« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск: до VI з`їзду ФПУ

Сильні профспілки – справедливе суспільство

Сильні профспілки – справедливе суспільство

Під таким гаслом 22–24 березня про­водив свою роботу VI з’їзд Федерації профспілок України. У Міжнародно­му центрі культури і мистецтв (Жовтневому палаці) зібралися близько 700 делегатів від всеукраїн­ських профспілок і об’єднань, що вхо­дять до складу ФПУ, представники міжнародних профцентрів, засобів масової інформації.

Відкриття: організаційні питання

У перший день роботи профспілкового форуму в ньому взяли участь пер­ший заступник Глави Ад­міністрації Президента України Ірина Акімова, віце-прем’єр-міністр – мі­ністр соціальної політики Сергій Тігіпко, Уповнова­жений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова.

У вітальному слові Го­лова ФПУ Василь Хара по­відомив, що із 700 делега­тів на з’їзді присутні 655, отже, кворум є і оголосив з’їзд відкритим. На адресу ФПУ надійшли численні ві­тання від керівників проф­спілкових центрів зарубіж­них країн. Делегати прове­ли низку технічних проце­дур – обрали секретаріат, лічильну та мандатну ко­місії. Голова Статутної ко­місії Анатолій Кубраченко виступив з інформацією про повноваження делега­тів з’їзду.

До списку на посаду Го­лови ФПУ було внесено одну кандидатуру – Василя Хара. Делегати одностайно висловилися за відкриту форму голосування.

Учасники з’їзду заслу­хали, обговорили звіт про роботу Контрольно-ревізійної комісії ФПУ в міжз’їздівський період, з яким виступив її голова Олександр Кельїн.

Профспілки за розвиток соціальної держави

Зі звітною доповіддю про роботу Федерації проф­спілок України з квітня 2006 року по березень 2011 року виступив Голова ФПУ Василь Хара. Він озвучив широке коло важливих проблем, пов’язаних із життям трудящих, і окрес­лив можливі шляхи їх ви­рішення. Голова ФПУ наго­лосив, що основною темою соціального діалогу мають бути такі стратегічні пи­тання, як розвиток трудо­вого потенціалу, регулю­вання ринку праці, цінова політика, реформа заробіт­ної плати, охорона праці, соціальний захист.

– Сьогодні відбуваються радикальні зміни у струк­турі світової економіки, – сказав В. Хара. – У конку­рентній боротьбі перемага­ють лише ті країни й ком­панії, які максимально ін­вестують у людський капі­тал і забезпечують стан­дарти гідної праці для тру­дящих.

Головне гальмо соціаль­них і економічних реформ – це тотальна бідність на­селення. На жаль, завдан­ня Президента України про негайне розроблення Про­грами подолання бідності ганебно провалено Мінсоц­політики. Адже саме на по­долання бідності мають бути спрямовані внесення змін до системи заробітної плати, соціального страху­вання, пенсійного забезпе­чення. Їх вирішення затя­гують органи виконавчої влади, а ініціативи проф­спілок часто відверто ігно­руються.

На завершення свого ви­ступу Василь Хара наголо­сив, що попереду 5 років напруженої праці, яка має згуртувати лави ФПУ, при­вести до розуміння і під­тримки її цілей усім укра­їнським суспільством.

Перший заступник Гла­ви Адміністрації Прези­дента України Ірина Акімова привітала при­сутніх від імені Президен­та України. У своєму висту­пі вона наголосила на тому, що держава зацікав­лена у сильних соціальних партнерах, та підтримала позицію Голови ФПУ Васи­ля Хара стосовно неприпус­тимості втручання керів­ників міністерств і ві­домств держави у діяль­ність профспілок, зазна­чивши, що сьогодні маємо дуже відповідальний пері­од – в країні відбуваються масштабні перетворення у рамках реалізації прези­дентської програми еконо­мічних реформ.

Ірина Акімова подякува­ла ФПУ за Національну профспілкову доповідь «Праця в Україні та необ­хідність якісних змін», до­давши, що цей документ дістав високу оцінку фахів­ців та буде винесений на об­говорення громадськості.

Уповноважений Верхо­вної Ради України з прав людини Ніна Карпачова зауважила, що соціальні стандарти, зокрема прожит­ковий мінімум, нині не відо­бражають реальну вартість життєво необхідних людині товарів і послуг, а в умовах глобальної кризи це прирі­кає Україну на роль поста­чальника робочої сили для розвинутих країн.

Від імені 175 мільйонів членів профспілок із понад 150 країн делегатів з’їзду привітав заступник гене­рального секретаря Міжна­родної конфедерації проф­спілок Яап Вінен, який озвучив позицію МКП щодо ситуації, яка склала­ся нині у сфері трудових відносин в Україні.

Василь Хара вручив профспілкові нагороди кращим очільникам член­ських організацій.

Резолюції, постанови, рішення

На другий день з’їзду де­легати активно обговорю­вали низку ключових резо­люцій і вносили до них змі­ни й доповнення, які стосу­валися найгостріших соці­альних проблем.

У ході засідання делега­ти обрали на наступний термін Голову Федерації профспілок України. На цю посаду переобрано ниніш­нього Голову ФПУ, народ­ного депутата України Ва­силя Хара.

Перед делегатами та­кож виступив і Прем’єр-міністр України Микола Азаров, який, зокрема, на­голосив на необхідності масштабних перетворень в економіці та проведення модернізації підприємств.

Серед першочергових завдань глава Уряду вва­жає підвищення внутріш­нього попиту, збільшення обсягів будівництва, які за останні роки впали на 60 відсотків.

Окремо Прем’єр-міністр зупинився на питанні реа­лізації пенсійної реформи, зауважив, що урядові про­позиції «зав’язані з МВФ», розповів, що у 2010 році держава більше залежала від цієї міжнародної орга­нізації, зважаючи на вели­чезний дефіцит Пенсійно­го фонду. «Залежно від того, як оживає економіка, наповнюється державний бюджет. Сьогодні ситуація змінилася, ми вже можемо дозволити собі вести пере­мовини із МВФ, навіть від­мовитися від кредиту, хоча Україні це невигідно», – за­значив Микола Азаров.

Наприкінці виступу Прем’єр вручив урядові на­городи керівникам всеукраїнських профспілок і профоб’єднань за вагомий внесок у розвиток соціаль­ного діалогу.

Голови первинок у сво­їх виступах порушували здебільшого такі важливі проблеми, як підвищення розміру мінімальної заро­бітної плати до прожитко­вого мінімуму, зростання рівня зарплат, неналежне ставлення роботодавців до забезпечення умов праці.

Делегати з’їзду розгля­нули низку актуальних пи­тань розвитку профспілко­вого руху, ухвалили поста­нови з’їзду та програмні ре­золюції щодо гідної праці й продуктивної зайнятості в Україні, гарантування трудових прав, створення умов для захисту соціально-економічних інтересів працівників.

Василь Хара подякував делегатам з’їзду за актив­ну та плідну роботу й поба­жав подальших успіхів.

ОБРАНО ЗАСТУПНИКІВ

Після завершення роботи VI з’їзду відбулося перше організаційне засідання нового складу Ради ФПУ, на якому розглянуто низку питань, які визнані пріори­тетними у майбутній роботі Федерації.

Також обрано заступників Голови Федерації проф­спілок України. Ними стали Григорій Осовий, Сергій Кондрюк і Сергій Українець. Залишився виконувати обов’язки заступника Голови ФПУ Юрій Кулик.

Члени Ради у ході засідання сформували постійні ко­місії, прийняли постанови про статутні повноважен­ня Президії Федерації профспілок України.

31.03.2011


Тетяна РУБАН, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання