« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск: до VI з`їзду ФПУ

Пенсійні експерименти МВФ не для України

Пенсійні експерименти МВФ не для України

11 березня пред­ставники Федера­ції профспілок Ук­раїни, галузевих профспілкових ор­ганізацій міста Києва та Київської області пікетува­ли представниц­тво Міжнародного валютного фонду в Україні.

Головнe, на чому на­полягали пікету­вальники, – негай­но зняти вимоги місії МВФ до Кабі­нету Міністрів України щодо підвищення пен­сійного віку для жінок і збільшення пенсійного стажу на 10 років.

Виступаючи перед учасниками акції протес­ту, заступник Голови ФПУ Сергій Українець наголо­сив, що Федерація проф­спілок України вимагає, аби МВФ перестав втру­чатися у внутрішню полі­тику суверенної держави та висувати антисоціаль­ні умови кредитування, оскільки це призводить до руйнування системи соціального захисту на­селення й поширення в країні такого ганебного явища, як бідність.

Профспілки, заявив Сергій Українець, не про­ти фінансової підтримки економіки України, але тільки за нормальних умов кредитування, які не пов’язані зі знижен­ням рівня соціальних гарантій для громадян держави. Однак дії Між­народного валютного фонду свідчать, що справ­жня його мета полягає в тому, щоб чинити вплив на внутрішню соціальну політику України задля зниження рівня соціаль­них гарантій.

Профспілки неоднора­зово наводили переконли­ві аргументи та надавали економічні розрахунки, що свідчать про перед­часність підвищення пен­сійного віку для жінок та про наявність достатніх ресурсів, необхідних для стабілізації пенсійної системи. Проте, на жаль, офіційної відповіді чи якихось заперечень МВФ на конструктивні, обґрун­товані пропозиції ФПУ не отримано.

Ультиматум, висуну­тий профспілками, вже передано до представни­цтва МВФ в Україні і від­повідно до центрального офісу МВФ у Вашингтоні (США). Коли ж його зно­ву буде проігноровано, то професійні спілки, за словами Сергія Україн­ця, розпочнуть публічну кампанію за припинення співробітництва з цією організацією та видво­рення її представництва з України.

Сергій Українець та­кож наголосив, що в день, коли Верховна Рада при­йматиме законопроект про пенсійну реформу, профспілки, вимагаючи його скасування, прове­дуть під стінами парла­менту всеукраїнську ак­цію протесту.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

 

ДУМКА НАРОДУ

Петро КРАВЧУК, пенсіонер, м. Первомайськ, Миколаївська обл.

– Для кого сьогодні пи­шеться новий закон про пенсійне забезпе­чення? Чому влада доз­воляє міжнародним фі­нансовим організаціям втручатися у внутрішню політику держави, нав'язуючи свою волю? Відправляючи на пенсію жінок у 60-річ­ному віці, «заморожую­чи» пенсії працюючим пенсіонерам, уряд не думає про те, що нове пенсійне законодавс­тво не вирішить про­блему дефіциту Пенсій­ного фонду.

Василь ШКОЛЬНИЙ, голова профспілкової організації Управління Державтоінспекції міста Києва.

– Ми проти того, щоб підвищували пенсійний вік жінкам. Це жодної користі не принесе. Жінка, якій 55 років, не здатна виконувати ро­боту, яку вона викону­вала тоді, коли їй було 40 – 45. Сьогодні таких жінок не хочуть прий­мати на роботу, скоро­чують, звільняють... І що їм робити далі? За що жити, що їсти? Пенсій­ний фонд, знову ж таки, зобов'язаний буде за­безпечувати їх, надаю­чи різні види допомоги, субсидії. Це – не вихід.

Антоніна ПТИЦЯ, голова профспілкової організації Державної прикордонної служби України.

– Не можна, щоб Міжна­родний валютний фонд втручався у внутрішні справи нашої держави. Особливо ж, якщо це стосується пенсійної ре­форми – збільшення пенсійного віку для жі­нок.

Наша держава сама спроможна розібратися і прийняти таку рефор­му, яка була б доброю і для народу, і для країни.

Найперше, що має зро­бити уряд, – створити робочі місця, дати мож­ливість працювати мо­лоді.

Ганна ДУТКО, голова профспілкової організації працівників малого та середнього бізнесу м. Києва.

– Виконуючи вимоги МВФ, влада не переймається тим, скільки та як дове­деться працювати жінкам для того, щоб отримати ту пенсію. До того ж міські умови життя відрізняють­ся від тих, що склалися на селі, де жінки часто-густо в 40 років позбавлені можливості заробітку, не кажучи вже про 50-річних.

Для того, щоб підвищити пенсійний вік, треба спо­чатку забезпечити людей робочими місцями. Від розмов про пенсійну ре­форму держбюджет не на­повниться.

Лариса ПРЯДКО, заступник голови Київської міської ради профспілок

– Передусім треба дати можливість молоді пра­цювати і таким чином за­робляти пенсіонерам до­стойну пенсію. Сьогодні наша молодь просто ви­кинута на вулицю, не має ніякої перспективи знай­ти гідну, достойно опла­чувану роботу. І це голо­вна наша проблема.

Уряду треба «робити ставку» не на жінок, які вже відпрацювали і мали б спокійно доглядати онуків, а на молоде по­коління, якому слід дати можливість працювати на свою сім'ю та батьків.

 

УЛЬТИМАТУМ

ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ ФОНДУ У ЗВ’ЯЗКУ З ЙОГО АНТИСОЦІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

Федерація профспілок Ук­раїни вимагає припинити втручання Міжнародного валютного фонду у внутріш­ню політику України, вису­нення антисоціальних умов кредитування України, що призводить до руйнування соціального захисту насе­лення та поширення бід­ності в країні.

Профспілки не заперечують проти фінансової підтримки економіки України. Однак надмірні умови кредитуван­ня, не пов’язані з повернен­ням позички, свідчать, що справжня мета МВФ – це вплив на внутрішню со­ціальну політику України, зниження рівня соціальних гарантій.

Профспілки неодноразово проводили консультації з представниками МВФ, на­водили переконливі аргу­менти, економічні розра­хунки, що засвідчують пе-редчасність підвищення пенсійного віку для жінок та наявність достатніх ре­сурсів щодо стабілізації пенсійної системи. Проте офіційної відповіді від МВФ на конструктивні та обґрун­товані пропозиції ФПУ не отримала.

Саме під тиском МВФ уря­довці розробили та внесли на розгляд Верховної Ради України проект так званої «пенсійної реформи», згід­но з якою на 5 років підви­щується пенсійний вік для жінок, «заморожуються» пенсії працюючим пенсіо­нерам, жорстко обмежують­ся пенсійні права практич­но усіх майбутніх пенсіо­нерів.

Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок дійшов одно­значного висновку – це не реформа. Законопроект по­гіршує становище пенсіо­нерів, порушує норми Конс­титуції, а тому має бути від­кликаний із Верховної Ради.

Профспілки з усією відпові­дальністю заявляють, що цей проект не спроможний вирішити проблему дефіци­ту Пенсійного фонду Украї­ни ні сьогодні, ні в майбут­ньому. За умови загального дефіциту Пенсійного фонду в 2010 році понад 36 млрд грн економія на видатках від підвищення пенсійного віку для жінок у розрахунку на рік становитиме не більш як 0,6 млрд грн, а весь пакет урядових «пенсійних ініціатив» дає змогу розраховувати на економію лише 1,7 млрд грн, що становить менш як 5% від загальної суми дефі­циту!

Профспілки запропонували конкретні заходи, реаліза­ція яких дасть змогу збіль­шити бюджет пенсійного фонду на 75 млрд грн.

Федерація профспілок під­тримує позицію Міжнарод­ної конфедерації профспі­лок і закликає МВФ виявити повагу до законних прав трудящих України на гідну працю та належний життє­вий рівень.

Вимагаємо від МВФ негайно зняти вимоги до Уряду щодо підвищення пенсійно­го віку для жінок і збільшен­ня необхідного пенсійного стажу на 10 років як умови кредитування України.

У разі невиконання Ульти­матуму професійні спілки розпочинають публічну кампанію за припинення співробітництва з МВФ та видворення представниц­тва МВФ з України.

Звертаємося до всіх жіно­чих, ветеранських, молодіж­них громадських організа­цій із закликом підтримати профспілки і виступити на захист законних прав ук­раїнських пенсіонерів.

Ні – порушенням пенсій­них прав українців!

Федерація профспілок України

 

17.03.2011Коментарі

#2 16.03.2015 10:57 добавил: Кеті Джонс | додати коментар

Привіт всім . . . Я Кеті Джонс по імені в даний час проживає в Лас-VAGAS, США . . пишу цей лист, тому що я дійсно вдячний за те, г-н Джеймс. Бен зробив для мене і моєї сім´ї, коли я думав, що не було ніякої надії він прийшов і зробити шлях для мене і моєї сім´ї, надаючи нам кредит, при дуже низькій процентній ставці 2%. Я ніколи не думав, що там досі Бог послав і справжні позики кредитори в Інтернеті, але на мій превеликий подив я отримав свій кредит, не витрачаючи багато часу, так що якщо ви там шукаєте кредиту будь-якій кількості я хотів би рекомендувати вам Mr Джеймс. Бен Керуючий директор Бен позики компанії, тому що він Бог послав людину, яка може змінити ваше життя назавжди . . . . Так що якщо ви дійсно хочете, щоб зробити краще життя без дефіциту фонду . . . . я б порадив вам отримати в зв´язатися з ним через цю адресу електронної пошти нижче :: {Електронна пошта: james. ben002@hotmail. com}. Спасибо. Кеті

 
#1 11.12.2011 20:59 добавил: ЛЮДМИЛА | додати коментар

Я працююча пенсіонерка. Чому працююча? А як можна прожити на таку велику пенсію у 900 гривен? Цілий букет захворювань. Платна операція. комунальні платежі та продукти - і 900 гривен плакали. Тому і працююча! А коли б мала достойну пенсію за свої 45 років трудового стажу на благо Вітчизни, чи займала б я місце? Залюбки сиділа б вдома та вишивила хрестиком!

 
ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання