« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

УКРАЇНЦІ НЕ ПОВИННІ БУТИ НАЦІЄЮ ОБСЛУГИ

УКРАЇНЦІ НЕ ПОВИННІ БУТИ НАЦІЄЮ ОБСЛУГИ

Львівська обласна вчительська серпне­ва конференція цьогоріч відбулася вперше у сесійному залі обласної ради депутатів. Мабуть, аура державної уста­нови мала б сприяти освітянам мораль­но відчути себе державними службов­цями. Ще б до цього матеріальні стиму­ли та мотивації. Втім, присутній на фо­румі голова Львівської облдержадміні­страції Олег Синютка вказав щодо цьо­го на два важливі моменти: обіцянку Прем’єр-міністра підвищити освітянам зарплату і про те, що на його шиї «не за­живають сліди від удавки голови облас­ної організації освітянської профспілки Марії Яцейко», яка постійно домагаєть­ся доплат і виплат своїм спілчанам, за що він їй... щиро вдячний.

Г олова виконавчої влади області по­ділився тим, що хвилює владу регі­ону сьогодні та зробив наголос на необхідності змін у головах учнів та їхніх батьків, аби не намагалися отрима­ти «гучний» диплом про вищу освіту, а здобували професію, яка дасть їм шматок хліба на своїй землі. В області, за словами урядовця, відкриваються нові виробничі потужності, бракує фахівців робітничих професій. «Сьогодні зварювальник отри­мує більшу зарплату, ніж учитель. Ми не можемо бути нацією обслуги, якщо хоче­мо рухати свою економіку. Щоб не поста­чати фахівців, які тут вивчилися, сусід­нім державам, маємо подбати про відпо­відну зарплату, про виховання патріо­тів». Відзначив також найвищі досягнен­ня Львівщини на тлі всієї України за ре­зультатами ЗНО: 45 випускників отрима­ли 200 балів і 3 – 400. «Без розумних учите­лів, – наголосив, – немає розумних учнів». І запросив освітянський загал до резуль­тативної професійної дискусії, аби не від­ставати від світових процесів в освіті, але й не бігти попереду паровоза, відмовив­шись від зошитів і підручників. Це все можливо за наявності сучасного навчаль­ного обладнання, відповідних електро­нних носіїв і вміння володіти ними, які б замінили при відповідному фінансуванні існуючі традиційні засоби. Словом, до всіх змін треба бути готовими і не споку­шатися популізмом, який потім тяжко б’є по галузі, людям і державі.

В області – 1316 середніх і початкових шкіл. Для порівняння: на Київщині та в інших областях – 800–900, однак, до неми­нучої оптимізації слід підходити індиві­дуально, «щоб не розбазарити приміщен­ня шкіл так, як свого часу це сталося з дитсадками». Як результат, «маємо по­над 5-тисячну чергу в дошкільні устано­ви, з якої 3800 черговиків – у Львові».

Останнім часом уведено в дію 2122 місць у дитячих дошкільних закладах. Відчинили двері 6 шкіл на Львівщині з 24 в Україні. До речі, присутній на конфе­ренції заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей і начальник департаменту освіти Любомира Мандзій відкривали нову сільську школу на Дрогобиччині.

Павло Хобзей відзначив внесок львів­ських освітян, які складали чверть най­кращих фахівців з усіх регіонів, у розроб­ку концепції і програми нової початко­вої освіти української школи. Адже осно­вні цінності особистості і громадянина закладаються школою і родиною до 14 років. В області працюють 9 пілотних шкіл з апробації нової концепції. Наго­лосив, що на створення відповідного на­вчального середовища Уряд виділяє 1 млрд грн у 2018 році, вбачаючи галузь се­ред пріоритетів: оборона, освіта, інфра­структура. Згадав і про закладені 3% ко­штів у бюджетах навчальних закладів на виплату преміальних кращим фахів­цям, вихователям учнів – призерів олім­піад, щоб не допускати зрівнялівки в оплаті праці. Дотримання об’єктивності і справедливості тут – за профспілкою.

Однією з центральних фігур в освіт­ніх реформах і нововведеннях є дирек­тор, тож заступник міністра освіти подя­кував львів’янам за ноу-хау: проведення цьогоріч креативних занять в Академії директорів, де її слухачі отримали й від­повідні методичні посібники. Як зазна­чив Павло Хобзей, нині прийняття ново­го Закону про освіту гальмують дві дис­кусійних статті: про навчання україн­ською мовою та мовою національних меншин – як знайти розумний баланс, а також щодо оплати праці вчителів – по­садовий оклад педагогів мав би рівняти­ся чотирьом прожитковим мінімумам із збереженням існуючих доплат, як того домагаються профспілки, які зуміли схилити на свій бік, відповідно попрацю­вавши, частину депутатського корпусу.

Начальник департаменту освіти і на­уки облдержадміністрації Любомира Мандзій зупинилася на головних аспек­тах нової концепції української школи, основою якої є особа вчителя – активного надавача знань, а також співпраця вчите­ля, учня, батьків, як ключових партнерів, громадськості, відкритість і публічність школи, що передбачає, зокрема, наяв­ність сайту та інформації щодо кожного навчального закладу.

Директор Львівського обласного ін­ституту післядипломної педагогічної освіти Роман Шиян виклав основні прин­ципи проекту державного стандарту по­чаткової освіти: недопущення дискримі­нації особистості і зазіхання на людську гідність, радість і знання, розвиток осо­бистості, здоров’я, створення атмосфери довіри в процесі навчання та виховання.

Директор однієї з пілотних шкіл Львівщини, в якій проходить апробацію нова концепція, Лідія Андрушко також вважає особу вчителя, який дбає про кожну конкретну дитину, головною, а директорів і завучів – його помічника­ми та порадниками.

Голова обласної організації освітян­ської профспілки Марія Яцейко наголо­сила на важливості співпраці спілчан з керівництвом нових адмінутворень, но­вих механізмах, за відсутності коштів соцстраху, оздоровлення членів проф­спілки та їхніх дітей.

У всіх реформах є три визначальні фактори: людський, фінансовий та ін­формаційний, і в освіті зокрема.

Ольга ЛОБАРЧУК

 

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернігівській області підписано тристоронню угоду про соціальне партнер­ство у сфері пенсійного забезпечення між Го­ловним управлінням фонду, Федерацією профспілкових організацій та обласним Об’єднанням організацій роботодавців.

В ід імені обласних організацій підпис під докумен­том поставили їх очільники: начальник Головного управління Пенсійного фонду України в області Юрій Юрченко, голова Федерації профспілкових організацій області Ігор Москаленко та голова обласного Об’єднання організацій роботодавців Володимир Козир.

Партнери мають чималий досвід співпраці: попередню уго­ду про співробітництво у сфері пенсійного забезпечення було укладено ще 8 років тому. Спільне виконання угоди сприяло поглибленню партнерських відносин між органа­ми Пенсійного фонду, профспілками та роботодавцями. Йдеться про реалізацію заходів, спрямованих на легаліза­цію заробітної плати та зайнятості населення, з метою напо­внення бюджету фонду та захисту прав застрахованих осіб. Результатом плідної співпраці є легалізація з початку 2017 року 1240 робочих місць та залучення додатково 272 тис. грн єдиного соціального внеску.

«Питання легалізації зарплати, дотримання чинного за­конодавства з оплати праці, зменшення заборгованості з платежів до бюджету Пенсійного фонду наразі постали надзвичайно гостро, вирішити їх можна тільки в співпра­ці із соціальними партнерами, – зазначив під час підпи­сання угоди начальник Головного управління фонду Юрій Юрченко. – Зокрема, проведено сім спільних нарад, де заслуховувались звіти керівників та власників підпри­ємств, які виплачують зарплату найманим працівникам на рівні або менше мінімальної».

Відповідно до напрямів співпраці, фахівці Головного управ­ління фонду проводитимуть засідання круглих столів, семі­нари, конференції, навчальні заняття з питань пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соцстрахуванню, залу­чаючи до участі в цих заходах соцпартнерів.

Федерація профорганізацій області, зокрема, бере на себе зобов’язання інформувати фонд про факти виявлених пору­шень з нарахування та обліку зарплати, сплати єдиного вне­ску на загальнообов’язкове державне соцстрахування, а та­кож вжити заходів для усунення таких порушень, користу­ючись правами й повноваженнями професійних спілок.

За роботодавцями закріплено завдання в межах компетен­ції контролювати своєчасність та повноту виплати зарпла­ти та сплати єдиного соцвнеску, подання відомостей про за­страхованих осіб до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування, легалі­зацію зарплати та зайнятості населення.

За матеріалами ГУ Пенсійного фонду України

в Чернігівській області

10.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання