« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ПРОФСПІЛКИ ПРОПОНУЮТЬ ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

ПРОФСПІЛКИ ПРОПОНУЮТЬ ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

18 квітня Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий повідомив Міністерство економіки України про зміни, що пропонуються профспілками до Поряд­ку атестації робочих місць за умовами праці.

У листі зазначено, що з ме­тою забезпечення реалізації права працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідли­вими умовами праці, на пільги і компенсації в період воєнного стану, а також для вирішення проблеми з наданням права підприємствам, установам і ор­ганізаціям вносити Держпраці клопотання про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, СПО репрезентатив­них всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні надав пропозиції щодо внесення змін до Порядку про­ведення атестації робочих місць за умовами праці, за­твердженого постановою Кабі­нету Міністрів України від 1 серпня 1992 року. Зокрема, про­понується доповнити пункт 4 Порядку абзацом наступного змісту:

«У разі неможливості для під­приємств, установ і організацій проведення чергової атестації робочих місць у зв’язку з обме­женням або припиненням їх ді­яльності, що обумовлено запро­вадженням рішеннями Уряду, Верховної Ради України режи­мів карантину, надзвичайного або воєнного стану, період дії по­передньої атестації продовжу­ється на 9 місяців з дати скасу­вання вказаних режимів».

Частину другу пункту 10 По­рядку пропонується викласти в такій редакції:

«Пропозиції щодо внесення змін до списків виробництв, ро­біт, професій, посад і показни­ків, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, готуються Держпраці на підставі обґрунтованих кло­потань підприємств, установ, організацій або галузевих цен­тральних органів виконавчої влади, погоджених із МОЗ, ін­шими зацікавленими централь­ними органами виконавчої вла­ди, всеукраїнськими галузеви­ми профспілками, об’єднаннями роботодавців, і пода­ються Мінекономіки до Кабіне­ту Міністрів України».

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ ФПУ

 

94 ПРАЦІВНИКИ ПОСТРАЖДАЛИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЧЕРЕЗ БОЙОВІ ДІЇ

Через збройну агресію РФ проти України, що розпочала­ся 24 лютого, всі наші зусилля спрямовані на захист Батьків­щини. А праця в умовах воєн­ного стану пов’язана з безліч­чю нових смертельно небез­печних ризиків.

За даними Держпраці, при виконан­ні трудових обов’язків саме через активні бойові дії постраждали 94 працівники, 50 з яких загинули. З огляду на це Центральна рада Профспілки металургів та гірників України пропонує первинним орга­нізаціям Профспілки за можливості провести Всесвітній день охорони праці на підприємствах ГМК, вшану­вати пам’ять працівників, які загину­ли на виробництві як у мирний час, так і під час війни. А також долучи­тися до інформаційно- роз’яснювальної роботи з підготов­ки працівників до дій у надзвичай­них ситуаціях, аби зберегти життя та здоров’я при виконанні своїх про­фесійних обов’язків.

ПРЕС-ЦЕНТР ПМГУ

 

ДІЙМО РАЗОМ ДЛЯ РОЗБУДОВИ ПОЗИТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ГАЛУЗІ БЗР

У 2022 році Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі (БЗР) відзначатиметься 28 квітня. Його тема – участь і соціальний діалог у створенні позитивної куль­тури в галузі безпеки та здоров’я на роботі.

Протягом усього періоду пан­демії COVID - 19 ми побачили, що стійка система БЗР, яка передба­чає змістовну участь урядів, ро­ботодавців, працівників, установ охорони громадського здоров’я і всіх зацікавлених сторін на наці­ональному рівні й на рівні під­приємства, відіграє вирішальну роль для захисту робочих середовищ, безпеки та здоров’я пра­цівників.

Завдяки ефективному соціаль­ному діалогу уряди й соціальні партнери беруть активну участь у всіх етапах процесу ухвалення рішень з питань БЗР. Це має важ­ливе значення на кожному кроці: від розроблення й перегляду по­літики та нормативної бази з пи­тань БЗР до вирішення хронічних і нових проблем у цій галузі й ре­ального застосування цієї політи­ки та нормативної бази на рівні робочого місця. Соціальний діа­лог не лише сприяє вдосконален­ню політики та стратегій у галузі БЗР, а й є критично значущим для формування причетності та прихильності, полегшуючи в та­кий спосіб шлях до їх швидкої та ефективнішої реалізації.

На рівні робочого місця висока культура в галузі БЗР – це культу­ра, в якій право на безпечне і здо­рове робоче середовище цінуєть­ся й заохочується як керівни­цтвом, так і працівниками. Пози­тивна культура в галузі БЗР буду­ється на інклюзивності, яка дося­гається за допомогою змістовно­го залучення всіх сторін до по­стійного покращення стану без­пеки та здоров’я на роботі. На під­приємстві з високою культурою в галузі БЗР працівники не вагаю­чись висловлюють занепокоєння щодо можливого існування на ро­бочих місцях ризиків чи небез­пек, а керівництво дотримується випереджального підходу до співпраці з працівниками для ви­роблення доречних, ефективних і раціональних рішень. Це потре­бує відкритого спілкування й діа­логу на засадах довіри та взаємо­поваги.

Оскільки ми все ще живемо в умовах глобальної кризи в галузі охорони здоров’я й постійно сти­каємося з ризиками у світі праці, то маємо продовжити рух уперед у напрямі розбудови високої культури в галузі безпеки та здоров’я на роботі на всіх рівнях.

З нагоди Всесвітнього дня без­пеки та здоров’я на роботі буде представлено доповідь і презен­тацію, а також проведено гло­бальний вебінар.

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ


ЗРОБИТИ БЕЗПЕЧНУ ТА ЗДОРОВУ ПРАЦЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ ПРАВОМ

Минуло 3 роки відтоді, як на Столітній конференції МОП було вирішено прого­лосити безпечну та здоро­ву працю фундаменталь­ним правом.

За цей час майже 8,1 млн лю­дей загинули на роботі, а ще біль­ше живуть із травмами та хворо­бами, тому що роботодавець не захистив їх.

Генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспі­лок Шаран Барроу зазначила: «Пандемія COVID - 19 переконливо показала, що люди праці не мо­жуть більше чекати. Смертності на робочих місцях можна запобіг­ти, але останні дані показують, що в світі щонайменше кожні 10 секунд гине працівник. Робото­давці повинні взяти на себе відпо­відальність за оцінку й усунення ризиків на робочих місцях та в ланцюжках постачання, а також консультуватися з профспілками з питань профілактики через ко­мітети з охорони праці. І нам необ­хідно, щоб МОП робила більше та вирішувала такі проблеми, як стрес на роботі, порушення опо­рно-рухового апарату, та прийня­ла конвенцію про біологічні небез­пеки, такі як COVID - 19. Слід не­гайно визнати, що COVID - 19 є за­грозою на робочих місцях. Охоро­на праці має стати пріоритетом, а не чимось епізодичним».

ВЛ.ІНФ.

 

Шаран Барроу

генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок

Це, безперечно, так. Кожна людина праці по­винна знати, що вона має право розраховува­ти на те, що буде зроблено все можливе для забезпечення її безпеки на роботі. Ми вимага­ємо, щоб Міжнародна організація праці зро­била охорону праці фундаментальним пра­вом на робочих місцях. Це так само важливо, як свобода об’єднання та ліквідація примусо­вої праці, дитячої праці та дискримінації у сфері зайнятості.

 

  • МКП ЗАКЛИКАЄ УРЯДИ ВЖИТИ ВІДПОВІДНИХ ЗАХОДІВ:

ратифікувати та виконувати основні конвенції МОП з охоро­ни праці;

ратифікувати та виконувати всі галузеві конвенції або кон­венції, пов’язані з конкретними небезпеками;

створити національні органи з охорони праці, які об’єднують представників профспілок та роботодавців;

вимагати надання послуг з охорони праці на робочих міс­цях для всіх, а також належної компенсації, включаючи визна­ння COVID-19 професійним за­хворюванням .

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання