« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск: до VI з`їзду ФПУ

Бачимо в ФПУ сильних партнерів

Бачимо в ФПУ сильних партнерів

Відсутність на з’їзді Президента України Віктора Януковича, на якого дуже чекали, перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова пояснила його хворобою, з високою температурою, і зачи­тала привітання від першої особи країни до делегатів зібрання.

«У складних умовах сьогодення Федерація профспілок України про­демонструвала єдність і згуртованість у відстою­ванні прав трудящих на забезпечення зайнятос­ті й гідних умов праці та соціальних гарантій, – йшлося у ньому. – Дер­жава зацікавлена у силь­них і відповідальних соціальних партнерах. Упевнений, що ваш про­фесіоналізм служити­ме інтересам народу та поліпшенню добробуту мільйонів українців». Потім Ірина Михайлівна поділилася, як вона сама зауважила, кількома дум­ками.

Перша з них виклика­ла у делегатів невдово­лення, бо звучала так: «У більшості наших людей діяльність профспілок, на жаль, пов’язується, як за радянських часів, із розподілом путівок та святковими подарунка­ми». За результатами соц-опитування, які навела Акімова, профспілкам, дійсно, довіряє лише ко­жен п’ятий. Прикро, що найбільше профспілко­ве об’єднання – ФПУ за останні п’ять років скоро­тилося на 2 мільйони та налічує нині 8,7 млн осіб.

– Щоб стати більш привабливими, поверну­ти довіру людей, проф­спілкам слід уникати політизації своєї роботи та надмірної концентра­ції зусиль на вирішенні майнових питань, – на­голосила заступник гла­ви Адміністрації Прези­дента Акімова й додала: Вважаю неприпустимим втручання у діяльність профспілок виконавчої влади, міністерств та ві­домств.

– Ми пішли на зростан­ня соціальних стандартів майже в 1,5 раза, – сказа­ла Акімова. – Збільшення на 17% податків з оплати праці дало змогу під­вищити доходи 3,5 млн бюджетників. У цілому приріст зарплати по кра­їні становить 10% при одночасному зменшен­ні безробіття. Але ще не подолано найганебніше явище сьогодення – за­боргованість із зарплат, на чому особливо наго­лошує Президент. Збіль­шено виплати на дітей, 1,4 млн громадян одер­жують субсидію із кому­нальних послуг. Проте, на жаль, чимало кроків, спрямованих на боротьбу з бідністю, гальмуються через брак коштів, інвес­тицій, недостатню ініціа­тиву на місцях.

Багато що може зруши­ти з мертвої точки завдя­ки соціальному діалогу між владою, роботодав­цями та профспілками. Президент зустрічався з цього приводу з проф-активом. Як результат, ухвалено Закон України «Про соціальний діалог».

За словами Акімової, влада добре розуміє, що саме працею закладаєть­ся основа національного багатства, добробуту всіх та кожного. Слід підвищу­вати продуктивність пра­ці, уникати диспропорції між її результативністю та зарплатою. Відповідно до Генугоди на 2010–2012 роки рівень зарплати по­рівняно з 2009 роком має зрости у 1,6 раза.

Нам не досягти злаго­ди в суспільстві без ви­правлення диспропорції у механізмах перероз­поділу доходів. Треба серйозно працювати над формуванням середньо­го класу. На часі – оплата праці в бюджетній сфері, бо саме в її лавах – по­тенційні представники середнього класу.

– Світовий досвід за­свідчує, – наголосила наприкінці виступу Акі­мова, – що альтернативи пенсійній реформі немає, тож маємо ґрунтовно по­працювати над модерні­зацією пенсійної систе­ми, виважено перейти до другого її рівня – нако­пичувального як важеля соціального захисту на­селення.

Глава держави та Ад­міністрація Президента за вашої підтримки буде вживати всіх необхідних заходів, щоб позитив, за­кладений в економічних реформах, став реальніс­тю, а програма Віктора Януковича «Країна – для людей» виконувалася на всіх рівнях влади.

ПОТУЖНА СИЛА

Михайло Шмаков, голова Федерації незалежних профспілок Росії:

– З цієї високої трибуни мені особливо приємно відзначити, що ФПУ, будучи по­тужною силою у вашій країні, бере актив­ну та конструктивну участь у діяльності Загальної конфедерації профспілок і Пан’європейської регіональної ради профспілок МКП, відіграє важливу роль у формуванні стратегії профспілок на пів­нічноєвропейському рівні. за 20 років діяльності Федерація продемонструвала свою рішучість, домагаючись від влади та роботодавців виконання норм законо­давства та дотримання міжнародних тру­дових норм.

Ми повністю усвідомлюємо, що це непро­сте завдання. Бо сьогодні ви зіштовхуєте­ся із багатьма складними проблемами. Вам щодня доводиться боротися, захища­ючи ваших членів від капіталізму, який не сприяє розвитку суспільства, що ставить на перше місце інтереси людей.

на прикладі ФПУ сьогодні можна говори­ти як про доконаний факт, що профспілки у нових неза­лежних державах в умовах складних економічних реформ вистояли й впевнено захищають соціаль­но-економічні права трудящих, членів профспілок – громадян своїх країн.

 

ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ – В МЕЖАХ КОНСТИТУЦІЇ

Ніна Карпачова, Уповноваже­ний верховної ради України з прав людини, заслужений юрист України:

– Третина звернень, що надходять до мене, стосуються саме дотримання со­ціально-економічних прав. найбру­тальнішою формою порушення прав людини є бідність! тому надзвичайно важливою ініціативою, спрямованою на подолання бідності, є, на мій пог­ляд, доручення президента України щодо термінового внесення законо­давчих пропозицій з виплати держав­ної й соціальної допомоги на рівні не менше за прожитковий мінімум, як це, власне, і передбачено конституцією

Найнагальнішим завданням зали­шається й усунення такого ганебного явища, як заборгованість із заробітної плати. по суті воно є ознакою експлуа­тації та рабської праці людини. потріб­но якомога швидше прийняти закон про безоплатну правову допомогу, на чому я наголошую вже кілька років поспіль. це потрібно для того, щоб кожна людина, незалежно від її статків, мала можливість безперешкодно ре­алізувати конституційне право на по­новлення судом її трудових і соціаль­них прав, які були порушені.

Останнім часом на ім’я уповноваже­ного Верховної Ради України з прав людини надходить багато телеграм і письмових звернень від профспілко­вих комітетів з приводу неприйнят­ності окремих норм запропонованої пенсійної реформи та проекту трудо­вого кодексу України. і я згодна, що всі без винятку законодавчі новації мають відповідати вимогам консти­туції нашої країни щодо неприпусти­мості скорочення існуючого обсягу прав і свобод людини. рухатися тре­ба лише вперед, розширюючи обсяг прав людини, а не звужуючи його.

Кожен, хто хоче чесно працювати, має почуватися в Україні вільно і впевнено, права і свободи кожного повинні га­рантуватися державою. а для досяг­нення таких європейських стандартів, звичайно, потрібна єдність та інститу­ційна міцність профспілок України. Я переконана, що всі складові, які фор­мують поняття гідної праці, а саме: кількість і якість робочих місць, належ­ний рівень зарплати, недопущення примусової та дитячої праці, дискримі­нації людини, у тому числі за гендер­ною ознакою, безпе­ка, ефективний со­ціальний діалог та належний соціальний захист, пот­ребують ак­тивних, уз­годжених за­ходів інститутів парламентсько­го і громадсь­кого конт­ролю.

Сторінку підготували Тетяна РУБАН, Анна РЄПІЧ, Олена СУХОРУКОВА. Фото Кирила ЛАТИШЕВА

26.03.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання