« на головну 21.11.2017
Архів номерів  •  Актуальний номер » (920)
19
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК: НЕОБХІДНО ЯКІСНО ГОТУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕФЕКТИВНО РЕФОРМУВАТИ СИСТЕМУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК: НЕОБХІДНО ЯКІСНО ГОТУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕФЕКТИВНО РЕФОРМУВАТИ СИСТЕМУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Прем’єр-міністр Укра­їни Володимир Грой­сман провів засідання створеного восени минулого року Націо­нального комітету з промислового розви­тку. У заході взяв участь Голова СПО об’єднань профспі­лок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.


В ідкриваючи засідан­ня, учасниками якого були керівники цен­тральних органів вла­ди, голови промислових об’єднань та на­укових установ, Глава Уряду підкреслив, що промисловість – ключовий рушій розвитку еконо­міки. Саме сту­пінь розвитку промисловості може дати від­повідь на запи­тання, який ре­сурс Україна зможе реінвес­тувати у розви­ток кожного гро­мадянина.

«Восени ми утворили цей Комітет і нам важливо ство­рювати продукт і представ­ляти його на зовнішніх рин­ках», – наголосив Володимир Гройсман і додав, що саме Національний комітет має закласти основи інституцій­ного розвитку вітчизняного виробництва.

У свою чергу, перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів зазначив, що нещодав­но Міністерство економічно­го розвитку і торгівлі пред­ставило Експортну страте­гію, яка окреслює, що саме і де Україна може представи­ти. «І зараз ми говоримо про формування ланцюгів додат­кової вартості, яке передба­чає зміну підходів і впрова­дження інновацій та інвести­цій, а також зближення з приватним бізнесом», – ска­зав Степан Кубів.

Голова ФПУ Григорій Осо­вий проінформував учасни­ків засідання про забезпечен­ня промисло­вості трудовими ресурсами. Пи­тання номер один, підкрес­лив він, це не тільки залучен­ня інвестицій, на чому акцен­тували увагу члени Комітету, а й залучення кваліфікованих працівників і спеціалістів. Аналіз показує, що нині в підго­товці кадрів від­бувається зміна пріоритетів у бік гуманітарних професій, а не виробничих. Це призво­дить до браку кваліфікова­них кадрів у виробництві. До того ж, рівень цієї кваліфіка­ції далеко не завжди відпові­дає рівню самого виробни­цтва та вимогам часу.

Тому йдеться про те, щоб закони про освіту, професій­но-технічну підготовку ка­дрів, які наразі перебувають у парламенті, мають бути пе­ренацілені на якісні параметри.

Другий аспект, на якому акцентував увагу профспіл­ковий лідер, це мотивація праці. Запровадження міні­мальної зарплати на рівні 3200 грн – тільки перший крок до корінного реформу­вання системи оплати праці. «Вже на червень ми будемо готові представити своє ба­чення і свою позицію, як пе­рейти від реформи мінімаль­ної зарплати до більш значу­щих змін у системі оплати праці», – наголосив Голова ФПУ.

Третій аспект стосується необхідності створення та­кої провідної організації, яка займалася б питаннями регулювання, моніторингу, прогнозування і балансуван­ня ринку праці, трудових ре­сурсів. «Бо це ресурс, неста­ча якого може призвести до негативного розвитку еконо­міки країни, незадовільного становища її громадян», – сказав Григорій Осовий.

Підбиваючи підсумки за­сідання, Володимир Грой­сман підкреслив, що світ сьо­годні є надзвичайно конку­рентним. «Добре, коли ми ма­ємо підтримку від наших зо­внішніх партнерів. Але це все треба буде віддати. Як? Заро­бити на зростанні економіки та за рахунок доданої вартос­ті. Ми це розуміємо. Як, влас­не, розуміємо й те, що наші потенційні конкуренти та­кож інвестують в те, аби нам щось не вдалося, аби ми зали­шилися сировинним придат­ком. Але треба на все дивити­ся з державницької позиції – позиції розвитку власного ви­робництва, а не імпорту. Я на­полягаю на тому, аби давати переваги нашому виробнику. Я наполягаю на локалізації виробництва в Україні. Для мене важливо, аби в Україні були робочі місця і створюва­лася додана вартість. І це моя вимога», – підсумував Воло­димир Гройсман.

Олексій ПЕТРУНЯ,

спеціально для ПВ

ПРЯМА МОВА

Григорій ОСОВИЙ,

Голова Федерації профспілок України:

«Аналіз, який було проведено Ро­бочою групою НТСЕР, по­казав відтік кадрів з про­мисловості впродовж останніх років. Тільки за 5 років промисловість втратила близько 1 млн робочих місць. На жаль, події, пов’язані з блоку­ванням в зоні АТО, теж відчутно вдарили по ро­бочих місцях».

 

 

 

15.04.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
НОВИНИ

23.10.2017 22:16

23.10.2017 22:15

16.10.2017 13:48

16.10.2017 13:47

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:41

11.10.2017 12:40

02.10.2017 01:36

02.10.2017 01:35

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів
УВАГА!

В №9 за 3 березня 2011 року було надруковано статтю "Доплати дітям війни: підтримка чи знущання?", у якій йшлося про ігнорування Пенсійним фондом ЗУ "Про соціальний захист дітей війни", згідно з яким ця категорія пенсіонер в має право на надбавку у розмірі 30% мінімальної пенсії . Усіляки ділки від адвокатури пропонують пенсіонерам допомогу у складанні позовної заяви за розцінками від 150 до 370 гривень. Прагнучи заощадити пенсійні гроші, ми пропонуємо використати ШАБЛОН, за яким кожен з дітей війни може самостійно скласти позовну заяву.

Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2015©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання