« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

СОЛІДАРНИЙ СПРОТИВ ПРОФСПІЛОК НАСТУПУ НА ПРАВА ЛЮДИНИ ПРАЦІ В УМОВАХ РЕФОРМ

СОЛІДАРНИЙ СПРОТИВ ПРОФСПІЛОК НАСТУПУ НА ПРАВА ЛЮДИНИ ПРАЦІ В УМОВАХ РЕФОРМ

Мільйони членів профспілок покладають свої сподівання на захист соціально - економічних та трудових прав на Федерацію профспілок України, її актив. Тому саме питанню забезпечення прав людей праці в умовах реформ та діям профспілок на їхній захист приділялася основна увага на засіданні Президії ФПУ, яке відбулося 5 жовтня в столичному Готельному комплексі «Турист».

Г оловував на засіданні Голова ФПУ Григо­рій Осовий. У заході взяли участь заступ­ники Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Воло­димир Саєнко, Олександр Шубін, а також народний депутат України, представник ФПУ у парламенті Сергій Каплін.

Доповідачем із питання «Про солідарний спро­тив профспілок наступу на права людини пра­ці в умовах реформ» виступив Голова ФПУ Григорій Осовий. Профспілковий лідер, зокре­ма, зазначив, що на реалізацію Угоди про асо­ціацію з ЄС в Україні відбуваються масштабні реформи практично в усіх сферах суспільного життя: децентралізація влади, судова рефор­ма, реформи у сфері економічних, трудових відносин, пенсійного забезпечення, освіти, ме­дичного забезпечення. Проте, в порушення принципів соціального діалогу, Уряд ініціює зміни в соціально-економічній сфері без учас­ті соціальних партнерів. Це призводить до по­рушення прав та інтересів громадян, генерує соціальну і економічну дестабілізацію в краї­ні, ескалацію трудових конфліктів та протест­них настроїв серед трудящих.

Так, без обговорення й опрацювання із сторона­ми соціального діалогу Урядом було внесено до Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким водно­час із такими позитивними змінами в пенсійно­му забезпеченні, як осучаснення пенсій, віднов­лення виплати пенсій працюючим пенсіонерам в повному обсязі, передбачаються норми, спря­мовані на посилення вимог до необхідного стра­хового стажу при призначенні пенсій, зменшен­ня коефіцієнта страхового стажу з 1,35 до 1,0, скасування пенсій за вислугу років та ін. 3 жов­тня цей проект було прийнято Верховною Ра­дою України як Закон.

Не менш важливою і всеохоплюючою є рефор­ма охорони здоров’я, яка торкається інтересів усіх громадян, а також прав зайнятих у цій га­лузі працівників. Запропоновані програми ре­формування та розвитку системи охорони здоров’я не відповідають вимогам статті 49 Кон­ституції України та не забезпечують рівність і доступність до медичних послуг для всіх. Соці­альний діалог з профільним міністерством від­новлено лише після проведення всеукраїнської акції Профспілки працівників охорони здоров’я. Немає єдності з цього важливого для суспільства питання і в парламенті.

Викликає тривогу ситуація із прийняттям Тру­дового кодексу. При підготовці проекту Трудо­вого кодексу ФПУ вдалося відстояти включен­ня до нього понад 70 правок, що посилюють тру­дові права. Однак народними депутатами вне­сено до другого читання чимало положень про­тилежної дії, що потребує консолідованих дій для недопущення звуження трудових прав пра­цівників та гарантій діяльності профспілок.

Визнаючи необхідність проведення реформ, профспілки вимагають, насамперед, забезпе­чення конституційних прав та соціально-еко­номічних інтересів працівників. Саме ці ви­моги були висунуті під час всеукраїнських профспілкових акцій протесту у 2016 році та акцій всеукраїнських профспілок та терито­ріальних профоб’єднань у цьому році. Окремі з них реалізовано.

Так, на вимогу профспілок розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року було вста­новлено на рівні фактичного прожиткового мі­німуму – 3200 грн, під тиском профспілкових акцій у 2016 році Уряд оновив набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для розрахунку прожиткового мінімуму. Про­те, у проекті Держбюджету України на 2018 рік запропонований Урядом розмір мінімальної зарплати складатиме лише 92% від фактичного прожиткового мінімуму, що є зниженням рівня державної гарантії проти поточного року, про­житковий мінімум пропонується встановити вдвічі меншим за фактичний його розмір, від­повідно занижені й розміри базового тарифного розряду ЄТС та мінімальної пенсії.

Складні умови життя працівників погіршу­ються внаслідок постійного зростання суми заборгованості із зарплати (2335,9 млн грн ста­ном на 1 вересня 2017 року), невпинного зрос­тання цін і тарифів, зокрема через скасування Урядом державного регулювання цін на това­ри та послуги.

Продовжують скорочуватись робочі місця в ключових галузях реального сектору економі­ки внаслідок тривалої відсутності комплексно­го бачення розвитку та підтримки вітчизняної промисловості. Лише за офіційними даними, 2 млн робочих місць втрачено через фінансово- економічну кризу, анексію Криму та військові дії на Донбасі; понад 5 млн громадян є трудови­ми мігрантами, а 3,5 млн залишаються «в тіні».

Профспілковий лідер наголосив на важливості проведення інформаційних кампаній, щоб люди розуміли суть реформ, загрози, які вони несуть правам працівників, аби в разі потреби у подальших колективних діях могли усвідом­лено, на заклик колегіальних органів ФПУ, ре­агувати на ситуацію.

Після тривалої гарячої дискусії члени Президії постановили визнати за необхідне проведення всеукраїнських акцій профспілок при прийнят­ті Держбюджету–2018 та Трудового кодексу з метою недопущення погіршення чинних норм та законодавства про працю.

Також прийнято рішення розпочати підготовку до проведення у листопаді п. р. Всеукраїнської акції у м. Києві та на місцях з єдиними вимога­ми до Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.

Голові ФПУ доручено ініціювати зустріч з Прем’єр-міністром України, Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій щодо невиконання Генеральної угоди та неврахування вимог профспілок із забезпе­чення соціально-економічних і трудових прав громадян при прийнятті законів та норматив­но-правових актів.

У своєму виступі народний депутат Сергій Ка­плін охарактеризував нинішню ситуацію, як «катастрофічний наступ на соціальні й трудові права громадян», і наголосив на необхідності вироблення жорсткої позиції та підготовки до безстрокової багаторівневої кампанії із захисту прав людей праці.

Президією розглянуто низку питань профспіл­кового життя, зокрема «Про скликання четвер­того засідання Ради Федерації профспілок України», «Про основні позиційні підходи ФПУ щодо нової Генеральної угоди на новий строк», «Про заходи ФПУ з нагоди 10-ї річниці Всесвіт­нього дня дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю».

Учасники засідання також прийняли рішення з організаційних, фінансових, а також питань управління майновим комплексом ФПУ та пра­вового захисту, зокрема про ініціювання змін до законодавчих актів щодо забезпечення ді­яльності професійних спілок.

О лена ОВЕРЧУК, «ПВ»

 

ДОСЯГНУТО ДОМОВЛЕНОСТІ МІЖ СТОРОНАМИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

10 жовтня на засіданні СПО об’єднань профспі­лок між керівниками сторін соціального діалогу було досягнуто домовленості щодо зміни розмі­ру тарифної ставки робітника першого розряду.

В ідповідне рішення було ухвалене членами СПО об’єднань профспілок, і за їх дорученням свій підпис під документом поставив Голова СПО об’єднань профспілок Григорій Осовий. Від роботодавців документ підписав Голова СПО сто­рони роботодавців Дмитро Олійник, від влади – мі­ністр соціальної політики України Андрій Рева. До­мовленість є невід’ємним додатком до Генеральної угоди та набирає чинності з 1 листопада 2017 року.

Таким чином, на підприємствах, в організаціях небю­джетної сфери всіх форм власності тарифна ставка ро­бітника першого розряду встановлюється у розмірі: визначеному відповідною галузевою, територіальною угодою або колективним договором; для галузей, де не укладено галузеві угоди, або їх положення не регулю­ють розмір тарифної ставки робітника першого розря­ду, – на рівні, що не менш як на 10% перевищує визна­чений ЗУ «Про Державний бюджет України на 2017 рік» прожитковий мінімум для працездатної особи.

Зазначену норму було передбачено в Генеральній уго­ді на 2016–2017 роки з метою актуалізації її положень.

Коментуючи ухвалене рішення, Григорій Осовий зазначив, що перемовини з підвищення розміру та­рифної ставки тривали довго, і лише зараз сторо­нам вдалося віднайти консенсус. Це підвищення є лише початком подальших консультацій та перего­ворів з метою покращення умов праці для людей, а також гарним стартом для початку переговорів з укладення Генугоди на новий строк, які, за споді­ваннями керівників трьох сторін, будуть більш ди­намічними і результативними.

«Ми й надалі будемо рухатись шляхом підвищення соціальних стандартів», – запевнив присутніх міністр соцполітики Андрій Рева.

У рішенні СПО об’єднань профспілок також запропо­новано сторонам соціального діалогу до 1 грудня ц. р. опрацювати параметри та критерії визначення розмі­ру тарифної ставки робітника першого розряду для їх використання під час переговорів із встановлення цього показника у 2018 році.

СПО також розглянув та прийняв рішення з питань «Про постатейні профспілкові зауваження до проекту ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та їх лобіювання у парламенті», «Про визначення позиції СПО об’єднань профспілок щодо проекту ЗУ «Про ко­лективні договори і угоди», підготовленого тристо­ронньою робочою групою» та ін.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

16.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання