« на головну 21.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (996)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЗАЯВА ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ 10-Ї РІЧНИЦІ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ

П очинаючи з 2008 року сотні мільйонів людей у всьому світі взяли участь у заходах профспілок 7 жовтня з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю.

І в цьому році профспілки світу єдиним фронтом виступають на підтримку гідної пра­ці, яка має бути пріоритетом для урядів на шляху до відновлення економічного зростання та побудови сучасної економіки.

Ювілейний 10-й Всесвітній день дій за гідну працю профспілкова спільнота України відзна­чала під гаслом «Гідна праця – продуктивна праця! Гідна праця – високооплачувана праця! Гідна праця – безпечна праця!».

ГІДНА ПРАЦЯ – ЦЕ ПРОДУКТИВНА ПРАЦЯ!

Сьогодні лише 7,7 млн працівників мають постійні робочі місця, які фактично годують більш ніж 40-мільйонну державу. Рівень безро­біття в Україні, за офіційними даними, складає 10% (у тому числі серед молоді 17,7%), а фак­тично він у декілька разів вище.

Внаслідок несприятливих демографічних тенденцій, зокрема старіння населення, вже через 10–12 років Україна може стикнутись із надзвичайно гострою проблемою дефіциту працездатного населення. Так, за прогнозами Economist Intelligence, Україна входить до п’ятірки країн світу (після Японії, Німеччини, Таїланду та Південної Кореї), які найбільш втратять у робочій силі на довгострокову пер­спективу до 2050 року.

Лише за офіційними даними 2 млн робочих місць втрачено через фінансово-економічну кризу, анексію Криму та військові дії на Дон­басі; понад 5 млн громадян є трудовими мігран­тами, а 3,5 млн залишаються «в тіні».

Разом з тим, уперше за останні 5 років стрім­ко зростає попит на працівників, у тому числі для промисловості. Проте, працювати немає кому через брак кваліфікованих кадрів та низь­кий рівень заробітних плат.

Крім того, працівники, які залишаються у сфері офіційного працевлаштування, потребу­ють регулярного підвищення кваліфікації, чого на практиці фактично не відбувається. Адже чому можна навчитися за 8 грн на рік, що в середньому витрачаються роботодавцем на підвищення кваліфікації?

Відсутність прогнозу розвитку ринку праці та ринку освітніх послуг унеможливлює будь- яке управління політикою в сфері зайнятості.

Профспілки наполягають на дотриманні прав та гарантій працівників на повну та продуктив­ну зайнятість відповідно до норм чинного наці­онального та міжнародного законодавства!

ГІДНА ПРАЦЯ – ЦЕ ВИСОКООПЛАЧУВАНА ПРАЦЯ!

Мінімальна заробітна плата, як мінімальна державна соціальна гарантія, становить 3200 грн, або 4 дол. США на день, тоді як ООН визна­чила межею бідності дохід у 5 дол. на день. Це ставить на межу виживання близько 4 млн най­менш оплачуваних категорій працівників.

Багато років поспіль лишається вкрай низьким загальний рівень оплати праці в Україні, і середня заробітна плата ледь сягає розміру найнижчої мінімальної заробітної плати в країнах ЄС.

Поглиблюється нерівність в оплаті праці. Так, співвідношення в оплаті праці між праців­ником основної професії та керівником підпри­ємства подекуди сягає 1:200, різниця між роз­мірами заробітної плати працівників бюджет­ної та небюджетної сфер складає 30%, а гендер­ний розрив в оплаті праці – майже 25%.

Залишається актуальною проблема забор­гованості із зарплати, яка вже сягнула майже 2,4 млн грн і має тенденцію до зростання про­тягом поточного року.

Найбільш важливе для українських праців­ників сьогодні питання вдосконалення оплати праці, яке є вирішальним у системі трудових відносин не лише тому, що стосується інтере­сів основної частини населення країни, а й тому, що впливає на розвиток і майбутнє еко­номічних реформ у державі.

Саме тому профспілки наполягають на про­веденні подальшої реформи оплати праці в ін­тересах людини праці.

ГІДНА ПРАЦЯ – ЦЕ БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ!

За останні 5 років в Україні на виробництві травмовано майже 36 тис. працівників, у тому числі 2,5 тис. – смертельно. Із зареєстрованих смертельних випадків лише 42% пов’язані з ви­робництвом, а це означає, що 58% сімей заги­блих на виробництві працівників щорічно не отримують жодних компенсацій за нанесену їм шкоду.

Понад 900 тис. працівників в Україні працю­ють в неналежних санітарно-гігієнічних умо­вах – під впливом збільшеної забрудненості по­вітря на робочому місці хімічними речовина­ми, пилом, перевищення рівнів шуму та вібра­ції, важкості та напруженості праці, що стано­вить 30% загальної кількості працюючих.

Зберігається стійка тенденція збільшення питомої ваги зайнятих в умовах праці, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, незважаючи на те, що за період 2005–2016 років загальне число працюючих у таких умовах зменшилось майже на 42%.

Щорічно такі умови праці призводять до того, що більше ніж у 6 тис. працюючих вияв­ляються професійні захворювання і, як прави­ло, на пізніх стадіях розвитку, що не піддають­ся ефективному лікуванню. Як результат, близько 80% з тих, у кого вперше виявлено профзахворювання, стають інвалідами праці.

Безпідставне скорочення існуючих пільг і компенсацій для працівників, зайнятих на ро­ботах з важкими і шкідливими умовами праці, масове, під виглядом дерегуляції, скасування діючих, але «застарілих» законодавчих та ін­ших нормативно-правових актів з охорони пра­ці, зменшення в десятки разів законодавчої норми обсягу мінімальних витрат на заходи з охорони праці і обмеження прав державних ін­спекторів з нагляду за дотриманням законо­давства у цій сфері не полегшують, а навпаки, ускладнюють роботодавцям економічну діяль­ність, результати якої нівелюються у зв’язку з великими додатковими фінансовими витрата­ми на ліквідацію наслідків аварій, пожеж, не­щасних випадків, на лікування загальних та професійних захворювань, що стримує еконо­мічний розвиток не тільки окремих підпри­ємств, а й держави в цілому.

За прикладом Європейського Союзу, Укра­їна має визначити Стратегію у сфері безпеки праці та охорони здоров’я працівників. «Ну­льова смертність – це стратегія профілакти­ки задля безпечного майбутнього без смер­тельних або серйозних професійних захворю­вань, нещасних випадків та дорожньо-тран­спортних пригод»!

Високий рівень офіційного безробіття та не­формальної зайнятості, низька заробітна плата та зростаюча заборгованість з її виплати, висо­кі показники виробничого травматизму та про­фесійних захворювань свідчать про неналежне забезпечення гідної праці в Україні на шляху до повноцінного членства в ЄС.

Пам’ятаймо, що Україна та її народ виборо­ли своє право на гідне життя, на європейське майбутнє та втілення в життя європейських цінностей і стандартів!

Урядові структури і власники бізнесу пови­нні усвідомити свою відповідальність та про­сту, але важливу істину: гроші не можна заро­бляти ціною життя, здоров’я та злиденності працівників!

Покращення рівня життя українців, зокре­ма шляхом створення і збереження нових робо­чих місць, підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та базового тарифного розря­ду ЄТС до рівня фактичного прожиткового мі­німуму, своєчасна виплата заробітної плати, захист життя і здоров’я працівників на робочо­му місці є пріоритетною метою Федерації профспілок України, визначеною рішеннями VII з’їзду ФПУ.

Упевнені, що наші цілі збігаються з курсом держави на заможне європейське майбутнє.

Так, у своєму щорічному посланні до парла­менту Президент України наголошує, що у сфе­рі соціальної політики першочергову увагу не­обхідно приділити: імплементації міжнародних стандартів праці у національне законодавство; законодавству та практиці ЄС із питань соціаль­ної політики, зайнятості та праці; безпеці й охо­роні здоров’я на робочих місцях; колективно-до­говірному регулюванню; веденню соціального діалогу; реформі трудового законодавства для забезпечення балансу інтересів працівників та роботодавців, захисту прав працівників.

Переконані, що спільні зусилля профспілок, роботодавців, а також вищого політичного ке­рівництва України у вирішенні цих проблем сприятимуть втіленню в повсякденне життя основоположних засад: «Гідна праця – продук­тивна праця! Гідна праця – високооплачувана праця! Гідна праця – безпечна праця!».

ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

16.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання