« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ЖИТИ ЗА СТАРИМ ЧИ ЗАПРОВАДЖУВАТИ СУЧАСНЕ?

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ЖИТИ ЗА СТАРИМ ЧИ ЗАПРОВАДЖУВАТИ СУЧАСНЕ?

16 травня Спільний представницький орган репре­зентативних всеукраїнських об’єднань профспілок розглянув підсумки роботи над проектом Трудового кодексу України.

Р обота над Кодексом була три­валою, проведено 38 засідань робочої групи, десятки кон­сультацій, круглих столів. Підготовлено редакцію, яка дозво­лить ефективно захищати права лю­дей. Проект успішно пройшов пра­вову експертизу фахівців Міжнарод­ної організації праці на предмет від­повідності вимогам європейського та міжнародного права.

75 із 112 профспілкових пропози­цій до нової редакції Кодексу було враховано повністю або частково. Зрозуміло, що хотілося б стовід­соткового включення наших поправок, однак це добрий ре­зультат соціального діалогу.

Робоча група не підтрима­ла пропозиції щодо запрова­дження локауту, лібераліза­ції трудових відносин під при­водом «рівності прав» робото­давця і працівника, які значно обмежили б права трудівників і профспілки. Тим самим не повто­рено помилки трудових кодексів Грузії, Казахстану, Литви.

Профспілки змогли відстояти дуже важливі положення і не допус­тили включення відверто лобійова­них роботодавцем правок, які дійсно принижували права і свободи пра­цюючого населення.

Проект Трудового кодексу, зокре­ма, містить:

– фактичне скасування неоплачу­ваної праці, якою зараз є робота в умовах ненормованого робочого дня. Утверджується обов’язкова оплата кожної години надурочної праці у двократному розмірі. При перевищенні річного ліміту у 120 го­дин – у трикратному розмірі;

– обов’язкову письмову форму трудового договору;

– укладення трудового договору за визначенням на безстроковій основі (строковий договір може укладатись тільки у визначених за­коном випадках), припинення засто­сування трудового контракту;

– обмеження максимальної трива­лості робочої зміни 12 годинами, що убезпечить працівника від перевто­ми, помилок, травмування;

– можливості самозахисту праців­ником своїх прав – відмовитись від виконання службових обов’язків у разі затримки виплати зарплати більш ніж на 7 днів або створення за­грози для життя чи здоров’я на робо­чому місці, із збереженням заробіт­ної плати;

– збільшення на 4 дні – до 28 кален­дарних днів – тривалості мінімаль­ної щорічної трудової відпустки;

– встановлення державою розміру мінімальної заробітної плати з ура­хуванням не лише потреб самого працівника, а і його сім’ї, а також по­датків і зборів;

– збереження в діловому обігу трудових книжок, що важливо для врахування періодів трудового ста­жу (зокрема, в шкідливих умовах для пільгового пенсійного забезпе­чення), до переведення трудових справ до єдиного електронного дер­жавного реєстру.

Водночас ще й досі висловлюєть­ся думка, що новий Трудовий кодекс нам узагалі не потрібен, достатньо чинного на сьогодні, однак існую­чий Кодекс законів про працю при­йнято ще в 1971 році, понад 45 років тому. Він був розрахований на ди­рективне регулювання трудових від­носин у централізованій економіці, всі підприємства були державними, в основних галузях економіки прак­тично не було приватної власності. Наприклад, колективні переговори, як правовий інститут, були відсутні. Сьогодні ж зовсім інші реалії. Рин­кова економіка вимагає більш гнуч­ких підходів, створення умов для до­говірного регулювання, посилення впливу профспілкових організацій, розширення можливостей для само­захисту працівника. Усе це реалізо­вано в новому Кодексі.

Зрозуміло, що проект Кодексу не є досконалим. Документ містить більше 1900 правок різного автор­ства, що вплинуло на його ціліс­ність. Після прийняття його чека­ють ще десятки поправок, необ­хідність яких стане зрозумілою при практичному впровадженні нових норм. Це нормальний про­цес, який можна лише мінімізува­ти, але не уникнути.

СПО поставив завдання перед га­лузевими профспілками організува­ти співпрацю з народними депутата­ми для захисту профспілкових по­правок під час голосування проекту в другому читанні. У разі внесення негативних змін, звуження трудо­вих і профспілкових прав профспіл­ки мають бути готовими до масових протестних акцій.

Нова редакція Кодексу – не біда, від якої потрібно тікати, а нові можливос­ті для реалізації прав трудівників.

Однак, аби закон працював, його, насамперед, потрібно вивчи­ти. Для цього слід розгортати на­вчання профспілкових фахівців та активістів.


Володимир САЄНКО,

заступник Голови Федерації профспілок України

 

ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ У СФЕРІ ПРАЦІ – ПІД ПРОФСПІЛКОВИЙ КОНТРОЛЬ!

23 травня у Міжнародному центрі культури і мистецтв ФПУ відбувся круглий стіл «Гендерна рівність у світі праці. Розширення економічних прав і можливостей жінок у контексті європей­ської стратегії України та змін у сфері праці».

О рганізаторами заходу виступили ФПУ, постійна комісія Ради ФПУ з питань рівності прав жінок і чоловіків, Проф­спілка працівників будівництва і промисловості буді­вельних матеріалів України, Регіональне представництво Фонду ім. Ф. Еберта.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. Він зазна­чив, що ФПУ, як найбільше профспілкове об’єднання держави, приді­ляє належну увагу питанням гендерної рівності у суспільстві в цілому і профспілковому середовищі зокрема. Разом з тим, наголосив проф­спілковий лідер, слід визнати, що проблем та відкритих питань щодо справедливого вирішення питання гендерної рівності в Україні ще дуже багато, тому нам усім потрібно просувати профспілкові пропозиції щодо посилення гендерної рівності у суспільстві та боро­тися за розширення економічних прав і можливостей жінок.

Присутніх також привітали директор Регіонального представництва Фонду ім. Ф. Еберта Маттес Бубе та Національний координатор МОП в Україні Сергій Савчук.

З презентаційною доповіддю виступила голова постійної комісії Ради ФПУ з питань рівності прав жінок і чоловіків, голова Всеукраїн­ської профспілки працівників і підприємців торгівлі Тетяна Ясько.

У доповіді та виступах учасників крулого столу зазначалось, що Україні традиційно притаманне шанобливе ставлення та повага до жінок, визнання їхньої важливої ролі в сім’ї та суспільстві. Законодав­ча база держави також гарантує рівні права в отриманні роботи та оплати праці всім працівникам, незалежно від статі. Разом з тим, на­справді жінки в Україні потерпають від підвищеного навантаження та зазнають дискримінації в силу різних причин та виконання додатко­вих обов’язків у сучасній сім’ї, піклуючись про дітей.

Жінки мають менше можливостей, ніж чоловіки у працевлаштуванні на високооплачувану роботу та професійному просуванні. Адже більшість роботодавців віддають перевагу чоловікам з огляду на ймовірність переривання жінками часу роботи та втрату кваліфікації через народження дітей чи догляд за ними в разі хвороби. Жінки першими підпадають під звільнення при скороченні штатів та зму­шені шукати роботу в тіньовому секторі економіки, виконувати не­престижну, низькооплачувану роботу без дотримання їхніх соціаль­них гарантій, визначених законодавством, або ж шукати роботу за кордоном, наражаючись на небезпеку і приниження та позбавляючи при цьому уваги і виховання своїх дітей. Також украй гостро постала проблема насильства щодо жінок, пов’язана із збройним конфліктом на сході України, особливо на окупованих територіях, де жінки є най­більш уразливими в аспекті застосування до них примусу.

Учасники круглого столу ухвалили Рекоменда­ції, з повним текстом яких можна ознайоми­тися на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua.

Олексій ПЕТРУНЯ,

спеціально для «ПВ»

27.05.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання