« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ТРУДОВИЙ СПІР МАЄ БУТИ ВИРІШЕНО НА КОРИСТЬ ПРАЦІВНИКІВ

ТРУДОВИЙ СПІР МАЄ БУТИ ВИРІШЕНО НА КОРИСТЬ ПРАЦІВНИКІВ

Г олова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осо­вий, коментуючи рі­шення Уряду, ухвалені на за­сіданні 28 жовтня ц.р., у яко­му він брав участь, назвав по­зитивним прийняття розпо­рядження Кабінету Міністрів України про уповноваження на представництво інтересів КМУ в колективному трудо­вому спорі між Профспілкою працівників охорони здоров’я України та Урядом.

Причиною зазначеного спору на національному рівні, до яко­го галузева Профспілка вступи­ла ще у 2016 році і який триває дотепер, стало тодішнє масове скорочення працівників сані­тарно-епідеміологічної служби. «У контексті загострення дина­міки поширення коронавірус­ної хвороби серед населення України ми ще раз пересвідчи­лись у необдуманості та неда­лекоглядності подібних кроків, що тоді були вчинені Урядом усупереч протестам профспі­лок та громадян, – сказав Григо­рій Осовий, – оскільки звільнен­ня майже 25 тис. фахівців сані­тарно-епідеміологічної служби фактично призвело до її руйна­ції. Попередні два склади Уря­ду, на жаль, ухилялись від розв’язання цього важливого питання. Профспілка охорони здоров’я зверталась до судових інстанцій, намагаючись у та­кий спосіб вплинути на урядов­ців, але незважаючи навіть на позитивні рішення судів, спра­ва не просувалась. І ось, наре­шті, маємо відповідне рішення, яким заступника міністра охо­рони здоров’я України Світлану Шаталову призначено пред­ставником інтересів Уряду в ко­лективно-трудовому спорі з Профспілкою працівників охо­рони здоров’я України. Саме з нею відтепер будуть вестись по­дальші перемовини та вирішу­ватись це конфліктне питання, сподіваюсь, на користь праців­ників».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • ДО ТЕМИ

Нещодавно Григорій Осовий як Го­лова СПО об’єднань профспілок разом з головою Профспілки пра­цівників охорони здоров’я України Вікторією Коваль взяли участь у робочій зустрічі в Міністерстві охорони здоров’я, де йшлося про необхідність проведення перемо­вин з укладення галузевої угоди, а також порушувалось питання про розв’язання тривалого трудового спору між Профспілкою й Урядом.

 

ОБГОВОРЕНО ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ГЕНУГОДИ

29 жовтня відбулося засідання Робочої комісії об’єднань профспілок, де обговорювали­ся запропоновані Стороною ор­ганів виконавчої влади пропо­зиції щодо внесення змін та доповнень до Ге­неральної угоди на 2019–2021 роки, що надій­шли у відповідь на пропозиції від Сторони профспілок.

Так, за результатами зустрічі з Прем’єр- міністром України Денисом Шмигалем 17 червня 2020 року СПО об’єднань профспілок було ініці­йовано внесення змін та доповнень до чинної Ге­неральної угоди з метою актуалізації заходів і строків її реалізації та у зв’язку з кризовими яви­щами в економіці через гостру респіраторну хво­робу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Наразі переговорний процес триває, сторо­ни обмінюються інформацією та готують матері­али для проведення тристоронніх заходів пред­ставників сторін Генеральної угоди.

СЕКРЕТАРІАТ РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК

 

 

РОБОЧУ ГРУПУ З ПОВЕРНЕННЯ ЗАРПЛАТНИХ БОРГІВ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕНО

З авдяки постійним на­гадуванням, внесен­ням пропозицій та звернень від профспі­лок, а також на вико­нання чинної Генеральної уго­ди Уряд 28 жовтня ц.р. прийняв постанову, якою затверджено склад міжвідомчої робочої гру­пи з питань повернення забор­гованості із зарплати.

Уже понад 1,5 року міжвідом­ча комісія не працює. Попере­дній Уряд на це не звертав ува­ги, попри наполегливі вимоги профспілок, проте нинішній його склад відреагував на пози­цію профспілок позитивно, й відповідне рішення прийнято. Попередньо це питання було схвалено урядовим Комітетом з питань національної безпеки і оборони, який прийняв рішен­ня взяти до уваги та опрацюва­ти пропозиції СПО об’єднань профспілок, де профспілки про­понували проводити засідання цієї комісії не менше одного разу на 2 місяці. Урядовцями було визначено термін один раз на квартал, і профспілки пого­дились із цим компромісом, адже в разі потреби такі засі­дання можна буде проводити і частіше, залежно від обсягу ро­боти членів комісії.

До складу зазначеної робо­чої групи профспілки делегу­вали за посадою заступника голови СПО об’єднань проф­спілок. Така неперсоніфіка­ція за прізвищем дає можли­вість у разі потреби замінити когось із заступників і делегу­вати саме того, хто, напри­клад, більше обізнаний у пи­таннях конкретної галузі. Ко­місію має очолити міністр розвитку економіки, його пер­ший заступник, до неї уві­йдуть майже десять заступни­ків міністрів і глав ЦОВВ, Фонду державного майна, по­даткових органів, Пенсійного фонду та ін.

Цим же розпорядженням Уряду затверджено Положення про міжвідомчу робочу групу з питань повернення заборгова­ності із зарплати. Вона має ста­тус тимчасового консультатив­но-дорадчого органу КМУ і певні повноваження, зокрема напрацювання пропозицій, які можуть бути імплементовани­ми в рішення Уряду.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

ЯК ПОВЕРНУТИ БОРГИ ПО ЗАРПЛАТІ

1.       Зобов'язати роботодавців платити пеню 0,06% від суми боргу за кожен день затримки зарплати

2.       Дозволити працівникам тимчасово не ходити на роботу, якщо зарплату затримують більше 15 днів

3.       Працівник має право на компенсацію у розмірі трьох середньомісячних зарплат, якщо порушено справу

про банкрутство роботодавця

 

09.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання