« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК – ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК – ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

Під таким гаслом 21 червня пройшла звітно-виборна конференція Ради профспілок Івано- Франківської об­ласті, в якій взяв участь Голова ФПУ Григорій Осовий.

Т акож у заході взяли участь перший заступник голови Івано-Франків­ської облдержадміністрації Марія Савка, керівники департаментів та управлінь ОДА, обласного об’єднання орга­нізацій роботодавців, інших виконавчих структур і фондів.

Про підсумки роботи обласного профоб’єднання за останні 5 років доповів голова РПО Ігор Басюк. У звітному періоді, як зазначили доповідач і виступаючі на конференції, профспілки активно відстою­вали інтереси людини праці, при цьому за­стосовували гнучку політику – від ведення соціального діалогу до організації акцій протесту. У результаті на вимогу профспі­лок розмір мінімальної зарплати для пра­цюючих встановлено на рівні фактичного прожиткового мінімуму – 3200 грн. Вдалося досягти зростання обсягів промислового ви­робництва, зменшення кількості безробіт­них. В області реальна заробітна плата в квітні п. р. зросла, порівняно з відповідним періодом 2016 року, на 48,4%.

Виступаючі на конференції порушили низку важливих проблем, зокрема щодо під­вищення ролі профспілок у здійсненні контролю щодо дотримання законодавства про працю, зміцнення правових служб. Внесено пропозицію створити на базі облпрофради центр правової допомоги для надання спіл­чанам безоплатних юридичних консульта­цій, представництва їх інтересів у судах, про­ведення правового навчання профактиву.

Наголошувалося й на тому, що в період децентралізації необхідно зберегти ціліс­ність галузевих ланок профспілок, їх органі­заційної структури, не допустити ліквідації первинних профорганізацій у процесі ство­рення об’єднаних територіальних громад.

Голова ФПУ Григорій Осовий зосередив увагу присутніх на необхідності посилення експертно-аналітичної роботи профспілко­вих органів, вкрай важливої у відстоюванні конституційних прав спілчан. Профспілко­вий лідер наголосив на потребі внесення змін до законодавства про колдоговірне ре­гулювання трудових відносин. Адже піль­гами, які нині передбачені у колдоговорах, користуються всі працюючі. При цьому не­обхідно визначити преференції для членів профспілок. Це важливий акцент мотивації профспілкового членства.

На звітно-виборній конференції визна­чено завдання профспілок на наступний термін. Прийнято звернення і заяви до най­вищих посадових осіб держави щодо змін до Закону України «Про оплату праці», си­туації навколо ПАТ «Укрнафта», реформу­вання земельних відносин та системи охо­рони здоров’я України. Направлено також звернення до Івано-Франківської обласної ради щодо прийняття рішення про укладан­ня з облпрофрадою договору безоплатного користування будинком на площі Міцкеви­ча, 4, або договору-оренди з пільговим нара­хуванням орендної плати.

Тарас ГРОСЕВИЧ,

Олександр ШЕРЕМЕТ

 

На засіданні відкритим голосуванням проведено вибори керівництва Ради профспілок Івано-Франківської області. Делегати висловили вотум довіри багаторічному лідеру профспілок Прикарпаття Ігорю Басюку, обравши його на посаду голови РПО на наступний термін. Першим заступником голови обрано Володимира Уєвича, заступником голови – юриста Уляну Гураль.

 

ФПУ ТА АПСВТ: ПІДВИЩУВАТИ ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПІВПРАЦІ

Актуальні та важливі питання розширення і поглиблення співпраці Федерації профспілок України з Ака­демією праці, соціальних відносин і туризму обговорювалися 26 червня під час робочої наради, на якій го­ловував Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

Я к повідомляє прес-центр ФПУ, у заході взяли участь заступни­ки Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко та Олек­сандр Шубін, керівник департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями ФПУ Лариса Ровчак, голова наглядової ради АПСВТ, голова Профспілки працівників обо­ронної промисловості України Олександр Черниш, ректор академії Вікторія Буяшенко, проректори Тетяна Семигіна, Ярослав Головко, Сергій Коваленко.

Олександр Черниш, Вікторія Буяшенко, інші представники АПСВТ наголошували на тому, що академія завжди була не тільки надійною базою для підготовки профспілкового активу, а й проводила велику наукову і дослідницьку роботу. Але час змінює вимоги до такої діяль­ності задля підвищення її якості та ефективності. Тому керівництво академії, її колектив хочуть «звірити свої годинники» із засновника­ми академії та головними користувачами її наукових та дослідниць­ких ресурсів. Це, на їхню думку, має допомогти розвитку та поширен­ню профспілкового руху, підготовці гідної профспілкової зміни.

Григорій Осовий зазначив, що стратегічні та тактичні завдання перед ФПУ визначені рішеннями з’їзду ФПУ, засідань Ради та Пре­зидії Федерації. Одне з головних та принципових питань – визна­чити, які процеси зараз відбуваються в профспілковому русі. Без відповіді на це питання важко розраховувати на будь-який рух уперед, на модернізацію та розвиток профспілкової діяльності. Тому так важливі нові глибокі та ефективні дослідження із сучас­ного стану та перспектив профспілкового руху.

У своїх виступах Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко та Олек­сандр Шубін звернули увагу на проблеми скорочення кількості членів профспілок і на те, що цей процес треба вивчати та виро­бляти відповідні рекомендації. Це стосується також досліджень у сфері праці та розвитку профспілкового руху.

Сторони домовились і надалі розвивати, поглиблювати та підви­щувати якість та ефективність співпраці між ФПУ та АПСВТ.

 

НА ЧАСІ – ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВАЖЛИВИХ СОЦІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ

23 червня на базі соцоб’єктів Дніпропе­тровського обкому Профспілки працівни­ків житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслу­говування населення відбулося виїзне засі­дання президії ЦК Профспілки під голову­ванням її очільника Олексія Романюка.

У часть у засіданні взяли голова Дніпропе­тровського обласного об’єднання профспі­лок Віталій Дубіль, директор департаменту житлово-комунального господарства та бу­дівництва Дніпропетровської облдержадміністра­ції Андрій Коломоєць, директори та голови первин­них профорганізацій деяких галузевих підприємств Дніпропетровської області.

На засіданні було розглянуто низку важливих пи­тань, а саме: про підсумки виконання галузевих, те­риторіальних угод та колективних договорів за 2016 рік і стан виконання взятих зобов’язань у 2017 році; готовність оздоровчих закладів до прийому трудя­щих та членів їх сімей влітку 2017 року.

Крім того, було заслухано питання, що стосуються обміну профспілковим досвідом, зокрема про прак­тику роботи виборних органів Дніпропетровської облпрофорганізації щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, захисту со­ціально-економічних прав членів профспілки, Пол­тавської облпрофорганізації щодо посилення моти­вації профспілкового членства, Закарпатської облпрофорганізації щодо дотримання статутних вимог з фінансових питань та ведення діловодства.

Також було підбито підсумки галузевого огляду-кон­курсу на кращу первинну профспілкову організацію щодо здійснення громадського контролю за станом охорони праці у 2016 році. Переможцем визнано пер­винку комунального підприємства «Титан» Запорізь­кої міської ради, яку нагороджено грамотою ЦК проф­спілки.

З усіх питань порядку денного прийнято відповідні постанови.

Варто зазначити, що напередодні засідання відбу­лися семінари, на яких було розглянуто питання про стан охорони праці в житлово-комунальній сфе­рі, реформування бухгалтерського обліку в проф­спілкових організаціях тощо.

Члени президії мали змогу ознайомитися з роботою дитячих оздоровчих таборів «Комунарець» та «Орльонок». Основна мета – на практиці побачити реальні справи Дніпропетровського обкому проф­спілки з виховання підростаючого покоління, а та­кож збереження та розвитку цих важливих соціаль­них об’єктів.

На засіданні за всіма напрямками діяльності в ціло­му було схвалено досвід роботи Дніпропетровського обкому профспілки.

Анатолій КУЛЕША,

заступник голови ЦК Профспілки працівників

житлово-комунального господарства, місцевої

промисловості, побутового обслуговування

населення України

01.07.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання