« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ЗАКОНОПРОЄКТ № 5371 – ЦЕ РУЙНАЦІЯ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН І АБСОЛЮТНИЙ ДИКТАТ РОБОТОДАВЦЯ

ЗАКОНОПРОЄКТ № 5371 – ЦЕ РУЙНАЦІЯ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН І АБСОЛЮТНИЙ ДИКТАТ РОБОТОДАВЦЯ

  Об’єднання професійних спілок України звернулися до народних депутатів і загалом парламенту України з відкритим ли­стом, в якому висловили позицію щодо прийнятого в першому читанні законопроєкту № 5371.

У листі, зокрема, зазначено, що в час тяжких випробувань, які випали на долю нашого бага­тостраждального народу, коли на плечі простих людей ліг осно­вний тягар боротьби за свободу та незалежність Батьківщини, коли всі їхні сили й увагу при­свячено цій святій справі, зако­нодавчий орган – парламент кра­їни 12 травня 2022 року приймає в першому читанні законопро­єкт № 5371 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудо­вих відносин у сфері малого і се­реднього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємниць­ку діяльність», який значно об­межує основоположні конститу­ційні трудові права та гарантії сотень тисяч працівників цієї ка­тегорії і ставить їх у нерівні умо­ви з іншими.

«Звертаємо вашу увагу, що цього ж дня Верховною Радою прийнято в цілому Закон Украї­ни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» (реєстр. № проєкту 5266), в якому одним з ключових є доповнення до статті 21 КЗпП України щодо недопущення дис­кримінації у сфері праці.

Протягом останніх років наці­ональні профспілкові об’єднання офіційно й публічно доводи­ли до Президента України, Уря­ду, керівників парламентських фракцій і груп позицію мільйо­нів українських працівників про несприйняття законопроєкту № 5371, що запроваджує крайні форми лібералізації трудових відносин та дискримінацію сто­совно прав працівників, які пра­цюють на підприємствах чисель­ністю до 250 осіб. Проти таких новацій, коли порушуються пра­ва людини, у своїх офіційних зверненнях неодноразово засте­рігали керівництво Української держави Соціально - економіч­ний комітет ООН і Міжнародна організація праці.

Наукові експерти та провідні правники у сфері трудового за­конодавства у своїх висновках також вказують, що положення законопроєкту № 5371 супере­чать Конституції України, кон­венціям МОП, директивам ЄС та на практиці призведуть до погір­шення умов трудового договору для працівника порівняно з чин­ним законодавством через нав’язування йому невигідних умов в індивідуальному трудо­вому договорі, дискримінації працівників і ослаблення право­захисної ролі профспілок як їх законних представників. Пере­конані, що результатом при­йняття зазначеного законопро­єкту в цілому стане руйнація ба­лансу інтересів сторін трудового договору і формалізація можли­востей для абсолютного диктату роботодавця по відношенню до працівника.

З огляду на зазначене, проф­спілки застерігають народних депутатів України від хибних рі­шень, які можуть призвести до дискримінації працівників ма­лого і середнього підприємни­цтва в трудових правах та неба­жаної дестабілізації ситуації, що є неприпустимим в умовах воєнного стану. У зв’язку з цим ще раз привертаємо вашу увагу до виступу Президента України Володимира Зеленського перед Верховною Радою України 3 травня п.р., у якому Глава дер­жави закликав народних обран­ців «не марнувати свій час, і його час, і час народу України на дру­горядні ініціативи й неважливі речі…».

Ми засвідчуємо свою незмін­ну прихильність до соціального діалогу, комплексного підходу до реформування трудового за­конодавства шляхом підготовки та прийняття нового Трудового кодексу України, який би врахо­вував міжнародні норми й соці­альні стандарти, визначені кон­венціями Міжнародної організа­ції праці, законодавчими акта­ми Європейського Союзу. Недо­тримання цих принципів зашко­дить швидкому вступу України до ЄС. Підставою для початку такої спільної роботи соціаль­них партнерів є завдання Уряду, визначене підпунктом 4 пункту 3 Прикінцевих та перехідних по­ложень Закону України від 21.04.2022 № 2215 «Про дерадяні­зацію законодавства України», щодо розроблення та внесення протягом одного року з дня на­брання чинності цим Законом (07.05.2022) на розгляд Верховної Ради України проєкту Трудового кодексу України», – йдеться у відкритому листі.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ


З метою забезпечення належного виконання за­вдань громадського кон­тролю, визначених стат­тею 14 Закону України «Про організацію трудо­вих відносин в умовах воєнного стану», Голова ФПУ Григорій Осовий звернувся з листом до Міністерства юстиції України щодо необхідності впорядку­вання питання державної реєстрації змін до відомостей, які стосу­ються діяльності профспілок та їх об’єднань.

У листі наголошується, що в онов­леному Переліку, інформацію про який опубліковано на сайті Міністер­ства юстиції України 4 травня 2022 року, серед установлених міністер­ством найбільш нагальних реєстра­ційних дій відсутні реєстраційні дії щодо громадських формувань, до яких віднесені і професійні спілки, об’єднання профспілок, організації профспілки, передбаченої статутом профспілки та об’єднання профспілок.

Зокрема, громадським форму­ванням обмежується можливість проведення в установленому по­рядку державної реєстрації:

– зміни керівника юридичної осо­би та інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юри­дичної особи;

– змін до відомостей про керівни­ка юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчи­няти дії від імені юридичної особи;

– зміни місцезнаходження юри­дичної особи.

Проте, нині потреба внесення змін до відомостей зумовлюється вимушеними організаційними змі­нами в профспілках та їх структур­них ланках, переобранням голів профспілкових організацій, у тому числі в зв’язку з їх службою в лавах ЗСУ або смертю. Тому відсутність державної реєстрації таких змін унеможливлює виконання проф­спілками, об’єднаннями профспілок обов’язку максимально сприяти за­безпеченню обороноздатності дер­жави, а також здійснення ними гро­мадського контролю за додержан­ням законодавства про працю, пе­редбаченого статтею 259 Кодексу законів про працю України, статтею 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль­ності», а також статтею 14 Закону України від 15.03.2022 № 2136 - ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Профспілки сподіваються, що їх звернення буде належним чином розглянуто Мін’юстом, і порушене в ньому актуальне питання буде вре­гульовано найближчим часом.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АПАРАТУ ФПУ

 

 

10.06.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання