« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Профспілковий захист неформально зайнятих у гіг-економіці

Профспілковий захист неформально зайнятих у гіг-економіці

 

У світлі останніх подій дедалі більшої акту-

альності набуває питання профспілкового за-

хисту соціально-трудових прав неформально

зайнятих у гіг-економіці. Адже свобода пра-

цювати за вільним графіком приховує пре-

каризацію праці, відсутність оплати за по-

наднормову роботу, а також позбавлення

працівників соціальних гарантій та страховок.

Яскравими прикладами цифрових платформ

для зайнятості в Україні є Glovo, Uber Eats,

Uklon, Uber та ін.

НОВОСТВОРЕНА

ПРОФСПІЛКА В

УКРА ЇНІ

Моделі таких «платформ» по

всьому світу вдаються до схеми

прихованого працевлаштування.

Офіційно компанії називають

кур’єрів та водіїв лише «вільними

агентами» та «фрілансерами». А

насправді їх формат зайнятості

має всі ознаки працевлаштування.

Сьогодні й Україна стикнула-

ся з проблемою, що є актуальною

в світі вже кілька років. А саме з

правовим регулюванням так зва-

ної гіг-економіки (gig-economy)

– моделі економіки, яка передба-

чає таку форму зайнятості, як

фріланс.

Ситуація з подібними «плат-

формами» є негативною як для са-

мих працівників, так і для публіч-

них фінансів. І виходом з цього

може бути лише легалізація їх-

ньої праці.

На сьогодні працівник не має

жодних гарантій зайнятості та

можливості компенсації у разі на-

стання нещасного випадку під час

своєї діяльності. За таких умов

державний та місцеві бюджети,

Пенсійний фонд України недоотримують

суттєвих коштів. Лега-

лізація праці на платформі – це

ключ до досягнення нормальних

умов праці. Саме встановлення

офіційних трудових відносин від-

повідно до чинного трудового за-

конодавства гарантуватиме на-

лежні умови праці для таких пра-

цівників.

Нещодавно, після серії акцій

протесту з вимогами до керівни-

цтва щодо офіційного працевла-

штування, страховки кожного

кур’єра, пільг на паливо та зв’язок

кур’єри Glovo створили профспіл-

ку для захисту своїх інтересів і по-

дали документи на її реєстрацію.

До цього спонукали останні події,

а саме смерть кур’єра Glovo, який

25 липня ц.р. потрапив в аварію

під час виконання замовлення, а

також зміни системи нарахування

заробітної плати.

До новоствореної профспілки

можуть входити не тільки «гло-

вери», а й працівники інших

кур’єрських служб. Кур’єри

Glovo вже повідомили компа-

нію, що її працівники

об’єдналися у профспілку, яка

має на меті не лише покращен-

ня умов для кур’єрів, що досі

працюють в компанії, а й від-

новлення на роботі тих, кого

звільнили за участь в протестах.

ЗАХИСТ

ФРІЛАНСЕРІВ ВІД

НЕГАТИВ НОГО

ПОВОДЖЕННЯ

В ЯПОНІЇ

Нагальність порушеного пи-

тання підтверджує міжнародна

практика профспілкового руху

кур’єрів. Так, у Японії кур’єри

служби доставки Uber

Technologies Inc. створили проф-

спілку для узгодження умов

контракту та пошуку покраще-

них умов праці.

Uber та Lyft Inc. (конкуруюча

служба доставки їжі) зазнали

критики щодо ненадання своїм

«працівникам», відомим як

«платформери», страхування від

нещасних випадків та інших ви-

год, якими користуються звичай-

ні працівники.

Голова профспілки Томіо Мае-

ба на прес-конференції в Токіо за-

явив, що кур’єри хотіли б покра-

щити умови праці для співробіт-

ників служби доставки Uber Eats

шляхом переговорів. Профспілка

наполягає на усвідомленні компа-

нією несприятливого робочого се-

редовища кур’єрів і прагне забез-

печити безпечніші та стабільніші

умови праці для всіх працівників

платформи. Профспілка, утворе-

на 17 платформерами, також пла-

нує просити японський підрозділ

американської компанії забезпе-

чити справедливе ставлення до

кур’єрів та перевірити спосіб вста-

новлення системи нарахування

заробітної плати на відстані.

Як результат, Uber запровади-

ла програму компенсації збитків

для співробітників служби до-

ставки в Японії у співпраці з

Mitsui Sumitomo Insurance Co.

Компанія заявила, що сплатить

усі страхові внески.

За оцінками, в Японії є 15 тис.

платформерів Uber Eats. За остан-

німи даними Уряду, понад 3 млн

людей працюють позаштатними

фрілансерами. Тому Уряд розгля-

дає можливість подати законо-

проект до сейму для захисту фрі-

лансерів від негативного пово-

дження.

ПЕРШИЙ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ПРЕЦЕДЕНТ В

ІСПАНІЇ

У грудні 2017 року суд Вален-

сії (Іспанія) постановив, що 97

кур’єрів служби Deliveroo – фаль-

шиві самозайняті та є наймани-

ми працівниками, яких має бути

зареєстровано за загальними

правилами.

Це не перший випадок при-

йняття рішення про встановлен-

ня наявності офіційних трудових

відносин між кур’єрами та «плат-

формою». Однак це перший євро-

пейський прецедент по відно-

шенню до прав співробітників

продовольчих кур’єрських

служб, що випливає з дій, вжи-

тих міністерством праці Іспанії.

У рішенні суддя визнав, що

важко визначити трудові відно-

сини, які стосуються цифрових

платформ, за допомогою вико-

ристовуваних на сьогодні крите-

ріїв (наявність робочого місця,

встановлення робочого часу

тощо). Однак у рішенні зазнача-

ється, що «справжні засоби ви-

робництва – це не велосипед чи

мобільний телефон, якими ко-

ристується кур’єр, а цифрова

платформа, що відповідає попи-

ту й пропозиції та належить під-

приємству».

Згодом, наприкінці липня

2019 року, суд Мадрида прийняв

подібне рішення щодо 537

кур’єрів Deliveroo, що працюва-

ли в період з жовтня 2015 по чер-

вень 2017 років.

Проте, в подібній справі проти

Glovo суд Мадрида ухвалив ціл-

ковито протилежне рішення. У

зв’язку з цим, днями під час слу-

хань в Європейському парламен-

ті з приводу формування нової

Європейської комісії комісар

Маргрет Вестагер заявила, що

кур’єри повинні «мати можли-

вість створювати профспілки

для захисту своїх прав» та висло-

вила намір розглянути ситуацію

з працівниками цифрових плат-

форм під час свого наступного

мандата в якості виконавчого ві-

це-президента з теми «Європа,

сприятлива для цифрової епохи».

СПРОЩЕНІ НОРМИ У

ПОЛЬЩІ Й

УГОРЩИНІ

Для уникнення подібних не-

відповідностей та проблем з ви-

значенням характеру відносин

між фрілансером та компанією

Польща та Угорщина вже давно

запровадили спрощені норми

для полегшення проведення се-

зонних, тимчасових робіт та мі-

ні-робочих місць на задекларова-

ній основі. Розрі

31.10.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання