« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата





Статті На трибуну VI з’їзду ФПУ

Тільки програма, ніяких резолюцій!

Тільки програма, ніяких резолюцій!

Постановою Ради ФПУ від 2 грудня 2010 року прийня­то рішення за­мість Програми дій ФПУ на 2011–2016 роки, яку за традицією за­тверджує з’їзд, ух­валити низку ре­золюцій з’їзду.

Сьогодні ми публі­куємо зауваження та пропозиції, які були висловлені Харківським обко­мом профспілки енергетики та електротехнічної промисловості з цього приводу. До­кладніше – мовою оригіналу.

«...Уважно вивчивши проекти резолюцій, об­говоривши їх з активом обласної організації профспілки, доводиться констатувати наступне.

Резолюції – це не ті документи, якими за­тверджують дії багато­мільйонної армії членів профспілок. З’їзд має при­йняти стратегію бороть­би за справедливість, за конституційні права та інтереси людей праці в період радикальних еко­номічних реформ. До того ж не можна окреслювати діяльність Федерації про­фесійних спілок України на п’ятирічний період ві­сьмома резолюціями без орієнтовних строків вико­нання та відповідальних за виконання.

Будучи членом орга­нізаційної комісії ФПУ, хотілося б прокоментува­ти проект Резолюції «Про організаційне і фінансове зміцнення ФПУ».

В шостому абзаці за­значеної Резолюції зазна­чено: «Профспілкові орга­нізації, де акумулюються членські внески, переда­ють значну частину своїх повноважень із вирішен­ня конкретних проблем колективів до вищих ор­ганів профспілок та ФПУ, але не підкріплюють їх фінансово».

Можна було б зрозумі­ти, якби під «вищими ор­ганами» мались на увазі обласні комітети. Навіть зрозуміло, якщо мова йшла б про ЦК профспіл­ки, тим паче, що в проекті резолюції «Гідна праця – основа соціального до­бробуту та економічного прогресу» рішення най­важливішого питання – «...забезпечення темпів зростання реальної за­робітної плати...», яке сьогодні може й повинно бути вирішене чітко тіль­ки на законодавчому рів­ні, реалізовано на рівні галузей і регіонів та ви­рішено через колективні договори.

У продовження теми наведемо поширений приклад.

Підприємство через важкий фінансовий стан не виплачує заробіт­ну плату працівникам. Профспілкова організа­ція не отримує відраху­вань у зв’язку зі скрутним становищем підприєм­ства (можливо, навіть банкрутством). Яким чи­ном у неї акумулюються членські внески і як вона може самостійно вирі­шити питання? Згідно з нормою Статуту обласна організація профспілки має всі права на зняття з обліку первинок. Але чи вихід це? Чи захист? Усі допомагаємо та ре­зультат, на жаль, невтіш­ний, а вплинути реаль­но не може на ситуацію ні профком, ні обком, ні ЦК, ні Об’єднання проф­спілок області, ні ФПУ. То про що йде мова?..

Постановою Ради ФПУ від 22 квітня 2010 року за­декларовано «розробити у другому півріччі 2010 року нову систему збору член­ських внесків, виходячи з особливостей організа­ційної побудови та складу профспілок та об’єднань». Однак ніяких рішень не було прийнято, і майбут­тя цього дуже важливого питання овіяне пеленою незрозумілості.

Із незрозумілих для нас причин стала невідо­мою доля робочої групи з підготовки проекту нової Програми дій ФПУ на 2011–2016 роки, затвер­дженої Президією ФПУ від 23 грудня 2009 року. До того ж листом ФПУ від 25 березня 2010 року «Про підготовку нової Про­грами ФПУ» за підписом заступника Голови ФПУ, керівника робочої групи Сергія Кондрюка була за­пропонована робоча вер­сія проекту Програми дій, яка, на наше переконан­ня, є базовим документом для доопрацювання та прийняття.

Перед Федерацією про­фесійних спілок України сьогодні стоїть надваж­ке, але посильне завдан­ня – згуртувати членів профспілок навколо ідеї нового поступального розвитку профспілково­го руху на п’ятирічний період.

Ми повинні усвідом­лювати, що живемо в не­прості часи, у часи проти­річ та новацій. Нещодавно прийнятий Податковий кодекс, на черзі – Трудо­вий, пенсійна реформа, проведена адміністра­тивна реформа, яка та­кож, швидше за все, зна­йде своє відображення у профспілковій структурі та діяльності.

Для енергетиків та електротехніків, напри­клад, 2011 рік – рік бо­ротьби за обстоювання соціально-економічних прав працівників енер­гопостачальних та енер­гогенеруючих підпри­ємств, які заплановані до приватизації. Та й узагалі наша профспіл­кова робота – це суціль­на боротьба за інтереси людей. Головне, щоб ця боротьба не точилася в самій Федерації профспі­лок України як найавто­ритетнішому об’єднанні із захисту людей найма­ної праці України.

Зраджувати Програмі дій на п’ятирічний період Резолюціями – докорінно не правильно».

Звернення за доручен­ням активу обласної профспілкової організа­ції підписано головою Харківської обласної ор­ганізації профспілки пра­цівників енергетики та електротехнічної про­мисловості України, за­служеним працівником профспілок України, чле­ном Ради ФПУ Миколою Кригіним.

 

03.02.2011



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання