« на головну 13.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЗВЕРНЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПІДВИЩЕННЯМ ЦІНИ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

ЗВЕРНЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПІДВИЩЕННЯМ ЦІНИ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

ФПУ надіслала Звернення про забезпечення соціально­го захисту населення в умовах зростання цін і тарифів до Верховної Ради України, Кабі­нету Міністрів, Об’єднання організацій роботодавців і Бізнес асоціації.

Кабінетом Міністрів України 27.04.2016 року прийнято поста­нову № 315 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758», якою з 01.05.2016 підвищено ціну на газ для населення майже вдвічі, – встанов­лено її відразу на ринковому рівні та скасовано норму про споживання на­селенням газу за пільговою ціною.

Підвищення ціни на природний газ вже спровокувало прийняття рішен­ня НКРЕКП щодо підвищення про­гнозованих рівнів тарифів на опален­ня та гарячу воду в 1,8–2,2 раза та спричинить подальше підвищення цін і тарифів на інші товари й послу­ги, а отже – і зростання рівня інфляції на понад передбачені Державним бю­джетом України на 2016 рік 12%.

За розрахунками ФПУ, підвищення ціни на газ та та­рифів на житлово-комуналь­ні послуги у поточному році призведе до зростання ви­трат населення на життєво необхідні товари і послуги щонайменше в 1,4 раза, при цьому вартість житлово-ко­мунальних послуг зросте в 1,8 раза.

Приймаючи рішення про підвищення ціни на газ, Уряд заявив, що чинна систе­ма субсидій дозволяє захис­тити населення від різкого падіння рівня життя.

Проте Федерація профспі­лок України заявляє, що мі­рилом ефективності соціаль­ного захисту має бути не те, скільком мільйонам сімей держава надасть субсидії та соціальну допомогу, а те, скільки людей цього не по­требуватимуть, бо мають до­статній дохід для забезпечення свого Конституційного права на гідне жит­тя за рахунок власної праці.

Разом із тим через неадекватне зростання рівня доходів населення при масштабному зростанні цін і та­рифів до категорії отримувачів субси­дії потрапить майже три чверті офі­ційно працюючого населення.

Існуюча у країні система соціаль­ного захисту не забезпечує адекват­ної підтримки населення, оскільки базується на штучно заниженому роз­мірі прожиткового мінімуму, а від­так занижено й розміри мінімальних зарплати та пенсії. Офіційна величи­на прожиткового мінімуму в серед­ньому на одну особу, встановлена на квітень 2016 року статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», заниже­на порівняно з фактичним розміром прожиткового міні­муму на одну особу, розрахо­ваним Мінсоцполітики від­повідно до чинного законо­давства, на 1166 грн, або на 87,7%, а для працездатної особи – на 1182 грн, або на 85,8%.

До ФПУ надходять масові звернення від профспілок, профспілкових об’єднань та профспілкових організацій усіх рівнів щодо неприпусти­мості прийняття невиваже­них антисоціальних рішень, які призведуть до масового зубожіння населення, нарос­тання соціальних протестів та перетворення держави на соціального банкрута внаслі­док неможливості фінансу­вання зростаючих соціаль­них зобов’язань.

Федерація профспілок України вимагає від Верховної Ради України невідкладного проведення парламентських слухань з метою об­говорення доцільності та обґрунтова­ності різкого підвищення Урядом ціни на газ для населення, достатнос­ті запропонованих Урядом заходів со­ціального захисту населення з тим, щоб не допустити зниження життєво­го рівня громадян.

Натомість першочерговим проф­спілки вважають негайне коригуван­ня показників Державного бюджету України на 2016 рік з метою встанов­лення з 1.10.2016 р. (до початку опалю­вального сезону) розмірів мінімаль­ної заробітної плати та мінімальної пенсії на рівні не нижчому за фактич­ний розмір прожиткового мінімуму в цінах вересня п.р. – 3861 грн та 2864 грн відповідно.

Федерація профспілок України звертається до роботодавців України матеріально підтримати працівників шляхом максимально можливого під­вищення заробітної плати, враховую­чи отриману реальну економію фон­ду оплати праці від зниження ставки єдиного соціального внеску та дохо­ди від економічної діяльності.

У разі несприйняття Парламентом та Урядом пропозицій профспілок Фе­дерація профспілок України разом з іншими профспілками – членами СПО об’єднань профспілок будуть вживати всіх можливих заходів, незаборонених законодавством, для забезпечення за­конних прав громадян України на гід­ну працю та достатній життєвий рі­вень для себе та своєї сім’ї.

Григорій ОСОВИЙ,

Голова ФПУ

Федерація профспілок Украї­ни надіслала власні пропози­ції щодо першочергових дій задля забезпечення консти­туційних прав громадян та недопущення подальшого зниження життєвого рівня на­селення в умовах радикаль­ного зростання цін і тарифів.

Докладніше про це чи­тайте на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua.

 

ЗРОСТАННЯ БІДНОСТІ УКРАЇНЦІВ НЕМИНУЧЕ У РАЗІ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН І ТАРИФІВ

25 травня відбулася відеоконференція з обговорення профспілкової позиції та механізмів захисту населення від шоко­вого підвищення цін і тарифів на кому­нальні послуги.

Нарада керівників галузевих профспілок і регіональних профоб’єднань, що входять до складу ФПУ, проходила у Києві та од­ночасно в регіональних філіях ПАТ «Укртелеком», повідомляє прес-центр ФПУ.

Питання порядку денного – наміри Уряду підви­щити ціни на газ і їх наслідки для українського населення, а також аналіз заходів соціального захисту, запропонованих Урядом у цій ситуації, і тактика дій профспілок.

Відкриваючи нараду, Голова ФПУ Григорій Осо­вий повідомив, що на сьогодні чимало профспі­лок висловили негативну позицію щодо оцінки рішень Уряду про підвищення цін на газ для на­селення. Профспілковий лідер наголосив, що це рішення було прийнято Урядом без консульта­цій із соціальними партнерами.

За оцінками профспілок, тарифи та витрати на­селення на комунальні послуги зростуть в 1,8– 2,2 рази.

В.о. заступника голови ФПУ Олександр Шубін зробив докладний аналіз наслідків запрова­дження ціни на газ для населення на рівні світо­вих цін.

Після обговорення проблеми учасники наради дійшли висновку, що підвищення цін і тарифів призведе до збільшення кількості отримувачів житлових субсидій і підвищення рівня бідності навіть серед працюючого населення.

Як найбільш дієвий засіб подолання негативних наслідків від зростання цін і тарифів профспіл­ки запропонували підвищити рівень доходів гро­мадян.

Окремо наголошувалося, що профспілки готові до ведення соціального діалогу, зокрема щодо пошуку ефективних шляхів соціального захисту населення в умовах зростання цін. З цією метою ФПУ було розроблено відповідний законопроект.

Якщо пропозицію профспілок буде відхилено, то вони будуть вимушені вдатися до більш дієвих засобів захисту населення, зокрема до акцій протесту.

Учасники наради вирішили прийняти Звернення профспілок до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Об’єднання організацій роботодавців та Бізнес асоціації про забезпечення соціального за­хисту населення в умовах зростання цін і тарифів.

04.06.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання