« на головну 02.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск: до VI з`їзду ФПУ

Дискусія в телеефірі. Профспілковий «Шустер-live» пройшов у цеху заводу «Антонов»

Дискусія в телеефірі. Профспілковий «Шустер-live» пройшов у цеху заводу «Антонов»

Упродовж мину­лого тижня профспілкам до­велося поєднува­ти підготовку до VI з’їзду ФПУ, який відбудеть­ся 23–24 березня, із виступами перед місією МВФ в Україні та під стінами ВР, а також за­йматися пи­таннями щодо мінімальної зарплати, про­екту Трудового кодексу тощо...

Під прицілом телекамер

ФПУ все частіше потра­пляє в об’єктиви телека­мер – це й виступи лідерів Федерації на Першому ді­ловому телеканалі, й низ­ка акцій на підтримку гід­ного рівня життя пересіч­них громадян. Не став ви­нятком і минулий тиж­день. На території заводу «Антонов» (Київ) відбувся телевізійний запис пере­дачі «За гідну працю в Україні», який здійснював канал УТ-1. Під час зйомок відбувалася дискусія на злободенну тему за учас­тю 300 працівників заводу, делегатів VI з’їзду ФПУ. Переглянути передачу можна ввечері 22 березня. Не пройшло повз увагу ЗМІ й пікетування Верхо­вної Ради під час обгово­рення пенсійної реформи у профільному Комітеті у справах пенсіонерів, вете­ранів та інвалідів. Акція виявилася результатив­ною: законопроект повер­нуто на доопрацювання.

Та найгучнішою поді­єю тижня, яка обійшла всі телеканали, було пікету­вання місії МВФ в Україні, яке відбулося 11 березня. Федерація вважає, що, ви­магаючи підвищення пен­сійного віку для жінок та необхідного стажу для ви­ходу на пенсію, ця міжна­родна фінансова організа­ція переходить межі своїх повноважень і втручаєть­ся у внутрішню політику країни. Проте поставленої мети профспілки не дося­гли. Тож попри те, що за­конопроект заплановано цього тижня винести на перше читання, профспіл­ки готуються до повно­масштабних акцій під сті­нами ВР. Бо перше читан­ня – це ще не крапка.

Хто з нами не спілкується – той проти нас

Відповідно до Гене­ральної угоди триває фор­мування тристоронніх до­радчих органів. Уже діють два з них – при Національ­ній комісії зв’язку (за сло­вами її фахівців, пого­дження з профспілками допомагає їм стримувати апетити операторів зв’язку) та при Нацкомісії регулювання електроенергетики (НКРЕ). На апаратних нарадах наго­лошувалося, що ФПУ – єдина організація, яка ви­ступила проти підвищен­ня тарифів на газ. Під час переговорів із МВФ та Урядом їй вдалося домог­тися перегляду 50-відсоткового підвищення цін. Сьогодні мова йде вже про підвищення на 20% із квітня та на 10% – з липня. Це дасть змогу збе­регти в кишенях 13 млн. українських родин близь­ко 3–4 млрд гривень. На жаль, нічого не вдієш зі зростанням тарифів на електроенергію – вони бу­дуть іще вищими на 15%.

Юридичний департа­мент ФПУ нагадав, що 30 листопада 2010 року, праг­нучи відповідати міжна­родним стандартам, Держкомісія з цінних па­перів та Фондовий ринок ухвалили порядок роз­криття інформації про ді­яльність публічних акціо­нерних товариств. Згідно з документом такі товари­ства мають оприлюдню­вати інформацію про річ­ний фінансовий баланс, сукупні прибутки та збит­ки, зміни у структурі влас­ного капіталу, рух грошо­вих коштів тощо. Тож усе це мають взяти на озбро­єння профспілки, бо без такої інформації важко оцінити стан підприєм­ства. Ще одну «зброю» обі­цяє вкласти до рук проф­спілок Федерація, поши­ривши технологію дії профкомів щодо діагнос­тики банкрутства підпри­ємства – найбільшої про­блеми зарплатних боргів.

Триває робота тристо­ронніх груп над Трудовим кодексом, готується Ме­морандум, який ФПУ має намір укласти з Фондом держмайна. У Верховній Раді зареєстровано проект внесення зміни до Подат­кового закону про невтру­чання влади у діяльність профспілок. Її автор – нар­деп Василь Хара.

Щоб і вовки ситі, й вівці цілі

Керівники профспілок бюджетних галузей обгово­рили з віце-прем’єром Сер­гієм Тігіпком проблему ви­плати зарплат у бюджет­ній сфері. Не дозволивши високому посадовцеві пе­ревести розмову в русло глобальних проблем, проф­спілковці поставили пи­тання руба: чому не вико­нується Генугода, підписа­на очільником Уряду М.  Азаровим? За підсумка­ми обговорення було при­йнято рішення: протягом 10 днів (до з’їзду), а згодом – упродовж місяця «бю­джетним» міністрам про­вести зустрічі з головами галузевих профспілок.

Фахівці ФПУ взяли участь у низці заходів, на яких порушувалися питан­ня щодо рівня зарплати у країні. Так, на науково-практичній конференції було обговорено взаємозв’язок продуктивності, конкуренції та заробітної плати. Всі присутні під­тримали позицію ФПУ, згідно з якою динамічний посткризовий розвиток країни можливий лише че­рез підвищення заробітної плати. До того ж темпи її зростання мають бути не меншими за темпи зрос­тання ВВП. Гострою вия­вилася дискусія стосовно оплати некваліфікованого працівника під час семінару-наради щодо поло­жень Генугоди. Роботодав­ці переконують, що міні­мальна зарплата має ста­новити 30–50% середньої зарплати, у свою чергу, ФПУ, з огляду на рекомен­дації МОП, наполягає на 45–60% (залежно від галу­зі). Днями очікується на­рада з Сергієм Тігіпком, на якій буде розглянуто виконання держбюджету за 2 місяці та заплановано визначення поетапного підвищення І розряду Єди­ної тарифної сітки.

Підготувала Олена СУХОРУКОВА, «ПВ»

 

17.03.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання