соціальної політики Укра­їни активізувати роботу Комісії з пи­тань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового за­безпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Уряд та роботодавців:

1. Прискорити структур­но-технологічну перебудову державного сектору еконо­міки з метою підвищення конкурентоспроможності і продуктивності, гідних умов праці і безпеки на робо­чих місцях, які б відповідали європейським стандартам.

2. Продовжити роботу з по­дальшого реформування системи оплати праці з метою підвищення рівня трудових доходів найманих працівників та забезпечення справед­ливого розподілу результатів праці.

3. Забезпечити:

– розробку та запровадження Державної програми створення робочих місць, яка ба­зуватиметься на засадах ефективного про­гнозування ринку праці, реформуванні сис­теми підготовки та перепідготовки кадрів, підвищенні рівня витрат на робочу силу;

– правові та економічні умови для ство­рення нових сучасних безпечних та модер­нізації існуючих робочих місць з метою ско­рочення рівня безробіття серед економічно активного населення, у тому числі серед молоді;

– укладення Генеральної угоди на новий строк на засадах наближення українських реалій до європейських стандартів життя;

– встановлення цін та тарифів на еконо­мічно обґрунтованому рівні;

– вирішення питання підвищення розмі­рів страхових виплат, мінімальної пенсії до фактичного розміру прожиткового мініму­му, поновлення проведення осучаснення та індексації пенсій, скасування існуючих об­межень при їх виплаті.

Профспілкові організації – на всіх рів­нях активізувати роботу з народними депу­татами щодо просування профспілкових іні­ціатив у сфері підвищення рівня життя насе­лення та належного соціального захисту вразливих верств суспільства.

З метою відзначення Міжнародного дня боротьби з бідністю та акцентування уваги суспільства до необхідності створення в Україні гідних умов життя, ФПУ закликає громадськість та державу взяти участь у пу­блічних заходах та інформаційних акціях.

ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання