« на головну 19.02.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (987)
31
Січень
 
Інтерв’ю
 
Це особливе явище – театр малого міста

Це особливе явище – театр малого міста


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ДО ДНЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ – 20 ЛЮТОГО

ДО ДНЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ – 20 ЛЮТОГО

Сьомий рік поспіль 20 люто­го в Україні відзначається День соціальної справедли­вості, запроваджений за іні­ціативою ФПУ Указом Пре­зидента в 2011 році.

Відзначення цієї дати на дер­жавному рівні підтверджує прихильність України до за­гальновизнаних у світі прин­ципів соціальної справедливості та активного впровадження в життя політики та стратегій, спрямованих на її забезпечення, має сприяти по­дальшому нарощуванню зусиль в сфері викорінювання бідності, забез­печення повної зайнятості, гідної роботи, рівноправності чоловіків і жінок, соціального добробуту і соці­альної справедливості для всіх.

Цього можна досягти насамперед шляхом забезпечення гідної оплати праці. Уряд зробив перший крок на цьому шляху, актуалізувавши впер­ше за останні 16 років набори про­дуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг. Верховна Рада України на законодавчому рівні встановила мінімальну заробіт­ну плату на основі оновленого прожиткового мінімуму в розмі­рі 3200 грн.

Цьому рішенню передували численні пропозиції профспілок до держбюджету, зокрема щодо об­ґрунтованого рівня мінімальної зарплати, профспілкові акції про­тесту з висуненням вимог до Кабіне­ту Міністрів та Верховної Ради, профспілковий ультиматум до депу­татських партій і груп тощо.

Разом з тим, підвищення вдвічі розміру мінімальної зарплати – це тільки перший крок на шляху ре­формування оплати праці. Проф­спілки наголошують, що реформа має відбуватися на засадах справед­ливого розподілу результатів та під­вищення рівня оплати праці до стан­дартів ЄС з метою зростання пре­стижності праці українців. Усунен­ня нерівності, яка склалася сьогодні в оплаті праці керівників і топ-менеджерів та працівників на під­приємствах, шляхом запроваджен­ня єдиних підходів до оплати праці, стимулювання до висококваліфіко­ваної праці, забезпечення міжгалу­зевої диференціації в оплаті праці та конституційного права на своє­часне отримання заробітної плати є першочерговими завданнями на шляху реформування оплати праці.

Сьогодні українське суспільство як ніколи гостро відчуває потребу в утвердженні соціальної справедли­вості – багатократне зростання ціни на природний газ і тарифів на жит­лово-комунальні послуги стрімко поглиблює прірву між заможними та малозабезпеченими верствами населення.

Задля викорінення соціальної не­справедливості, зміцнення соціально­го добробуту, широкомасштабного й стійкого економічного зростання профспілки України домагаються від влади узгодження урядової політики ціноутворення з політикою доходів населення, підвищення рівня прожит­кового мінімуму для всіх соціальних і демографічних груп населення з ура­хуванням оновлених наборів, оскіль­ки відповідно до норм ратифікованої Україною Конвенції МОП № 117, полі­тика держави повинна, передусім, спрямовуватися на досягнення добро­буту й розвитку населення.

Прагнучи дотримання прав кож­ної людини, досягнення суспільної злагоди та європейського рівня жит­тя громадян, профспілки України наголошують на об’єднанні зусиль органів виконавчої влади, організа­цій роботодавців і профспілок, пред­ставників прогресивної громад­ськості, науково-експертної думки у справі досягнення європейських га­рантій в оплаті праці та своєчасній виплаті гідної заробітної плати кож­ному працюючому, належного рівня соціального захисту працівників, за­безпечення рівного доступу всіх гро­мадян до суспільних благ, соціаль­ної справедливості та недискримі­нації, дотримання встановлених державою соціальних стандартів та гарантій.

Федерація профспілок України за­кликає Президента, Верховну Раду та Кабінет Міністрів України, цен­тральні та місцеві органи виконав­чої влади, роботодавців та підпри­ємців, громадські організації спря­мовувати спільні зусилля на забез­печення соціальної справедливості в суспільстві на основі поваги до прав та законних інтересів грома­дян, підвищення рівня життя насе­лення, соціальної стабільності в дер­жаві, забезпечення кожній людині гідних умов існування та ефектив­ного соціального захисту.

Вирішення цих питань сприяти­ме виконанню нашою державою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Програми Гідної праці МОП для України на період 2016–2019 ро­ків, а також реалізації державної по­літики у сфері боротьби з бідністю та забезпеченню гарантованих Кон­ституцією України прав людини на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї.

Наше спільне завдання сьогодні – знайти шляхи мінімізації негатив­них наслідків прийнятих рішень та виробити рекомендації, спрямовані на забезпечення гідного життя на­ших громадян.

Федерація профспілок України закликає Президента, Верховну Раду та Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, роботодавців та підприємців, громадські організації спрямовувати спіль­ні зусилля на забезпечення соціальної справедливості в суспільстві на основі поваги до прав та законних інтересів громадян, підвищення рівня життя населення, соціальної стабільності в державі, забезпечення кожній людині гідних умов існування та ефективного соціального захисту.


СОЦІАЛЬНОМУ ДІАЛОГУ – НОВИЙ ІМПУЛЬС

Доручити Робочій комісії СПО об’єднань профспілок сформувати додаткові заходи (протокольні доручення) для забезпечення іншими сторонами безумовного виконання положень чинної Генеральної угоди та вне­сти їх на розгляд Спільної робочої комісії. Таке рішення було прийнято 14 лютого за підсумками обговорення цього питання на засіданні Спільного представницького ор­гану репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, яке вів Голова СПО об’єднань проф­спілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

У заході взяли участь перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, голова Конфедерації вільних профспілок Михайло Волинець, голо­ва Всеукраїнського профспілкового об’єднання «Єд­ність» Анатолій Онищук, голова Об’єднання всеукра­їнських автономних профспілок Анатолій Широков, голова Профспілки залізничників і транспортних бу­дівельників України Вадим Ткачов, члени СПО об’єднань профспілок, працівники апарату ФПУ.

Під час обговорення питання «Про хід виконання Ге­неральної угоди на 2016–2017 роки за станом на 1 січ­ня 2017 року» Голова СПО об’єднань профспілок Гри­горій Осовий, перший його заступник Олександр Шубін, виступаючі говорили про позитивні кроки в розвитку соціального діалогу, зокрема збільшення вдвічі розміру номінальної мінімальної заробітної плати. Водночас, наголошували члени СПО, стан виконання окремих положень Генеральної угоди є незадовільним. Це стосується, зокрема, питань ре­формування оплати праці, що є абсолютно немож­ливим без консолідованих зусиль та подальших рі­шучих кроків сторін соціального діалогу на шляху втілення європейських стандартів життя.

Наголошувалось, що невиконання положень Гене­ральної угоди щодо погашення заборгованості із заро­бітної плати й недопущення утворення нових зарплат­них боргів вимагає створення гарантійної установи та законодавчих механізмів економічного захисту пра­цівників. Також ішлося про затягування із затвер­дженням проекту постанови про внесення змін до пе­реліків посад, робот та професій за Списками № 1 і № 2.

Учасники засідання обговорили й інші актуальні та важливі питання, зокрема:

– Про хід консультацій щодо вирішення колектив­них трудових спорів (конфліктів) з Кабінетом Міні­стрів України та СПО сторони роботодавців на наці­ональному рівні.

– Про склад робочої комісії з визначення розміру мінімальної заробітної плати на 2018 рік.

– Про внесення змін до складу Робочої групи СПО об’єднань профспілок з розгляду документів щодо питань зміни діючих тарифів (цін) для населення (електроенергія, газ, послуги транспорту та зв’язку), які надходять від центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів.

– Про проект Основних заходів СПО об’єднань профспілок на 2017 рік.

Учасників засідання було поінформовано про пер­спективи інституалізації лобіювання в Україні (за­конопроекти № 5144, №5144-1) законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо вдо­сконалення ведення соціального діалогу, про під­сумки роботи Спільного представницького органу об’єднань профспілок у 2016 році та результати робо­ти Робочої групи з напрацювання проекту Позицій­ного документу щодо позиції СПО об’єднань проф­спілок з питань цінової політики.

Олексій ПЕТРУНЯ

18.02.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:56

06.02.2019 00:22

06.02.2019 00:20

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання