« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

СПО ОБГОВОРИВ РЕФОРМУ ЗАРПЛАТ

СПО ОБГОВОРИВ РЕФОРМУ ЗАРПЛАТ

Що мають зробити профспілки для надійного та ефективного захисту працівників у сучасних непро­стих соціально-економічних умовах? Як більш ефективно і справедливо реформувати систему опла­ти праці і пенсійну систему? Якою має бути у цих процесах роль профспілок як організації, поклика­ної захищати законні права та інтереси працівників? Ці та інші актуальні питання були у центрі уваги учасників засідання Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, що відбулося 10 липня у м. Києві.

Я к повідомляє прес- центр ФПУ, на засі­данні головував Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. У заході взяли участь за­ступники Голови ФПУ Во­лодимир Саєнко, Олек­сандр Шубін, голова Кон­федерації вільних проф­спілок України Михайло Волинець.

Серед головних питань порядку денного: «Про ре­зультати засідань Спіль­ної робочої комісії з під­биття підсумків стану ви­конання Генеральної уго­ди на 1 січня 2017 року» та «Про основні напрями Стратегії подальшого ре­формування оплати праці в Україні», з яких допові­дав перший заступник Го­лови СПО об’єднань проф­спілок Олександр Шубін.

Після обговорення пи­тання «Про основні напря­ми Стратегії подальшого реформування оплати пра­ці в Україні» СПО об’єднань профспілок вирішив схвалити проект Основних напрямів Стратегії по­дальшого реформування оплати праці в Україні з пропозиціями, що пролу­нали під час засідання, та направити його Секретарі­ату Національної тристо­ронньої соціально-еконо­мічної ради, а членам СПО об’єднань профспілок у складі робочих груп та ко­місій з підготовки та доопрацювання проектів нормативно-правових ак­тів, Генеральної угоди на новий термін та інших ко­лективних угод з метою підтримки профспілкових пропозицій відстоювати положення проекту в рам­ках відповідних робочих груп, комісій.

Окремо обговорювалося питання «Про експертно- аналітичний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (реєстр. № 6614).

В обговоренні цих важ­ливих питань взяли актив­ну участь члени СПО об’єднань профспілок – ке­рівники та представники всеукраїнських галузевих профспілок Людмила Пе­религіна, Юрій Піжук, Сергій Українець, Олек­сандр Рябко та ін. Вони внесли низку конструк­тивних пропозицій, які буде враховано в остаточ­них варіантах профспілко­вих позицій.

 

РОЗВИТОК ДІАЛОГУ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА

3 липня відбулася робоча зу­стріч Голови Федерації проф­спілок України Григорія Осо­вого з директором Центру міжнародної солідарності АФП-КВП Трістаном Масатом.

Я к повідомляє прес-центр ФПУ, у зустрічі взяли участь заступник Голови ФПУ Олек­сандр Шубін та заступник ке­рівника департаменту міжнародних зв’язків ФПУ Роман Кравчик.

Під час розмови, яка проходила в конструктивній та доброзичливій атмосфері, Голова ФПУ поінформу­вав гостя про сучасний стан проф­спілкового руху в Україні, дії Феде­рації профспілок та її членських ор­ганізацій із захисту законних прав та інтересів людини праці.

Зокрема, Трістана Масата цікавила позиція ФПУ щодо проекту нового Трудового кодексу. Григорій Осовий розповів про хронологію тривалої роботи над кодексом, а також наго­лосив, що найбільш гострим є питан­ня щодо того, як буде реформуватися трудове законодавство в контексті проведення реформ у нашій країні та якою має бути профспілкова пози­ція. Профспілковий лідер зазначив, що перед Спільним представниць­ким органом профспілок постало складне питання: включатися у цей процес чи перейти в опозицію до за­конопроекту та залишити все, як є. «Ми розуміли, що з нами чи без нас влада буде виконувати цю роботу, тому переважила думка більшості членів СПО – пропонувати власний підхід у формуванні та викладі ста­тей законопроекту, входити до робо­чих груп і працювати в них, захища­ючи законні права та інтереси трудя­щих, – наголосив він. – Ми делегува­ли наших представників у парла­ментську робочу групу, постійно проводимо моніторинг рішень про­фільного парламентського комітету з цього питання».

На зустрічі обговорювалися окремі статті Трудового кодексу, які, на дум­ку співрозмовників, містять загрози для прав працівників, а також дії профспілок, спрямовані на внесення змін на користь працюючої людини. «Ми зацікавлені в тому, щоб цей зако­нопроект не погіршив конституційні, соціально-економічні та трудові права працівників, – сказав Григорій Осо­вий. – Ми не допустили прийняття про­екту Трудового кодексу в терміновому режимі, заявили, що потрібен час для його публічного обговорення, адже цей документ торкається трудової ді­яльності мільйонів наших співвітчиз­ників. Ми будемо й надалі шляхом со­ціального діалогу робити все, щоб Тру­довий кодекс відповідав вимогам часу та інтересам людини праці».

У свою чергу, Трістан Масат зазна­чив, що Центр міжнародної солідар­ності АФП-КВП готовий до співро­бітництва з ФПУ з цього питання, а також реформування пенсійної та системи охорони здоров’я. «Нас тур­бують ці реформи, бо вони повинні мати за мету не тільки позитивні зміни в питаннях охорони здоров’я та пенсійного забезпечення, а й бо­ротьбу з корупцією», – наголосив він.

Наприкінці зустрічі Григорій Осовий висловив сподівання на подальшу ре­зультативну роботу ФПУ з Центром міжнародної солідарності АФП-КВП. «Ми відкриті до діалогу та співробіт­ництва», – підкреслив він.

 

ВИМОГУ ПРОФСПІЛОК ЩОДО СПИСКІВ № 1 І № 2 ЧАСТКОВО ВИКОНАНО

Після більш ніж річної боротьби за віднов­лення порушених прав працівників, зайня­тих у шкідливих і важких умовах праці, на достроковий вихід на пенсію за віком 4 лип­ня Кабінет Міністрів України виконав вимогу профспілок і прийняв постанову «Про вне­сення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461», яка діятиме з 1 січня 2018 року.

Я к повідомляє департамент охорони праці ФПУ, зазначеними змінами повернуто право дострокового виходу на пенсію за віком для декількох десятків тисяч працюючих у шкід­ливих і важких умовах. При цьому для них буде збере­жено стаж роботи у зазначених умовах, що минув з моменту набрання чинності постанови № 461.

Таким чином, виконано вимогу, висунуту Урядові під час 30-тисячної протестної профспілкової акції у лип­ні 2016 року.

Проте ще на етапі узгодження прийнятої постанови СПО об’єднань профспілок у своїх висновках зазна­чав, що обсяг змін є неповним і лише частково (до 30%) відновлює порушені права працівників. СПО узгодив проект постанови, розцінюючи це як перший компромісний крок на шляху до повного об’єктивного і справедливого врегулювання питання з пільговим пенсійним забезпеченням працівників, яке, на думку міністра соціальної політики Андрія Реви, можливе за умови прийняття Верховною Радою урядового зако­нопроекту про пенсійну реформу в Україні.

Очікуємо, що Мінсоцполітики виконає досягнуту по­передньо домовленість, підготує і опублікує роз’яснення щодо застосування Списків № 1 і № 2 при обчисленні пільгового стажу працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Наразі не враховані принципові пропозиції Профспілки трудящих металургійної і гір­ничодобувної промисловості України щодо включення до списків майстрів, зайнятих на гарячих ділянках робіт, оскільки вони трудяться повний робочий день разом з працівниками, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене Спис­ками № 1 і № 2.

Залишились неврахованими також пропо­зиції Профспілки працівників вугільної про­мисловості України щодо відновлення у Списку № 2 працівників, зайнятих на під­земних роботах 50 і більше відсотків робо­чого часу на рік (в обліковому періоді), які були безпідставно виключені з нього по­становою № 461, а також низка пропозицій інших галузевих всеукраїнських профспіл­кових об’єднань.

Тому робота щодо внесення змін до спис­ків, виробництв, робіт, професій, посад і по­казників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, трива­тиме й надалі.

17.07.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання