« на головну 29.01.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1036)
16
Січень
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

ОГОЛОШЕННЯ

Приватне акціонерне товариство «Львівтурист», код 02594021, повідо­мляє про проведення відкритого конкурсу з продажу окремих об’єктів нерухомого майна ЛОК «Джерела Карпат» ПрАТ «Львівтурист».

Назва майна: окремі об’єкти нерухомого майна Лікувально-оздоровчого комплексу «Джерела Кар­пат». Місцезнаходження майна: вул. Івана Франка, буд. 1 «Д», с. Розлуч, Турківський район, Львівська область. Відомості про майно: спальний корпус № 1, літера «А-1», площею 807,3 м 2 ; спальний корпус № 2, літера «Б-2», площею 663,4 м 2 ; їдальня, літера «Г-1», площею 432,8 м 2 ; пральня, літера «Д-1», пло­щею 140,4 м 2 ; очисні споруди, літера «Ж-1», площею 92,3 м 2 ; котельня, літера «З-1», площею 92,3 м 2 ; склад, літера «І-1», площею 81,2 м 2 ; насосна, літера «К-1», площею 10,2 м 2 . Належить ПрАТ «Львівту­рист» на праві приватної власності відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 27 червня 2001 року серія ААБ № 000070. Почат­кова ціна продажу: 1 630 000,00 (один мільйон шіст­сот тридцять тисяч) гривень з урахуванням ПДВ.

УМОВИ КОНКУРСУ

Для реєстрації потенційних покупців, як учас­ників конкурсу, сплачуються реєстраційний збір у розмірі 11 118,00 грн та конкурсна гарантія, яка складає 10% від початкової ціни продажу майна, на розрахунковий рахунок ПрАТ «Львівтурист»: р/р 26007053715856 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів, МФО 325321, код 02594021. Реєстраційний збір покриває витрати, пов’язані з оголошенням про конкурс та забезпеченням інших організацій­них заходів з підготовки й проведення конкурсу, та учасникам не повертається. Конкурсна гарантія зараховується в рахунок попередньої оплати пере­можця конкурсу з належних платежів за догово­ром купівлі-продажу майна та підлягає повернен­ню іншим учасникам конкурсу.

Конкурсна документація подається претенден­том особисто чи уповноваженою ним особою. Комі­сія реєструє її за датою та часом надходження. Якщо комплект документів неповний, то заява на участь у конкурсі не приймається. Претендент по­дає до конкурсної комісії комплект конкурсної до­кументації одночасно, що складається із: 1) заяви про участь у конкурсі, яка складена за довільною формою та має містити: назву конкурсу; відомості про потенційного покупця; дозвіл на обробку персо­нальних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для претендентів, які є юридичними особами, заява підписується уповно­важеною особою і скріплюється печаткою (за її на­явності, в разі відсутності печатки, про це має бути зазначено); для претендентів, які є фізичними осо­бами, заява підписується особисто; 2) кваліфікацій­них документів. Для юридичних осіб: а) копії платіжних доручень (квитанцій) або інших документів щодо підтвердження внесення конкурс­ної гарантії та реєстраційного збору у встановлених розмірах та на визначений рахунок; б) документ, що посвідчує особу або її представника та їх повнова­ження; в) копія свідоцтва про державну реєстрацію та виписка/витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; г) копія Статуту (Положення) підприємства; д) до­відка про відсутність порушеної справи про бан­крутство; ж) довідка про те, що юридична особа не перебуває у стадії ліквідації; з) відомості щодо мети та мотивів придбати майно; е) гарантійний лист щодо перерахування всієї суми за майно із зазна­ченням строку. Для фізичних осіб: а) декларація про доходи; б) копії паспорта та ідентифікаційного коду; в) копії платіжних доручень (квитанцій) або інших документів щодо підтвердження внесення конкурсної гарантії та реєстраційного збору у вста­новлених розмірах та на визначений рахунок; г) ві­домості щодо мети та мотивів придбати майно; д) гарантійний лист щодо перерахування всієї суми за майно із зазначенням строку; 3) конкурсної про­позиції, яка має містити: запропоновану ціну при­дбання об’єкта; зобов’язання про виконання умов конкурсу та укладення договору купівлі-продажу.

Конкурсна документація складається держав­ною мовою України. Всі копії документів, що на­даються, повинні бути належним чином засвідче­ні. Документи покупців-нерезидентів повинні бути відповідно легалізовані із зазначенням краї­ни реєстрації, адреси. Конкурсна пропозиція, зая­ва разом із кваліфікаційними документами запе­чатуються в окремі конверти. Конкурсна пропози­ція запечатується в окремий непрозорий конверт з написом «Конкурсна пропозиція», на якому за­значається тільки адреса комісії та назва конкур­су. На пакеті не повинна міститись інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати по­тенційного покупця. Заява на участь у конкурсі разом із кваліфікаційними документами запеча­туються в окремий конверт з написом «Кваліфіка­ційні документи», на якому зазначається адреса комісії та назва конкурсу. Конкурсна пропозиція та кваліфікаційні документи, оформлені та подані з порушенням зазначених вимог, до розгляду не приймаються.

Заявки на участь в конкурсі приймаються за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, 103, 2-й по­верх, приймальня, у робочі дні з 10.00 до 14.00, до 19.04.2019 включно.

Конкурсна документація може бути письмово відкликана претендентом або учасником конкур­су в будь-який час до дати проведення конкурсу. При цьому справжність підпису на заяві засвідчу­ється: для юридичних осіб – печаткою (претенден­та) учасника; для фізичних осіб – нотаріально. Роз­гляд кваліфікаційних документів на їх відповід­ність умовам конкурсу проводиться на закритому засіданні конкурсної комісії. Про результати по­даних претендентами кваліфікаційних докумен­тів та включення претендента до списку учасників конкурсу конкурсна комісія повідомляє кожного претендента протягом 3 робочих днів з моменту затвердження списку учасників конкурсу. Претен­дент не допускається комісією до участі в конкур­сі за таких умов: він не може бути покупцем за за­конодавством України; не надані кваліфікаційні документи, передбачені умовами конкурсу; у ви­падку надання про себе недостовірної інформації; порушені терміни та порядок подання конкурсної документації, встановлені в повідомленні про кон­курс; не дотримані додаткові умови участі в кон­курсі; не виконані кваліфікаційні вимоги; він пе­ребуває у стані ліквідації або щодо нього поруше­на процедура визнання банкрутом та відновлення його платоспроможності.

Конкурс відбудеться 23.04.2019 о 15.00 за адре­сою: м. Львів, вул. Коновальця, 103, 2-й поверх, конференц-зал. На дату проведення конкурсу кон­курсна комісія проводить закрите засідання. Кри­терії визначення переможця: виконання всіх умов конкурсу; запропоновано найвищу ціну за майно. Якщо двоє чи більше учасників конкурсу подали однакові пропозиції, переможцем визначається той учасник, який подав свої пропозиції першим.

Підсумки конкурсу не затверджуються, а кон­курс вважається таким, що не відбувся, у разі: від­сутності претендентів (потенційних покупців); не­сплати переможцем конкурсу повністю належної суми на умовах, визначених договором купівлі- продажу; невиконання усіма учасниками конкур­су його умов; порушення істотних умов підготовки і проведення конкурсу; переможцем надана недо­стовірна інформація; переможця зазначено в пере­ліку підприємств, які перебувають у стані ліквіда­ції або щодо нього порушена процедура визнання банкрутом; переможець не може бути покупцем майна за законодавством; неукладення договору купівлі-продажу з вини переможця конкурсу в установленому порядку та терміни. Конкурсна га­рантія не повертається переможцю конкурсу у разі відмови підписати договір купівлі-продажу на умовах, визначених в повідомленні про проведен­ня конкурсу, та/або в разі відмови включити до договору купівлі-продажу зобов’язання, зазначені ним у конкурсній пропозиції. Усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням та держав­ною реєстрацією договору купівлі-продажу, покла­даються на Покупця.

За детальнішою інформацією щодо умов та участі в конкурсі, ознайомлення з об’єктом звер­татись за адресою знаходження конкурсної ко­місії: м. Львів, вул. Коновальця, 103, 2-й поверх, приймальня, тел.: (032) 237-06-27, e-mail: lvivtyrust@ukr.net, у робочі дні з 10.00 до 16.00.

®Приватне акціонерне товариство «Львівтурист», код 02594021, по­відомляє про проведення відкритого конкурсу з продажу будівель цілісного майнового комплексу ТЛК «Арніка» ПрАТ «Львівтурист».

 

Назва майна: будівлі цілісного майнового комплексу ТЛК «Арніка». Місцезнаходження май­на: вул. Січових Стрільців, буд. 252, с. Дубина, Ско­лівський район, Львівська область. Відомості про майно: насосна станція, літера Б, загальною пло­щею 56,7 м 2 ; трансформаторна підстанція, літера В, загальною площею 22,1 м 2 ; спальний корпус, лі­тера Г, загальною площею 1697,4 м 2 ; спальний кор­пус, літера Д, загальною площею 1714,4 м 2 ; склад, літера Ж, загальною площею 396,4 м 2 ; склад- котельня, літера Є, загальною площею 382,5 м 2 ; склад, літера З, загальною площею 40,8 м 2 ; незавер­шене будівництво, літери Е, М. Належать ПрАТ «Львівтурист» відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 23 грудня 2002 року, серія АА № 012075. Початкова ціна продажу: 4 450 000,00 (чотири мільйони чотириста п’ятдесят тисяч) гривень з урахуванням ПДВ.

УМОВИ КОНКУРСУ

Для реєстрації потенційних покупців, як учас­ників конкурсу, сплачуються реєстраційний збір у розмірі 11 118,00 грн та конкурсна гарантія, яка складає 10% від початкової ціни продажу майна, на розрахунковий рахунок ПрАТ «Львівтурист»: р/р 26007053715856 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів, МФО 325321, код 02594021. Реєстраційний збір покриває витрати, пов’язані з оголошенням про конкурс та забезпеченням інших організацій­них заходів з підготовки й проведення конкурсу, та учасникам не повертається. Конкурсна гарантія зараховується в рахунок попередньої оплати пере­можця конкурсу з належних платежів за догово­ром купівлі-продажу майна та підлягає повернен­ню іншим учасникам конкурсу.

Конкурсна документація подається претенден­том особисто чи уповноваженою ним особою. Ко­місія реєструє її за датою та часом надходження. Якщо комплект документів неповний, то заява на участь у конкурсі не приймається. Претендент по­дає до конкурсної комісії комплект конкурсної до­кументації одночасно, який складається із: 1) за­яви про участь у конкурсі, яка складена за довіль­ною формою та має містити: назву конкурсу; відо­мості про потенційного покупця; дозвіл на оброб­ку персональних даних відповідно до Закону Укра­їни «Про захист персональних даних». Для претен­дентів, які є юридичними особами, заява підпису­ється уповноваженою особою і скріплюється пе­чаткою (за її наявності, в разі відсутності печатки, про це має бути зазначено); для претендентів, які є фізичними особами, заява підписується особис­то; 2) кваліфікаційних документів. Для юридич­них осіб: а) копії платіжних доручень (квитанцій) або інших документів щодо підтвердження вне­сення конкурсної гарантії та реєстраційного збору у встановлених розмірах та на визначений раху­нок; б) документ, що посвідчує особу або її пред­ставника та їх повноваження; в) копія свідоцтва про державну реєстрацію та виписка/витяг з Єди­ного державного реєстру підприємств та організа­цій України; г) копія Статуту (Положення) підпри­ємства; д) довідка про відсутність порушеної спра­ви про банкрутство; ж) довідка про те, що юридич­на особа не перебуває у стадії ліквідації; з) відо­мості щодо мети та мотивів придбати майно; е) гарантійний лист щодо перерахування всієї суми за майно із зазначенням строку. Для фізич­них осіб: а) декларація про доходи; б) копії паспор­та та ідентифікаційного коду; в) копії платіжних доручень (квитанцій) або інших документів щодо підтвердження внесення конкурсної гарантії та реєстраційного збору у встановлених розмірах та на визначений рахунок; г) відомості щодо мети та мотивів придбати майно; д) гарантійний лист щодо перерахування всієї суми за майно із зазна­ченням строку; 3) конкурсної пропозиції, яка має містити: запропоновану ціну придбання об’єкта; зобов’язання про виконання умов конкурсу та укладення договору купівлі-продажу.

Конкурсна документація складається держав­ною мовою України. Всі копії документів, що на­даються, повинні бути належним чином засвідче­ні. Документи покупців-нерезидентів повинні бути відповідно легалізовані із зазначенням кра­їни реєстрації, адреси. Конкурсна пропозиція, за­ява разом із кваліфікаційними документами за­печатуються в окремі конверти. Конкурсна про­позиція запечатується в окремий непрозорий кон­верт з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначається тільки адреса комісії та назва кон­курсу. На пакеті не повинна міститись інформа­ція, за допомогою якої можна було б ідентифіку­вати потенційного покупця. Заява на участь у кон­курсі разом із кваліфікаційними документами запечатуються в окремий конверт з написом «Ква­ліфікаційні документи», на якому зазначається адреса комісії та назва конкурсу. Конкурсна про­позиція та кваліфікаційні документи, оформлені та подані з порушенням зазначених вимог, до роз­гляду не приймаються.

Заявки на участь в конкурсі приймаються за адресою м. Львів, вул. Коновальця, 103, 2-й поверх, приймальня, у робочі дні з 10.00 до 14.00, до 19.04.2019 включно.

Конкурсна документація може бути письмово відкликана претендентом або учасником конкурсу у будь-який час до дати проведення конкурсу. При цьому справжність підпису на заяві засвідчується: для юридичних осіб – печаткою (претендента) учас­ника; для фізичних осіб – нотаріально. Розгляд ква­ліфікаційних документів на їх відповідність умо­вам конкурсу проводиться на закритому засіданні конкурсної комісії. Про результати поданих претен­дентами кваліфікаційних документів та включен­ня претендента до списку учасників конкурсу кон­курсна комісія повідомляє кожного претендента протягом 3 робочих днів з моменту затвердження списку учасників конкурсу. Претендент не допус­кається комісією до участі в конкурсі за таких умов: він не може бути покупцем за законодавством Укра­їни; не надані кваліфікаційні документи, передба­чені умовами конкурсу; у випадку надання про себе недостовірної інформації; порушені терміни та по­рядок подання конкурсної документації, встанов­лені в повідомленні про конкурс; не дотримані до­даткові умови участі в конкурсі; не виконані квалі­фікаційні вимоги; він перебуває у стані ліквідації або щодо нього порушена процедура визнання бан­крутом та відновлення його платоспроможності.

Конкурс відбудеться 23.04.2019 о 14.00 за адре­сою: м. Львів, вул. Коновальця, 103, 2-й поверх, конференц-зал. На дату проведення конкурсу кон­курсна комісія проводить закрите засідання. Кри­терії визначення переможця: виконання всіх умов конкурсу; запропоновано найвищу ціну за майно. Якщо двоє чи більше учасників конкурсу подали однакові пропозиції, переможцем визначається той учасник, який подав свої пропозиції першим.

Підсумки конкурсу не затверджуються, а кон­курс вважається таким, що не відбувся, у разі: від­сутності претендентів (потенційних покупців); не­сплати переможцем конкурсу повністю належної суми на умовах, визначених договором купівлі-про­дажу; невиконання усіма учасниками конкурсу його умов; порушення істотних умов підготовки і проведення конкурсу; переможцем надана недосто­вірна інформація; переможця зазначено в переліку підприємств, які перебувають у стані ліквідації або щодо нього порушена процедура визнання банкру­том; переможець не може бути покупцем майна за законодавством; неукладення договору купівлі-про­дажу з вини переможця конкурсу в установленому порядку та терміни. Конкурсна гарантія не повер­тається переможцю конкурсу у разі відмови підпи­сати договір купівлі-продажу на умовах, визначе­них в повідомленні про проведення конкурсу, та/ або в разі відмови включити до договору купівлі- продажу зобов’язання, зазначені ним у конкурсній пропозиції. Усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією договору купівлі-продажу, покладаються на Покупця.

За детальнішою інформацією щодо умов та участі у конкурсі, ознайомлення з об’єктом звер­татись за адресою знаходження конкурсної ко­місії: м. Львів, вул. Коновальця, 103, 2-й поверх, приймальня, тел.: (032) 237-06-27, e-mail: lvivtyrust@ukr.net, у робочі дні з 10.00 до 16.00.

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів
 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання