« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ЗНАЧУЩІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ ЦІННОСТІ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА

ЗНАЧУЩІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ ЦІННОСТІ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА

Василь Андреєв

заступник Голови ФПУ, голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України

Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та про­сування знань і досвіду з охо­рони праці може сприяти зни­женню щорічної смертності на робочому місці.

Уперше цей день відзначався у 2003 році. В Україні День охорони праці встановлено з 2007 року згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006.

У цей день більш ніж у 100 країнах світу про­водяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці. Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих працівників, уперше проведеного аме­риканськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про працівників, які загинули й отримали травму на виробництві.

За оцінками МОП, щорічно в світі трапля­ються понад 270 млн нещасних випадків на ви­робництві і близько 160 млн випадків захворю­вань без смертельного наслідку. Щодня в світі вмирають внаслідок нещасних випадків і захво­рюваності на виробництві близько 5 тис. праців­ників, на рік цей показник становить від 2 до 2,3 млн. Тому провідні світові експерти вже протя­гом 3 років поспіль закликають МОП включити охорону праці до основоположних прав людини.

В Україні рівні виробничого травматизму і професійної захворюваності за останні 10 років значно знизились, проте залишаються одними з найвищих в Європі. За даними Держпраці, тіль­ки за час збройної агресії РФ уже зареєстровано 110 нещасних випадків на виробництві, що під­лягають спеціальному розслідуванню, в резуль­таті яких постраждав 191 працівник, у тому чис­лі 115 – із смертельним наслідком.

У зв’язку з воєнним станом і бойовими діями можливості щодо проведення заходів з відзна­чення Дня охорони праці в цьому році значно обмежені. Але все ж, профспілки спільно з дер­жавними органами, роботодавцями запланува­ли і реалізують такі заходи. Це, зокрема, вшану­вання пам’яті загиблих на виробництві праців­ників, інформаційно-роз’яснювальні кампанії: семінари, круглі столи, конференції, здійснення громадського контролю за дотриманням робо­тодавцями під час воєнного стану вимог законо­давства з охорони праці на територіях, де не ве­дуться бойові дії.

Профспілки прагнуть використати цей і по­дальші дні для підвищення обізнаності праців­ників і роботодавців щодо впровадження без­печної практики на робочих місцях, ролі, яку відіграють служби охорони праці, профспілки, дієвий соціальний діалог у цій справі. У питан­нях безпеки праці, як і в інших питаннях, не­можливо досягати якісних результатів без на­лагодження продуктивного соціального діало­гу, який не тільки сприяє вдосконаленню полі­тики та стратегії у галузі охорони праці, а й до­помагає швидше та з більшою ефективністю їх реалізовувати. Тому система охорони праці в Україні може бути надійною за умови конструк­тивної участі в її створенні і підтримці з боку Уряду, роботодавців, професійних спілок.

Ще рік тому в Україні були значні проблеми з веденням соціального діалогу, в тому числі у сфері охорони праці. Державою і роботодавцями ігнорувалася співпраця з профспілками, мали місце факти прийняття і скасування нормативно- правових актів без узгодження з представни­ками працівників. Наразі ситуація зміни­лась, особливо після того, як у другій по­ловині 2021 року було відновлено роботу Національної тристоронньої соціаль­но-економічної ради, при якій утворе­на і запрацювала тристороння робо­ча група з узгодження позицій сторін щодо законопроєкту Мінекономіки «Про безпеку і здоров’я працівників на ро­боті». Результатом її робо­ти стало певною мірою зближення позицій со­ціальних партнерів щодо змісту низки його положень. Головним за­вданням профспілок при узгодженні цього над­звичайно важливого законопроєкту стало недо­пущення зниження існуючих рівнів законодав­чого захисту прав працівників на безпечні і здо­рові умови праці. Через війну робоча група тим­часово зупинила свою роботу, але сподіваємось, що скоро вона відновиться.

Нині триває тісна співпраця фахівців з охо­рони праці ФПУ з Держпраці у питаннях безпеки і здоров’я працівників. Зокрема, вони беруть участь у підготовці Національного плану дій у частині запобігання виробничому травматизму і професійним захворюванням, спільно з фахів­цями членських організацій ФПУ підготували і надали Держпраці низку пропозицій з удоско­налення Порядку розслідування нещасних ви­падків в умовах воєнного стану, Порядку прове­дення атестації робочих місць за умовами праці, підготували звернення СПО об’єднань профспі­лок до Уряду щодо розблокування діяльності державної інспекції праці у сфері безпеки і здоров’я працівників у період воєнного стану з метою посилення профілактики травмування і загибелі працівників у цей важкий і сповнений нових небезпек час, поширюють на сайті ФПУ і у Фейсбуці актуальні рекомендації Держпраці і МОЗ для працівників і роботодавців, брали ак­тивну участь в межах компетенції у підготовці відповідей на запитання офіційної анкети щодо вступу України до ЄС.

 

МОВОЮ ЦИФР

Понад 270 млн нещасних випад­ків на виробництві і близько 160 млн випадків захворювань без смертельного наслідку тра­пляються щорічно в світі, за оцін­ками МОП.

Близько 5 тис. працівників що­дня вмирають у світі внаслідок не­щасних випадків і захворюваності на виробництві, на рік цей показ­ник становить від 2 до 2,3 млн.

А ЯК У НАС?

В Україні рівні виробничого травматизму і професійної захворюваності за останні 10 років значно знизились, проте залишаються одними з найви­щих в Європі.

 

МАЙЖЕ 250 ТИС. ВПО ОТРИМАЛИ ПРИХИСТОК НА ПРОФСПІЛКОВИХ ОБ’ЄКТАХ

22 квітня у режимі відеоконференції відбулось засідання Штабу Федерації профспілок України з гуманітарної до­помоги.

Г олова Штабу, Голова ФПУ Григорій Осовий виступив з інформацією щодо надходження та використання коштів фінансової та гуманітарної допомоги, отриманих Федерацією профспілок України. Він розповів про роботу Штабу з надання тимчасового притулку для майже 250 тис. внутрішньо переміщених осіб, встановлення граничних цін на їх проживання та харчування в санаторно-курортних закладах, зокрема оплати за проживання в розмірі 239 грн, а за триразове харчування – 340 грн. Окрім цього, було визначено категорії осіб, яким надаються знижки, а саме:

• категорія 1 – сім’ї військовослужбовців – без­коштовне проживання та харчування;

• категорія 2 – вимушені переселенці, які втра­тили місце постійного проживання (міста за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України) – проживання безкоштовно, триразове харчування – 340 грн;

• категорія 3 – застраховані особи та члени профспілок – знижка на проживання 50%, три­разове харчування – 340 грн;

• категорія 4 – особи, які самостійно влаштову­ються на проживання або за яких сплачують відповідні юридичні особи або фізичні особи – суб’єкти господарювання, – за звичайними цінами, встановленими в санаторно-курортних закладах.

Також розроблено проєкт заяви, яку слід вико­ристовувати підприємствам системи ФПУ, що розміщують внутрішньо переміщених осіб на пільгових умовах. Задля підтримки внутрішньо переміщених осіб Штабом ініційовано низку звернень до міжнародних організацій щодо на­дання гуманітарної та фінансової допомоги. Так, протягом березня – квітня ц.р., за сприяння європейських колег – австрійських, польських, іспанських, італійських профспілок і профоб’єднань, ФПУ надала гуманітарну допо­могу санаторно-курортним комплексам систе­ми ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», готельним комплексам та туристичним базам системи ПрАТ «Укрпрофтур», які розміщують вимуше­них переселенців, галузевим профспілкам та територіальним профоб’єднанням.

Члени Штабу розглянули питання реалізації грантового проєкту з благодійною організацією Corus Internаtional, звернення до Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки санаторно-курортних, туристичних закладів та інших профспілкових закладів, в яких розміщуються внутрішньо переміщені особи, а також низку звернень щодо надання Штабом гуманітарної та фінансової допомоги.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання