« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

НА ШЛЯХУ ДО БЕЗПЕЧНОЇ, ЗДОРОВОЇ ТА ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

НА ШЛЯХУ ДО БЕЗПЕЧНОЇ, ЗДОРОВОЇ ТА ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Н а прохання нещодавно при­значеного менеджера Про­єкту ЄС–МОП Жолта Дуда­ша 29 жовтня відбулась ро­боча зустріч із Головою ФПУ Григорієм Осовим і його заступ­ником Василем Андреєвим, керівни­ками департаменту правового захис­ту Дмитром Ляхом і департаменту охорони праці Юрієм Андрієвським.

Участь у зустрічі взяли також націо­нальний координатор Проєкту Софія Лит­вин і асистент Проєкту Інна Голюк, які мали можливість більш детально ознайо­митись з діяльністю та пріоритетами ФПУ.

Учасники зустрічі обговорили низку пи­тань, що стосуються сфер, які охоплює Про­єкт, щоб уточнити або ж оновити пріорите­ти на подальший період його реалізації. Представники ФПУ висловили ключові за­стереження щодо проєкту Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі». Так, заступник Голови ФПУ Ва­силь Андреєв зазначив, зокрема, що зако­нопроєкт несе ризик його правозастосуван­ня в судах. І на жаль, сьогодні не можна по­рівнювати роботу судової системи у ЄС та Україні. В багатьох випадках відповідаль­ні за охорону праці й безпеку на робочих місцях, уповноважені роботодавцем, не не­суть покарання за нещасні випадки на ви­робництві, в тому числі смертельні.

Василь Андреєв також зазначив, що часто доводиться стикатися із ситуацією, коли відправляють до Державної інспекції праці, а які права вона має? І навів показо­вий приклад, коли у травні 2018 року ін­спекцію проводили чотири інспектори й голова Держпраці Роман Чернега, началь­ник Головного управління Держпраці у Київській області Роман Сьомкін. Резуль­тат був приголомшливий: один охоронець заборонив усім їм заходити на територію будівництва. І на цьому все, навіть виклик наряду поліції не допоміг. Тому постає за­кономірне питання: що робити працівни­кові у цій ситуації? Тож дуже важливо змі­нювати усталену десятиліттями систему охорони праці, за якої профспілки можуть скаржитися, тиснути на роботодавця, ви­магати проведення інспекцій та перевірок від уповноважених державних органів влади. Ми повинні отримати сучасне зако­нодавство у сфері охорони праці, здоров’я та задекларованої праці. А натомість отри­муємо новий, сирий, неузгоджений законо­проєкт, в основу якого закладено принцип «дозволено все, що не заборонено». При цьому всі підзаконні нормативно - правові акти з безпеки праці скасовуються, а їх близько 500. А як будуть врегульовані пи­тання щодо того, як люди дихатимуть, на­приклад, у робочій зоні зварювання, чим захищатись під час робіт з хімічними ма­теріалами, неіонізуючим випромінюван­ням, чіткої відповіді ми не маємо. І суди закономірно займають таку правову пози­цію: у роботодавця немає законодавчо за­кріплених обов’язків надання працівни­кам безпечних умов для виконання ними роботи й експлуатації механізмів. Тож про яку відповідальність роботодавця взагалі може йти мова? Він надає сертифікат ви­робника або постачальника комплектую­чих, механізмів і обладнання, що вони є безпечними, і все. А нещасні випадки – від­повідальність самих працівників.

У діалозі з профспілковою стороною ме­неджер Проєкту ЄС–МОП «На шляху до без­печної, здорової та задекларованої праці в Україні» Жолт Дудаш підкреслив, що зазна­чений Проєкт – це місток для надання допо­моги сторонам тристороннього соціального діалогу, технічних порад і рекомендацій, яким чином узгодити законопроєкт із від­повідними міжнародними та європейськи­ми трудовими нормами й провідними прак­тиками щодо гідної та безпечної праці. Він, зокрема, зазначив, що в країнах Західної Європи принцип дії законів полягає в тому, щоб обумовити все, що не заборонено. На думку Жолта Дудаша, слід також викорис­товувати додаткову інформацію щодо до­свіду інших країн, де нещодавно відбувся процес наближення національного законо­давства з питань БЗР та інспекції праці до міжнародних і європейських стандартів.

Григорій Осовий подякував команді Проєкту МОП за робочий візит і наголо­сив на пріоритетності для профспілок у складі ФПУ співпраці з МОП.

Григорій Осовий,

Голова Федерації профспілок України:

«Головне у реформуванні законодавства про охорону праці – це не погіршувати умови праці українських трудівників, бе­ручи до уваги рівень економічного роз­витку в країні. Зміни, які планується вне­сти в законодавче поле, мають створити механізм для покращення стану справ із БЗР. Потрібно запроваджувати передо­вий досвід інших країн, наприклад ство­рення сервісних центрів, які б обслугову­вали підприємства, зокрема у сфері охо­рони праці, проведення відповідних те­стувань робочих місць на відповідність нормам безпеки праці».

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ ІНТЕРНАЦІОНАЛУ БУДІВЕЛЬНИКІВ ТА ДЕРЕВООБРОБНИКІВ ПІДТРИМАВ УКРАЇНСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ

28 –29 жов­тня від­булося засідан­ня Євро­пейського регіонально­го комітету Інтернаціо­налу будівельників та деревообробників, членською організаці­єю якого є Профспілка будівельників України.

Одним з найважливіших питань на засіданні було прийняття резолюції щодо України, а саме підтримки боротьби профспілок проти реформ законодавства, спрямованих на погіршен­ня становища трудящих.

Голова Профспілки буді­вельників Василь Андреєв закликав членські органі­зації Інтернаціоналу під­тримати трудящих в Укра­їні, висловити рішучий протест проти введення но­вих антитрудових та анти­профспілкових законопро­єктів, закликати Уряд України дотримуватися міжнародних зобов’язань і припинити спроби підірва­ти трудові права, охорону здоров’я, безпеку праці та профспілки в країні.

Учасники засідання проголосували за підтрим­ку резолюції, зокрема при­йняли такі рішення:

висловити солідарну підтримку будівельникам і деревообробникам, усім працівникам в Україні в їх боротьбі проти посягань на працю, безпеку праці та права профспілок;

закликати Україну як державу невідкладно зняти з порядку денного парла­менту всі законопроєкти та діяти в повній відповіднос­ті з міжнародними трудо­вими конвенціями та зобов’язаннями, що ратифі­ковані Україною;

наполегливо заклика­ти Уряд України негайно вжити заходів та забезпе­чити ліквідацію заборго­ваності із заробітної пла­ти тисячам працівників;

підтримати вимоги українських профспілок щодо гідної праці, справед­ливої оплати праці, зареє­строваної зайнятості (осо­бливо для молоді, яка пере­ходить з навчання на робо­ту), а також змістовного со­ціального захисту, безпеч­них і здорових умов праці, якісної освіти та медичних послуг.

Профспілки України вдячні за солідарну між­народну підтримку Інтер­націоналу будівельників та деревообробників.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА І ПРОМБУДМАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

 


ВІДБУЛАСЬ КОЛЕГІЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

28 жовтня голова Київської обласної ради профспілок Василь Хвостіков взяв участь та виступив на колегії Головного управління Пен­сійного фонду України у Київській області.

Засідання відбулось у м. Переяславі на базі Університету Григорія Сковороди. Було підбито підсумки роботи ГУ ПФ Київщини за 9 місяців 2021 року щодо реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення та обговорено завдання Фонду на найближчий період.

У своєму виступі Василь Хвостіков подякував працівникам Фонду за їх щоденну копітку пра­цю та зазначив, що Пенсійний фонд – одна з тих організацій, що веде прозору діяльність та успішно долає всі виклики сьогодення. З осно­вного питання доповів начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Київ­ській області Василь Фатхутдінов. В обговорен­ні взяли участь начальники структурних підроз­ділів та фахівці управлінь Фонду. За підсумками засідання було затверджено відповідний наказ.

Насамкінець учасники засідання відвідали Ме­моріальний музей Григорія Сковороди, ознайо­мились із досвідом роботи сумлінних платників ЄСВ та інших податків в області – агропідпри­ємств «Євро-нива» та «Земля Переяславщини».

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

06.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання